Zasady etyki publikacyjnej stosowane przez redakcję czasopisma "Forum Oswiatowe" oparte są na wytycznych organizacji Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics, COPE)

I. Polityka redakcyjna

1. Decyzje o przyjęciu artykułu do druku są podejmowane przez zespół redakcyjny. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu brana jest pod uwagę jego spójność z zakresem tematycznym, oryginalność oraz znaczenie dla rozwoju dyscyplin wiedzy, poruszanych przez czasopismo.

2. Względy komercyjne nie mają wpływu na decyzje redakcyjne. Za proces recenzyjny oraz publikację artykułów autorzy/autorki nie ponoszą opłat.

3. Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych, osób zgłaszajacych teksty oraz współpracujących, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

II. Obowiązki osób publikujących

1. Na stronie internetowej czasopisma są zamieszczone wskazówki dla osób publikujących oraz zasady kwalifikacji artykułów do publikacji.

2. Redakcja oczekuje od Autora/Autorki, że zgłaszana praca jest napisana w pełni samodzielnie, a Autor/Autorka korzysta z cudzych prac zgodnie z zasadami prawa autorskiego i nie narusza praw osób trzecich, oraz że przedkładana praca nie była już wcześniej publikowana.

3. Redakcja wymaga od Autora/Autorki podania informacji o źródłach finansowania publikacji i wkładzie poszczególnych autorów w jej powstanie.

4. Autor/Autorka zobowiązany/a jest do poinformowania redakcji o możliwym konflikcie interesu.

III. Obowiązki Recenzentów

1. Recenzja pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji o charakterze redakcyjnym i pomaga autorom w poprawie artykułu.

2. Recenzja powinna być obiektywna, jasno wyrażająca opinie recenzenta, przy użyciu odpowiednich argumentów na poparcie tez. Niedopuszczalna jest krytyka personalna.

3. Recenzowane artykuły, jako dokumenty poufne, nie podlegają pokazywaniu lub omawianiu z innymi osobami bez zezwolenia redaktora.

4. Recenzent/ka przygotowuje recenzje terminowo i zgodnie ze swoimi kompetencjami.

IV. Etyka publikacyjna i własność intelektualna

1. Redakcja monitoruje przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej przez autorów, recenzentów i członków zespołu redakcyjnego.

2. Redakcja stara się rozwijać swoją wiedzę na temat nadużyć́ w praktyce publikacyjnej i sposobów ich rozwiazywania oraz stosować tę wiedzę w praktyce redakcyjnej.

3. Redakcja dokłada starań, by dobór recenzentów był bezstronny oraz nadzoruje proces recenzowania, zwracając uwagę na dotrzymanie terminów i przeciwdziałanie konfliktowi interesów, dbając by składane w redakcji prace nie były wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem oraz udostępniane osobom postronnym.

4. Redakcja sprawdza, czy osoba publikująca otrzymała wszystkie niezbędne zgody do publikacji tekstu, a także zachowuje bezstronność, traktując jednakowo teksty autorów bez względu na ich płeć, rasę, narodowość, pochodzenie itd.

5. Redakcja przykłada szczególną wagę do wykrywania wszelkiego rodzaju nadużyć publikacyjnych zwłaszcza:

- plagiatów,
- zduplikowanych publikacji,
- fabrykowania danych,
- ghostwriting i guest-authorship.

W przypadkach wykrycia nadużyć, redakcja podejmie następujące działania: kontakt z Autorem/Autorką w celu wyjaśnienia sytuacji, zgromadzenie dokumentacji z materiałem dowodowym, w uzasadnionych przypadkach powiadomienie odpowiednich instytucji.

6. W przypadku zauważenia nieścisłości lub błędnych stwierdzeń w opublikowanym materiale redakcja publikuje odpowiednio wyeksponowane wyjaśnienia, sprostowania, ew. przeprosiny.

W sytuacjach nie wymienionych w powyższych zasadach etyki publikacyjnej redakcja  stosuje się do wytycznych COPE (Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/

WAŻNE: Redakcja ma prawo prosić o wyjaśnienia niezgodności publikacyjnych, od autorów i recenzentów, na piśmie oraz konsultować je z Komisją ds. Etyki Badań Naukowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.