Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono propozycję narzędzia badawczego do pomiaru jednego z trzech poziomów kultury organizacyjnej – kwestionariusz do pomiaru artefaktów MCA (measuring cutural artifacts), z uwzględnieniem trzech kategorii ich występowania: artefakty fizyczne, artefakty językowe oraz artefakty behawioralne. Narzędzie ma postać pięciostopniowej skali ocen. Określenie kultura organizacyjna jest rozpatrywane w odniesieniu do jednej z subkultur w kulturze organizacyjnej szkoły, na poziomie zespołu – subkultury zespołów nauczycielskich. W artykule przedstawiono także wyniki badań dotyczące natężenia poszczególnych kategorii artefaktów w kulturze organizacyjnej zespołów nauczycielskich. Wskazano na konieczność ciągłego badania kultury organizacyjnej jako jednego z warunków sprawnego funkcjonowania organizacji, a także na lukę w repertuarze dostępnych narzędzi badawczych służących temu celowi.

Słowa kluczowe

organizational culture model organizational culture of teachers’ teams physical artifacts linguistic artifacts behavioural artifacts questionnaire for measuring cultural artifacts (MCA) model kultury organizacyjnej kultura organizacyjna zespołów nauczycielskich artefakty fizyczne artefakty językowe artefakty behawioralne kwestionariusz do pomiaru artefaktów kulturowych (MCA)

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Karwasz, M. J. (2023). - Propozycja narzędzia badawczego do pomiaru artefaktów kulturowych –: kwestionariusz MCA. Forum Oświatowe, 36(1 (69), 29–47. https://doi.org/10.34862/fo.2023.1.2

Referencje

 1. Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe
 2. PWN.
 3. Cameron, K. S., Quinn, R. E. (2003). Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Oficyna
 4. Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych.
 5. Gagliardi, P. (1990). Symbols and Artifact: Views of the Corporate Landscape. Walter
 6. de Gruyter.
 7. Hatch, M. J. (2002). Teoria organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Kostera, M., Kownacki S., Szumski, A. (2000). Zachowania organizacyjne: motywacja,
 9. przywództwo, kultura organizacyjna. W: A. K. Koźmiński, W. Piotrowski
 10. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Koźmiński, A. K., Piotrowski, W. (2000). Zarządzanie: teoria i praktyka. Wydawnictwo
 12. Naukowe PWN.
 13. Przyborowska, B. (2007). Kultura organizacyjna oświaty w zmiennym otoczeniu. Wydawnictwo
 14. Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP.
 15. Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwo Akademickie
 16. i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP.
 17. Schein, E. H. (1985). Organizational Culture and Leadership. Jossey – Bass.
 18. Tuohy, D. (2002). Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi. Wydawnictwo
 19. Naukowe PWN.
 20. Zbiegień-Maciąg, L. (1999). Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm.
 21. Wydawnictwo Naukowe PWN.