Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zmiany, jakie zaszły w obszarze edukacji zdalnej na skutek jej powszechnego stosowania w czasie pandemii Covid-19 stanowią nieustannie ważny obszar eksploracji pedagogicznych. Pomimo powrotu studentów do szkół i na uczelnie ciągle pojawiają się pytania na ile i w jaki sposób jesteśmy w stanie wykorzystać to krytyczne doświadczenie jako podstawę wprowadzenia zmian w kształceniu. Z tego punktu widzenia istotne jest odkrywanie nowych perspektyw analizowania zjawiska krysysowej edukacji zdalnej i związanych z nią doświadczeń różnych grup uczestników. W artykule podjęto próbę przyjrzenia się postawom jakie w stosunku do tej edukacji przyjmowali polscy i litewscy studenci oraz korelacji tych postaw z dostrzeganiem symptomów zmian w zakresie własnych nawyków mentalnych, stanowiących istotę transformatywnego uczenia się. Wyniki badań pokazują, że studenci litewscy częściej przyjmują pozytywne postawy w stosunku do kryzysowej edukacji zdalnej i dostrzegają więcej zmian obszarze własnego uczenia się niż studenci polscy.

Słowa kluczowe

emergency remote education attitudes towards remote education mental habits higher education kryzysowa edukacja zdalna postawy wobec edukacji zdalnej nawyki mentalne edukacja wyższa

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Maciejewska, M. (2022). Postawy studentów wobec wymuszonej edukacji zdalnej w pandemii Covid-19 a zmiany w ich podejściu do uczenia się. Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), 101–115. https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.6

Referencje

 1. Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bielinis, L., Grochalska, M., Maciejewska, M. (2018). Lekcje z podróży. Doświadczanie mobilności jako krok w stronę transformatywnego uczenia się studentów. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 21(2), s. 47-67.
 3. Böhner, G., Wanke, M. (2004). Postawy i zmiana postaw. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 4. Costa, A.L., Kallick, B. (2000). Habits of Mind: A Developmental Series. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
 5. Costa, A.L., Kallick, B. (2008). Learning and Leading with Habits of Mind. 16 Essential Characteristics for Success. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
 6. Czerepaniak-Walczak, M. Z. (2020). Jak zmienia się „gramatyka edukacji”? O przejawach i konsekwencjach (wymuszonej) iedukacji. Forum Oświatowe, 32(1), 13-23. https://doi.org/10.34862/fo.2020.1.1
 7. Dobińska, G., Okólska, K. (2020). Kształcenie akademickie w formie zdalnej – refleksja nad prakseologicznym wymiarem e-learningu. Studia z Teorii Wychowania, 11(4(33), s. 41-58. http://doi.org/10.5604/01.3001.0014.6558
 8. Doucet, A., Netolicky, D., Timmers, K., Tuscano, J. (2020). Thinking about Pedagogy in an Unfolding Pandemic School Closures. Education International and UNESCO. https://issuu.com/educationinternational/docs/2020_research_covid-19_eng
 9. Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., Bond, A. (2020, March 27). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. Educause Reviev. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
 10. Kim, J. (2011). Developing an Instrument to Measure Social Presence in Distance Higher Education. British Journal of Educational Technology, 42(5), 763-777. http://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2010.01107.x
 11. Krawczyk, M. (2020). Nauczanie medycyny po pandemii. W: J. Lubacz (red.), Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (s. 51-58). Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
 12. Lockee, B., Moore, M., Burton, J. (2001). Old concerns with new distance education research. Educause Quarterly, 24(2), 60-62. https://net.educause.edu/ir/library/pdf/EQM0126.pdf
 13. Łuszczek, K., Chen, Ch., Lib, W. (2021). Academic teaching in the era of Covid-19. Selected problems of academic teachers’ work in Poland against the background of the world situations. Dyskursy Młodych Pedagogów/Adult Education Discourses, (22), 197-207. http://doi.org/10.34768/dma.vi22.616
 14. Marek, L., Polenta, S., Warzocha, T. (2021). Academic education during the Covid-19 pandemic – Polish and Italian experience. Dyskursy Młodych Pedagogów/Adult Education Discourses, (22), 171-182. https://doi.org/10.34768/dma.vi22.619
 15. Maciejewska, M., Białobrzeska, K. (2021). Remote Learning Under the Self-evaluation Microscope – Students’ Opinions about Their Learning During the Covid-19 Pandemic. Polish Journal of Educational Studies, 73(1), 124-137. http://doi.org/10.2478/poljes-2021-0009
 16. Maleńczyk, I., Gładysz, B. (2019). Academic E-learning in Poland Results of a Diagnostic Survey. International Journal of Research in E-learning, 5(1), 35-59. https://doi.org/10.31261/IJREL.2019.5.1.03
 17. Mezirow, J. (2009). An overview on transformative learning. W: K. Illeris (red.), Contemporary Theories of Learning: Learning theorists – in their own words (s. 90-106). Routledge.
 18. Mokwa-Tarnowska, I. (2017). E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim: zagadnienia metodyczne. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 19. OECD (2020a). School education during Covid-19: Were teachers and students ready? Lithuania. https://www.oecd.org/education/Lithuania-coronavirus-education-country-note.pdf
 20. OECD (2020b). School education during Covid-19: Were teachers and students ready? Poland. https://www.oecd.org/education/Poland-coronavirus-education-country-note.pdf
 21. Perifanou, M., Tzafilkou, K., Economides, A.A. (2021). The Role of Instagram, Facebook, and YouTube Frequency of Use in University Students’ Digital Skills Components. Education Sciences, 11(12), 766. https://doi.org/10.3390/educsci11120766
 22. Pleskot-Makulska, K. (2007). Teoria uczenia się transformatywnego autorstwa Jack’a Mezirowa. Rocznik Andragogiczny, 13, 81-96.
 23. Pyżalski, J. (red.). (2020). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Wydawnictwo EduAkcja. https://zdalnie.edu-akcja.pl/
 24. Rodek, V. (2020). Uczenie się w czasie pandemii – obszary trudności i próby optymalizacji procesu na podstawie autorefleksji studentów. Edukacja Dorosłych, 82(1), 99-112. https://doi.org/10.12775/ED.2020.007
 25. Romaniuk, M. W. (2015). E-learning in College on the Example of Academy of Special Education. International Journal of Electronics and Telecommunications, 61(1), 25-29. https://doi.org/10.1515/eletel-2015-0003
 26. Szwabowski, O. (2021). Pirackie sieci edukacyjne, korporacyjna kontrola i odwrócony panoptykon: o nieziszczonej obietnicy pandemii. Studia z Teorii Wychowania, 12(3), 35-44. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1346
 27. Tzivinikou, S., Charitaki, G., Kagkara, D. (2020). Distance Education Attitudes (DEAS) during Covid-19 Crisis: factor structure, reliability and construct validity of the brief DEA Scale in Greek-speaking SEND teachers. Technology, Knowledge and Learning, 26, 1-19. https://doi.org/10.1007/s10758-020-09483-1
 28. Wiatr, M. (2022). Przegląd badań nad zdalną edukacją prowadzoną w polskiej szkole podczas pierwszej fali pandemii Covid-19 – o prymacie techniki i technologii nad refleksją pedagogiczną. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, 14(1), 135-165. http://doi.org/10.34813/09coll2022
 29. Winiarczyk., A., Warzocha, T. (2021). Edukacja zdalna w czasach pandemii COVID-19. Forum Oświatowe, 33(1), 61-76. https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.4