Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule poruszono problem współpracy w zespołach nauczycielskich jako jednej z subkultur w kulturze organizacyjnej szkoły. Dokonano przeglądu badań na temat współpracy wśród nauczycieli celem określenia cech wspólnych dla kultury organizacyjnej tworzonych przez nich zespołów, sprzyjających lub utrudniających tworzenie kooperatywnego środowiska w szkołach. Oś poszukiwań stanowiły pytania o specyfikę kultury organizacyjnej zespołów nauczycielskich oraz kultury kierowniczej dyrektorów szkół, które oddziałują na siebie wzajemnie. Zwrócono uwagę na zjawiska: kultury indywidualizacji, współpracy pozornej oraz kultury pracy za zamkniętymi drzwiami. Na zakończenie sformułowano rekomendacje dla praktyki edukacyjnej w oparciu o wyniki przedstawionych badań. Artykuł podkreśla znaczenie współpracy dla sprawnego realizowania podstawowych zadań szkoły, budowania jakości edukacji, a także dla procesu realizowania zmiany edukacyjnej.

Słowa kluczowe

kultura organizacyjna zespół nauczycielski współpraca bariery współpracy kultura kierownicza

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Karwasz, M. J. (2022). Współpraca w kulturze organizacyjnej zespołów nauczycielskich . Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), 87-100. https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.5

Referencje

 1. Cameron, K. S., Quinn, R. E. (2003). Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Oficyna Ekonomiczna.
 2. Day, Ch. (2004). Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Dorczak, R., Kołodziejczyk, J. (2015). Kompetencje przywódcze kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w Polsce. Raport z badań. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Kamińska, M. (2019). Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły. Studium teoretyczno – empiryczne. Wydawnictwo Impuls.
 5. Kędzierska, H., Maciejewska, M. (2014). Odpowiedzialny nauczyciel – (nie)odpowiedzialna wspólnota – co pomaga, a co przeszkadza w budowaniu nauczycielskich wspólnot praktyków. W: G. Mazurkiewicz (red.). Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie (s. 83-95). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 6. Kubiczek, B. (2002). Autonomia szkoły. Jak ją tworzyć? Jak z niej korzystać?. Wydawnictwo Nowik.
 7. Maciąg, J. (2014). Nauczycielskie uwikłanie w opór wobec władzy i zarządzania?. W: E. Bilińśka-Suchanek (red.). Opór kulturze. Tradycja – edukacja –nowoczesność (s. 129-146). Wydawnictwo Impuls.
 8. Postaman, N. (1995). The End of Education. Redefining the Value od School. Vintage Books.
 9. Przyborowska, B. (2007). Kultura organizacyjna oświaty w zmiennym otoczeniu. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP.
 10. Raport o stanie edukacji 2013. Liczą się nauczyciele. (2014). Instytut Badań Edukacyjnych.
 11. Tuothy, D. (2002). Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Wiśniewska, M. (2015). Kultury organizacyjne w szkole. Teoria – badania – rekomendacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 13. Zbiegień-Maciąg, L. (1999). Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.