Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule poruszono problem współpracy w zespołach nauczycielskich jako jednej z subkultur w kulturze organizacyjnej szkoły. Dokonano przeglądu badań na temat współpracy wśród nauczycieli celem określenia cech wspólnych dla kultury organizacyjnej tworzonych przez nich zespołów, sprzyjających lub utrudniających tworzenie kooperatywnego środowiska w szkołach. Oś poszukiwań stanowiły pytania o specyfikę kultury organizacyjnej zespołów nauczycielskich oraz kultury kierowniczej dyrektorów szkół, które oddziałują na siebie wzajemnie. Zwrócono uwagę na zjawiska: kultury indywidualizacji, współpracy pozornej oraz kultury pracy za zamkniętymi drzwiami. Na zakończenie sformułowano rekomendacje dla praktyki edukacyjnej w oparciu o wyniki przedstawionych badań. Artykuł podkreśla znaczenie współpracy dla sprawnego realizowania podstawowych zadań szkoły, budowania jakości edukacji, a także dla procesu realizowania zmiany edukacyjnej.

Słowa kluczowe

organizational culture teacher teams collaboration barriers to cooperation managerial culture kultura organizacyjna zespół nauczycielski współpraca bariery współpracy kultura kierownicza

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Karwasz, M. J. (2022). Współpraca w kulturze organizacyjnej zespołów nauczycielskich : przegląd wybranych raportów z badań. Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), 87–100. https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.5

Referencje

 1. Cameron, K. S., Quinn, R. E. (2003). Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Oficyna Ekonomiczna.
 2. Day, Ch. (2004). Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Dorczak, R., Kołodziejczyk, J. (2015). Kompetencje przywódcze kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w Polsce. Raport z badań. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Kamińska, M. (2019). Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły. Studium teoretyczno – empiryczne. Wydawnictwo Impuls.
 5. Kędzierska, H., Maciejewska, M. (2014). Odpowiedzialny nauczyciel – (nie)odpowiedzialna wspólnota – co pomaga, a co przeszkadza w budowaniu nauczycielskich wspólnot praktyków. W: G. Mazurkiewicz (red.). Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie (s. 83-95). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 6. Kubiczek, B. (2002). Autonomia szkoły. Jak ją tworzyć? Jak z niej korzystać?. Wydawnictwo Nowik.
 7. Maciąg, J. (2014). Nauczycielskie uwikłanie w opór wobec władzy i zarządzania?. W: E. Bilińśka-Suchanek (red.). Opór kulturze. Tradycja – edukacja –nowoczesność (s. 129-146). Wydawnictwo Impuls.
 8. Postaman, N. (1995). The End of Education. Redefining the Value od School. Vintage Books.
 9. Przyborowska, B. (2007). Kultura organizacyjna oświaty w zmiennym otoczeniu. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP.
 10. Raport o stanie edukacji 2013. Liczą się nauczyciele. (2014). Instytut Badań Edukacyjnych.
 11. Tuothy, D. (2002). Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Wiśniewska, M. (2015). Kultury organizacyjne w szkole. Teoria – badania – rekomendacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 13. Zbiegień-Maciąg, L. (1999). Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.