Treść głównego artykułu

Abstrakt

Potrzeby determinowane przez szybko zmieniający się świat, którego podstawą jest gospodarka oparta na wiedzy, stawiają przed szkołą nowe, niełatwe wyzwania. Podstawowym zadaniem systemów edukacyjnych jest bowiem przygotowanie młodego pokolenia do szybkiej adaptacji do zachodzących dynamicznie przeobrażeń. Konieczne w takiej sytuacji jest kształtowanie samodzielności, aktywności, kreatywności, poczucia sprawczości oraz radzenia sobie w nowych, nierzadko trudnych sytuacjach życiowych, co wymaga nowego podejścia do procesu kształtowania osobowości młodego pokolenia oraz przeorientowania procesu dydaktyczno-wychowawczego z toku podającego na tok poszukiwania wiedzy. Szczególnymi zadaniami w tym zakresie zostali obarczeni współcześni nauczyciele, którzy bardzo często są jednocześnie inicjatorami, twórcami oraz realizatorami procesu dydaktyczno-wychowawczego. Dla realizacji modelu edukacji, którego fundamentem jest nurt konstruktywistyczny, szczególnie istotne są nauczycielskie kompetencje społeczne oraz informatyczne. Dlatego niezwykle ważne jest ich diagnozowanie w celu doskonalenia procesu edukacji nauczycielskiej w tym zakresie.

Słowa kluczowe

nauczyciel kompetencje społeczne kompetencje informatyczne uczenie się konstruktywistyczny model edukacji edukacja

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Cęcelek, G. (2022). Społeczne i informatyczne kompetencje nauczyciela jako podstawa edukacji w paradygmacie konstruktywistycznym - . Forum Oświatowe, 33(2(66), 26-46. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.2

Referencje

 1. Borawska-Kalbarczyk, K. (2015). Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się. Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 2. Cęcelek, G. (2020). Kompetencje społeczne nauczyciela szkoły uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 3. Cęcelek, G., & Gogolewska-Tośka, M. (2018). Rezultaty oraz potrzeby permanentnego doskonalenia społecznych i obywatelskich kompetencji współczesnego nauczyciela – raport z badań. W: E. Stokowska-Zagdan, J. Flanz (red.), Kształcenie ustawiczne. Wymiar interdyscyplinarny (s. ). Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.
 4. Czerepaniak-Walczak, M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Wydawnictwo „Edytor”.
 5. Czerepaniak-Walczak, M. (1994). Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 6. Denek, K. (2000). Kompetencje nauczycieli w kontekście wyzwań XXI wieku i potrzeb reformy systemu edukacji w Polsce. W: K. Wenta (red.), Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych w Polsce (s. 29-46). Materiały Konferencyjne nr 46. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. Dumont, H., Istance, D., & Benevides, F. (red.). (2013). Istota uczenia się. Wyniki badań w praktyce. Wolters Kluwer Polska.
 8. Dylak, S. (2009). Koniec „nauczania” czy nowy paradygmat dydaktyczny. W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, & M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki (s. 40-49). Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 9. Dylak, S. (2000). Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli. Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej, Zeszyt specjalny, 15-33.
 10. Dylak, S. (1995). Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 11. Filipiak, E. (2009). Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 12. Głowala, A. (2013). W poszukiwaniu nauczycielskiej autonomii. W: J. Piekarski, L.Tomaszewska, A. Głowala, & M. Kamińska (red.), Nowa jakość w edukacji? (s. ). Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
 13. Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analysesrelating to achievement. Routledge.
 14. Kaczmarczyk, M. (2015). W stronę dydaktyki ewolucyjnej. Praktyczny wymiar neuronauk w środowisku szkolnym. W: G. Mazurkiewicz (red.), Ucząca się szkoła. Od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty (s. 141-157). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 15. Klus-Stańska, D. (2002). Konstruowanie wiedzy o szkole. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 16. Konieczna-Kucharska, M. (2015). Miękkie i twarde kompetencje nauczycieli, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 19, 229-241. https://zim.pcz.pl/znwz/files/Mi-kkie-i-twarde-kompetencje-nauczycieli.pdf
 17. Kordziński, J. (2018). Szkoła uczenia się. Wolters Kluwer Polska.
 18. Mazurkiewicz, G. (2015). Teoria ewolucji. Od uczących się jednostek do uczącej się wspólnoty. W: G. Mazurkiewicz (red.), Ucząca się szkoła. Od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty (s. 13-24). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 19. Matczak, A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS). Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 20. Okoń, W. (1984). Słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Strykowski, W., Strykowska-Nowakowska, J. (2017). Kompetencje medialno-informatyczne przyszłych nauczycieli. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 36(4), 33-48. DOI: https://doi.org/https://doi.10.17951/lrp. 2017.36.4.33