Treść głównego artykułu

Abstrakt

W niniejszym tekście przedmiotem omówienia czynię wybrane aspekty działalności Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, dalej w skrócie: PTP (http://www.ptp-pl.org; ang. Polish Educational Research Association, PERA) na rzecz rozwoju nauk pedagogicznych w Polsce i popularyzacji osiągnięć w kraju i poza jego granicami w latach 2017–2020. W artykule wskazuję tylko na nieliczne przykłady zadań zrealizowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, wpisujące się w szerokie spektrum jego działania przejawiającego się w działalności naukowej, organizacyjno-programowej i wydawniczo-popularyzatorskiej. Szczególną uwagę poświęcam w pierwszej kolejności charakterystyce, celom i sposobom działania Towarzystwa, członkom i oddziałom terenowym PTP. W drugiej części artykułu omawiam priorytety działania Zarządu Głównego PTP w latach 2017–2020 i najważniejsze jego osiągnięcia.

Słowa kluczowe

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne PTP towarzystwa naukowe społeczny ruch naukowy nauki pedagogiczne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Madalińska-Michalak, J. (2021). Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i jego działalność w latach 2017–2020. Forum Oświatowe, 32(2(64), 183-204. https://doi.org/10.34862/fo.2020.2.9

Referencje

  1. Madalińska-Michalak, J. (2019). X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii” Warszawa, 18–20.09.2019 r. Forum Oświatowe, 31(1(61), 169–176. https://doi.org/10.34862/fo.2019.1.11
  2. Madalińska-Michalak, J. (2020). Kilka osobistych refleksji. List do delegatów, władz i wszystkich członków Towarzystwa, http://www.ptp-pl.org/sites/default/files/pli-ki/kilka_refleksji_list_do_delegatow_wladz_i_czlonkow_ptp_joanna_madalin-ska-michalak.pdf
  3. Statut Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego z 11 maja 2016 roku, http://www.ptp--pl.org/pl/o-ptp/statut-ptp