Treść głównego artykułu

Abstrakt

W niniejszym artykule podejmowany jest problem edukacji zdalnej, a zwłaszcza przygotowania nauczycieli do tego rodzaju edukacji i wsparcia, jakie otrzymują nauczyciele na rzecz realizacji edukacji w tej formie, oraz innowacyjnych zachowań nauczycieli w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19 (marzec-czerwiec 2020). Waga podejmowanego tematu jest ściśle powiązana z sytuacją, z jaką przyszło się nam zmierzyć w czasie pandemii COVID-19 i z zapotrzebowaniem na nowe rozwiązania w edukacji realizowanej z zasady poza murami szkół i uczelni za pomocą rozmaitych from organizacyjnych oraz nowatorskich metod i technicznych środków przekazu informacji.

Słowa kluczowe

COVID-19 edukacja zdalna Polska zachowania innowacyjne nauczycieli

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Madalińska-Michalak, J. M. (2021). Edukacja zdalna i zachowania innowacyjne nauczycieli . Forum Oświatowe, 32(2(64), 53-71. https://doi.org/10.34862/fo.2020.2.2

Referencje

 1. Atroszko, B. (2020). Miejsce innowacyjności w standardach kształcenia nauczycieli. Forum Oświatowe, Vol. 32 , No 1(63), 113-126.
 2. Bunce, D., & West, M. (1994). Changing work environments: Innovating coping responses to occupation stress. Work and Stress, 8, 319–331.
 3. Cohen L., Manion L., Morrison K. (2007). Research Methods in Education, London & New York: Routledge.
 4. Creswell, J. W. (2007). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Wydanie 3, Thousand Oaks: CA Sage Publication.
 5. GUS. (2019a). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019. Warszawa – Gdańsk: Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Gdańsku.
 6. GUS. (2019b). Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019. Warszawa: GUS.
 7. Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort–reward fairness and innovative work behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology (2000), 73, 287– 302.
 8. Katz, D. (1964). The motivational basis of organizational behavior. Behavioral Science, 9 (2), 131–146.
 9. Madalińska-Michalak, J. (2015). Dyrektor szkoły liderem. Inspiracje i perspektywy. Warszawa: Wolters Kluwer.
 10. Madalińska-Michalak, J. (2017). School Principal Leadership and Learning through Practitioner Research: Towards Innovations in Education. Labor et Educatio, 5, 137-154.
 11. Madalińska-Michalak, J. (2019a). Innowacje społeczne w obszarze edukacji. W: FRSE (red.), Projekty z POWERem. Innowacje społeczne i mobilności ponadnarodowe. Podsumowanie projektów PO WER (s. 15-16). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 12. Madalińska-Michalak J. (2019b). School-Based Professional Development Programs for Beginning Teachers. W: The Oxford Encyclopedia of Global Perspectives on Teacher Education, red. J. Lampert, Oxford: Oxford University Press, oxfordre.com/education, DOI: 10.1093/acrefore/9780190264093.013.575 [dostęp: 15.08.2020].
 13. Madalińska-Michalak, J. (2017). Przywództwo edukacyjne – wyzwania teorii i praktyki. W: J. Madalińska-Michalak (red.), Przywództwo nauczycieli (s. …) Przywództwo nauczycieli. Warszawa: FRSE.
 14. Madalińska-Michalak, J. (2015). Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i perspektywy. Warszawa: Wolters Kluwer.
 15. Madalińska-Michalak, J. (2013). Przywództwo edukacyjne: rola dyrektora w kreowaniu kultury organizacyjnej szkoły. W: G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji (s. 23-45). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 16. Madalińska-Michalak, J., Raykov, M. (2020). The changing nature of the employment and the need for teacher preparation for involvement in innovative work during and in post-pandemic period. Labor et Educatio, nr 8, w druku.
 17. McGeown, V. (1980). Dimensions of Teacher Innovativeness. British Educational Research Journal, 6(2), 147-163.
 18. OECD. (2013). Leadership for 21st Century Learning. Educational Research and Innovation. Paris: OECD Publishing.
 19. OECD. (2014). Measuring Innovation in Education. Paris: OECD Publishing.
 20. OECD. (2017). Measuring Innovation in Education: A Journey to the Future. Paris: OECD Publishing.
 21. Przyborowska, B. (2013). Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 22. Schleicher, A. (2015). Schools for 21st-Century Learners: Strong Leaders, Confident Teachers, Innovative Approaches. International Summit on the Teaching Profession. Paris: OECD Publishing.
 23. Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37, 580–607.
 24. Schulz, R. (1980). Procesy zmian i odnowy w oświacie. Wstęp do teorii innowacji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 25. UNESCO. (2020). Teachers Task Force, Response to the COVID-19 Outbreak - Call for Action on Teachers, UNESC0 2020, https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/response-covid-19-outbreak-call-action-teachers-0[dostęp: 15.08.2020]
 26. Van de Ven, A. (1986). Central problems in the management of innovation. Management Science, 32, 590–607.
 27. West, M. A., & Farr, J. L. (1989). Innovation at work: Psychological perspectives. Social Behavior, 4, 15–30.
 28. West, M. A., & Farr, J. L. (1990). Innovation at work. W: M. A. West & J. L. Farr (red.), Innovation and creativity at work (ss. 1–13). Chichester: Wiley.
 29. York-Barr, J., & Duke, K. (2004). What do we know about teacher leadership? Findings from two decades of scholarship. Review of Educational Research, 74(3), 255-316.