Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę programu matury międzynarodowej i jego obecności w polskich szkołach. W artykule zaprezentowano autorskie badania, w których wykorzystano  dane publikowane przez International Baccalaureate Organization. Zebrane dane pozwoliły na prześledzenie zasięgu oraz dostępności programów matury międzynarodowej zarówno pod względem kryterium finansowego, jak i rozmieszczenia szkół realizujących program IB DP. Dane o rosnącej liczbie szkół przystępujących do realizowania programów IB DP oraz zwiększającej się liczby uczniów przystępujących do matury międzynarodowej pozwoliły wyciągnąć wnioski na temat wzrastającej dostępności oferty edukacyjnej związanej z międzynarodowymi programami edukacyjnymi, a zwłaszcza programem matury międzynarodowej w Polsce.

Słowa kluczowe

matura międzynarodowa szkoły realizujące program matury międzynarodowej programy edukacyjne w ramach IB oferta edukacyjna Polska

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nowak, P. (2021). Program matury międzynarodowej w Polsce . Forum Oświatowe, 32(2(64), 99-114. https://doi.org/10.34862/fo.2020.2.5

Referencje

 1. Bobiatyńska, M. (2008). Efektywność nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych, realizujących program matury międzynarodowej. W: R. Wiśniewski, & W. Gierańczyk (Red.), Geografia we współczesnym systemie kształcenia (Dokumentacja Geograficzna; 38) (s. 67–71). Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne.
 2. Bunnell, T. (2013). The role of the pioneer International Schools and the growth of the International Baccalaureate. In R. Pearce (Ed.), International education and schools: Moving beyond the first 40 years (s. 167–189). London: Bloomsbury Publishing.
 3. Belal, S. (2017). Participating in the International Baccalaureate Diploma Program-me: Developing international mindedness and engagement with local communities. Journal of Research in International Education, 16(1), 18–35. https://doi.org/10.1177/1475240917702789.
 4. Cambridge, J., & Thompson, J. (2004). Internationalism and globalization as contexts for international education. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 34(2), 161–175. https://doi.org/10.1080/0305792042000213994.
 5. Delors, J. (1998). Learning: The treasure within. Paris: Unesco.
 6. Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D., & Hornowska, E. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.
 7. Gardner-McTaggart, A. (2016). International elite, or global citizens? Equity, distinction and power: the International Baccalaureate and the rise of the South. Globalisation, Societies and Education,14(1), 1–29. https://doi.org/10.1080/14767724.2014.959475
 8. Hayden, M. (2011). Transnational spaces of education: The growth of the international school sector. Globalisation, Societies and Education, 9(2), 211–224. https://doi.org/10.1080/14767724.2011.577203
 9. Hayden, M., & Thompson, J. (1995). International education: the crossing of frontiers. The International Schools Journal, 15(1), 13.
 10. Hayden, M., Thompson, J., & Walker, G. (Eds.). (2003). International education in practice: Dimensions for schools and international schools. London-New York: Routledge.
 11. Hayden, M. C., & Wong, C. S. (1997). The International Baccalaureate: International education and cultural preservation. Educational Studies, 23(3), 349–361. https://doi.org/10.1080/0305569970230302
 12. Hill, I. (2007a). International education as developed by the International Baccalaureate Organization. W: M. Hayden, J. Thompson, & J. Levy (Eds.), The SAGE handbook of research in international education (s. 25–37). London: Sage.
 13. Hill, I. (2007b). Multicultural and international education: Never the twain shall meet? International Review of Education, 53(3), 245–264. https://doi.org/10.1007/s11159-007-9048-x
 14. Hill, I. (2012). Evolution of education for international-mindedness. Journal of Research in International Education, 11(3), 245–261. https://doi.org/10.1177%2F1475240912461990.
 15. Hill, I. (2014). Internationally minded schools as cultural artefacts: Implications for school leadership. Journal of Research in International Education, 13(3), 175–189. DOI: https://doi.org/10.1177%2F1475240914556199
 16. Jaworska, E. (2010). Ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne a przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z geografii w programie matury międzynarodowej IB. W: XVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej (s. 576–588). Toruń: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.
 17. Leach, R. J. (1969). International schools and their role in the field of international education. Oxford: Pergamon Press.
 18. Mayer, M. (1968). Diploma: International schools and university entrance. New York: Twentieth Century Fund.
 19. Madalińska-Michalak, J. (2013). Oferta edukacyjna i jakość kształcenia w publicznych liceach ogólnokształcących w Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 20. Peterson, A. D. C. (2003). Schools across frontiers: The story of the International Baccalaureate and the United World Colleges. Chicago: Open Court Publishing.
 21. Szelągowska, K. (2004). Matura Międzynarodowa: program nauczania historii w ramach międzynarodowego systemu wymagań (International Baccalaureate). Wiadomości Historyczne: czasopismo dla nauczycieli, 47(3), 141–147.
 22. Waligóra, A. (2016) Funkcjonowanie edukacji międzynarodowej realizowanej na przykładzie International Baccalaureate Primary Years Programme [praca magisterska]. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pobrane z: https://www.academia.edu/30978001/Funkcjonowanie_edukacji_mi%C4%99dzynarodowej_na_przyk%C5%82adzie_International_Baccalaureate_Primary_Years_Program-
 23. 113me_Functioning_of_international_education_exemplified_by_International_Baccalaureate_Primary_Years_Programme_PL.
 24. Materiały źródłowe
 25. International Baccalaureate Organization. (2019). The IB Diploma Programme Final Statistical Bulletin: May 2019 Examination Session. Pobrane 24 maja 2020, z: https://www.ibo.org/contentassets/bc850970f4e54b87828f83c7976a4db6/dp-sta-tistical-bulletin-may-2019.pdf
 26. International Baccalaureate Organization. (2018). The IB Diploma Programme Statistical Bulletin: May 2018 Examination Session. Pobrane 24 maja 2020, z: https://www.ibo.org/contentassets/bc850970f4e54b87828f83c7976a4db6/dp-statistical--bulletin-may-2018-en.pdf
 27. International Baccalaureate Organization. (2017). The IB Diploma Programme Statistical Bulletin: May 2017 Examination Session. Pobrane 24 maja 2020, z: https://www.ibo.org/contentassets/bc850970f4e54b87828f83c7976a4db6/dp-statistical--bulletin-may-2017-en.pdf
 28. International Baccalaureate Organization. (2016). The IB Diploma Programme Stati-stical Bulletin: May 2016 Examination Session,. Pobrane 24 maja 2020, z: https://www.ibo.org/contentassets/bc850970f4e54b87828f83c7976a4db6/dp-statistical--bulletin-may-2016-en.pdf.International Baccalaureate Organization. (2015). The IB Diploma Programme Sta-tistical Bulletin: May 2015 Examination Session. Pobrane 24 maja 2020, z: https://www.ibo.org/contentassets/bc850970f4e54b87828f83c7976a4db6/dp-2015-may--stats-bulletin.pdf.International Baccalaureate Organization. (2014). The IB Diploma Statistical Bulletin: May 2014 Examination Session. Pobrane 24 maja 2020, z: https://www.ibo.org/contentassets/bc850970f4e54b87828f83c7976a4db6/may-2014-stats-bulletin.pdf
 29. International Baccalaureate Organization. (2013). The IB Diploma Statistical Bulletin: May 2013 Examination Session. Pobrane 24 maja 2020, z: https://www.ibo.org/contentassets/bc850970f4e54b87828f83c7976a4db6/2013-maydpstatisticalbulle-tin.pdf
 30. International Baccalaureate Organization. (2012). The IB Diploma Programme Statistical Bulletin: May 2012 Examination Session. Pobrane 24 maja 2020, z: https://www.ibo.org/contentassets/bc850970f4e54b87828f83c7976a4db6/may_2012_sta-tistical_bulletin.pdf.
 31. International Baccalaureate Organization. (2011). The IB Diploma Programme Statistical Bulletin: May 2011 Examination Session. Pobrane 24 maja 2020, z: https://www.ibo.org/contentassets/bc850970f4e54b87828f83c7976a4db6/statistical_bul-letin_may_2011.pdf
 32. International Baccalaureate Organization. (2010). The IB Diploma Programme Statistical Bulletin: May 2010 Examination Session. Pobrane 24 maja 2020, z: https://www.ibo.org/contentassets/bc850970f4e54b87828f83c7976a4db6/may2010stati-sticalbulletin.pdf
 33. International Baccalaureate Organization, strona internetowa organizacji. Dostęp: 24 maja 2020, www.ibo.org