Treść głównego artykułu

Abstrakt

Abstract 1 [Polish]: Artykuł przedstawia wyniki badań nad związkiem kompetencji językowej dziecka w wieku przedszkolnym a przetrwaniem odruchów pierwotnych. Jest to próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek między rozwojem motorycznym  a rozwojem języka. Badanie trzech odruchów pierwotnych: asymetrycznego tonicznego odruchu szyjnego (ATOS), symetrycznego tonicznego odruchu szyjnego (STOS), tonicznego odruchu błędnikowego(TOB),  oraz wybranych elementów kompetencji języka, takich jak: narracja, autonarracja, dyskurs, artykulacja, przeprowadzono na liczbie 81 dzieci w wieku 4-7 lat w środowisku przedszkoli publicznych. Badanie zidentyfikowało stan odruchów oraz jego związki z kompetencją językową dziecka w wieku przedszkolnym.

Słowa kluczowe

przetrwałe odruchy pierwotne, zaburzenia językowe, zaburzenia rozwoju ruchowego

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Alibakhshi H., Salmani M., Ahmadizadeh Z., Siminghalam M., Relationship between primitive reflexes and fine motor skills in children with specific learning disorders, “Koomesh Journal” 3/2018 (20), s. 478-483.
 2. Blythe, S.G. (2015). Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki, Warszawa: PWN.
 3. Cieszyńska, J., Korendo, M. (2007). Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 4. Gieysztor, E. Z., Choińska A., Paprocka-Borowicz, M., Persistence of primitive reflexes and associated motor problems in healthy preschool children, “Arch Med Sci” 1/2018 (14): 167–173.
 5. Kaczmarek, L. (1988). Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 6. Jastrzębowska, G., (1998). Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole: UO.
 7. Jodzis, D., Zdolność posługiwania się teorią umysłu a poziom sprawności językowej, Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej nr 3/2009 (47), 127-141, Wrocław: Wydawnictwo DSW.
 8. Jordan‐Black, J. A., The effects of the Primary Movement programme on the academic performance of children attending ordinary primary school, “Jorsen” 5/2005, s. 101-111.
 9. Kaczmarek, L. (1953). Kształtowanie się mowy dziecka, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 10. Jurkowski, A. (1986). Ontogeneza mowy i myślenia, Warszawa: WSiP
 11. Kaczmarek, L. (1966). Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 12. Korendo, M. Dysleksja-problem wciąż nieznany, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne” 18/2009, s. 231-241.
 13. Krasowicz-Kupis, G. (2012). SLI i inne zaburzenia językowe. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: Wydawnictwo Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 14. Kruk-Lasocka, J., Krajewski, J., Bartosik, B. (2011). Wspieranie rozwoju dziecka przedszkolnego w świetle koncepcji psychomotoryki, w: Edukacja (dla) dziecka – od trzylatka do sześciolatka, red. J. Bałachowicz, J.,Zbróg, Z., Kraków: LIBRON.
 15. Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. naukowa S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, UMCS Lublin, 2015.Masgutowa S., Akhmatowa, N. (2015). Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych z układem ruchowym całego ciała (podejście kinezjologii edukacyjnej), Warszawa: MINK.
 16. Mazgutowa S., Giczewska A. (2004), Kinezjologia edukacyjna w pracy z dziećmi nienadążającymi w nauce szkolnej i z dysleksją [w:] red. Patkiewicz J., Wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się, Wrocław 2004
 17. Mazgutowa S., Regner A. (2009). Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensorycznej, Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
 18. Majewska, J., Majewski,A., Parakiewicz, A., Zaorska, M. (2016). Integracja sensoryczna w dialogu z psychomotoryką. Teoria i praktyka wspomagania rozwoju poprzez ruch, Toruń: Akapit.
 19. McPhillips, M., Sheehy, N., Prevalence of persistent primary reflexes and motor problems in children with reading difficulties, “Research in Developmental Disabilities” 4/2004 (10), P. 316-338.
 20. Polański, K. (1993). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław: Ossolineum.
 21. Sadowska, L. (2010). Diagnostyka i rehabilitacja dzieci ryzyka, Materiały pomocnicze z kursu doskonalącego dla lekarzy, pedagogów i terapeutów specjalizujących się w dziedzinie wspierania rozwoju dzieci ryzyka, Do użytku wewnętrznego, Wrocław: Wydawnictwo AWF.
 22. Smoczyńska, M., Haman, E., Czaplewska, E., Maryniak A., Krajewski,G., Banasik, N., Kochańska, M., Łuniewska, M. (2015).Test Rozwoju Językowego TRJ, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 23. Volemanová, M.,Květoňová, L., Links Between Specific Language Impairment, Motor Development, and Literacy Acquisition in Children, w: Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 1, 3/2017, 13—30.
 24. Zaleski, T. (2002). Opóźnienia w rozwoju mowy, Warszawa: PZWL.
 25. Żurek, A., Model kompetencji językowej Noama Chomsky'ego, „Rozprawy Komisji Językowej WTN” 32/2006, s. 49-56.