Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań nad związkiem kompetencji językowej dziecka w wieku przedszkolnym a przetrwaniem odruchów pierwotnych. Jest to próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek między rozwojem motorycznym  a rozwojem języka. Badanie trzech odruchów pierwotnych: asymetrycznego tonicznego odruchu szyjnego (ATOS), symetrycznego tonicznego odruchu szyjnego (STOS), tonicznego odruchu błędnikowego(TOB),  oraz wybranych elementów kompetencji języka, takich jak: narracja, autonarracja, dyskurs, artykulacja, przeprowadzono na liczbie 81 dzieci w wieku 4-7 lat w środowisku przedszkoli publicznych. Badanie zidentyfikowało stan odruchów oraz jego związki z kompetencją językową dziecka w wieku przedszkolnym.

Słowa kluczowe

przetrwałe odruchy pierwotne zaburzenia językowe zaburzenia rozwoju ruchowego

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Motyka, M. (2021). Kompetencja językowa a odruchy pierwotne u dziecka w wieku przedszkolnym. Forum Oświatowe, 32(2(64), 165-179. https://doi.org/10.34862/fo.2020.2.8

Referencje

 1. Alibakhshi, H., Salmani, M., Ahmadizadeh, Z., & Siminghalam, M. (2018). Relationship between primitive reflexes and fine motor skills in children with specific learning disorders. Koomesh, 20(3), 478–483. Pobrano z: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-3874-en.html.
 2. Blythe, S. G. (2015). Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki. Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół (wyd. 2 popr.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Bokus, B., & Shugar, G. W. (2007). Psychologia języka dziecka.Osiągnięciainowe per-spektywy. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 4. Cieszyńska, J., & Korendo, M. (2007). Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka: od noworodka do 6 roku życia. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 5. Gieysztor, E. Z., Choińska A., & Paprocka-Borowicz, M. (2018). Persistence of primitive reflexes and associated motor problems in healthy preschool children. Archives of Medical Science14(1), 167–173. https://doi.org/10.5114/aoms.2016.60503
 6. Jodzis, D. (2009). Zdolność posługiwania się teorią umysłu a poziom sprawności językowej. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 3(47), 127–141.
 7. Jordan‐Black, J. A. (2005). The effects of the Primary Movement programme on the academic performance of children attending ordinary primary school. JORSEN, 5(3), 101–111. https://doi.org/10.1111/j.1471-3802.2005.00049.x
 8. Kaczmarek, L. (1953). Kształtowanie się mowy dziecka. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 9. Kaczmarek, L. (1966). Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 10. Kaczmarek, L. (1988). Nasze dziecko uczy się mowy (wyd. 5). Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 11. Korendo, M. (2009). Dysleksja – problem wciąż nieznany. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, 18, 231–241.
 12. Krasowicz-Kupis, G. (2012). SLI i inne zaburzenia językowe. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 13. Kruk-Lasocka, J., Krajewski, J., & Bartosik, B. (2011). Wspieranie rozwoju dziecka przedszkolnego w świetle koncepcji psychomotoryki. In J. Bałachowicz & Z. Zbróg (Red.), Edukacja (dla) dziecka. Od trzylatka do sześciolatka (169–183). Kraków: Wydawnictwo Libron Filip Lohner.
 14. Grabias, S., Panasiuk, J., & Woźniak, T. (Red.). (2015). Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 15. Mazgutowa, S., & Giczewska A. (2004). Kinezjologia edukacyjna w pracy z dziećmi nienadążającymi w nauce szkolnej i z dysleksją. In Patkiewicz J. (Red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się (s. 15-30). Wrocław: Typoscript: Polskie Towarzystwo do Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki.
 16. Mazgutowa, S., & Regner, A. (2009). Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
 17. Majewska, J., Majewski, A., Parakiewicz, A., & Zaorska, M. (2016). Integracja sensoryczna w dialogu z psychomotoryką. Teoria i praktyka wspomagania rozwoju poprzez ruch. Toruń: Akapit Wydawnictwo Edukacyjne.
 18. McPhillips, M., & Sheehy, N. (2004). Prevalence of persistent primary reflexes and motor problems in children with reading difficulties. Dyslexia. An International Journal of Research and Practice, 4(10), 316–338. https://doi.org/10.1002/dys.282
 19. Polański, K. (Red.). (1993). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
 20. Smoczyńska, M., Haman, E., Czaplewska, E., Maryniak A., Krajewski, G., Banasik, N., Kochańska, M., & Łuniewska, M. (2015). Test Rozwoju Językowego TRJ. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 21. Volemanová, M., & Květoňová, L. (2017). Links between specific language impairment, motor development, and literacy acquisition in children. Gramotnost, pregramot-nost a vzdělávání, 1(3), 13–30. Pobrano z: https://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2018/06/Gramotnost_03_Volemanova_Kvetonova.pdf
 22. Żurek, A. (2006). Model „kompetencji językowej” Noama Chomsky’ego. Rozprawy Komisji Językowej WTN, 32, 49–56.