Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia studium przypadku ucznia o prawidłowym rozwoju umysłowym, doświadczającego specyficznych trudności w uczeniu się czytania, pisania oraz matematyki. Głębokie zaburzenia, zarówno funkcji słuchowo-językowych, jak i wzrokowych, przy jednoczesnym obniżeniu sprawności motoryki małej oraz deficycie uwagi stanowią przyczynę głębokiej dysleksji oraz powiązanej z nią dyskalkulii. Pomimo systematycznie prowadzonej terapii, umiejętność czytania i pisania u ucznia w klasie szóstej utrzymuje się na poziomie elementarnym i uczeń nie opanował tabliczki mnożenia.

Słowa kluczowe

dyskalkulia dysleksja dysleksja głęboka studium przypadku

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kalinowska, E. (2021). „Granice magii” . Forum Oświatowe, 32(2(64), 117-144. https://doi.org/10.34862/fo.2020.2.6

Referencje

 1. Bogdanowicz, M., Adryjanek A. (2004), Uczeń z dysleksją w szkole. Gdynia: Operon
 2. Buttleworth, B., Yeo, D. (2004). Dyscalculia guidance: Helping Pupils with Specific Learning Difficulties in Maths. David Fulton Publishers.
 3. Definition Consensus Project (2002). International Dyslexia Association. Pobrano z https://dyslexiaida.org/definition-consensus-project/
 4. Dysleksja rozwojowa. Pobrane 10 marca 2020 z https://www.ptd.edu.pl/cotojest.html
 5. Emerson, J., Babtie, P. (2013). The Dyscalculia Assessment. Bloomsbury.
 6. Emerson, J., Babtie, P. (2014). The Dyscalculia Solution. Bloomsbury.
 7. Geary, D. C. i Hoard, M. K. (2005). Learning disabilities in arithmetic and mathematics: theoretical and empirical perspectives. W: J. I. D. Campbell (red.), Handbook of mathematical cognition (s. 253-267). New York: Psychology Press
 8. Hannell, G. (2013). Dyscalculia. Action plans for successful learning in mathematics. Routledge.
 9. Henderson, A. (2012). Dyslexia, Dyscalculia and Mathematics. Routledge.
 10. ICD - 11 (2018). Pobrane 10 marca 2020 z https://icd.who.int/browse11/l-m/en
 11. Košč, L. (1982), Psychologia i patopsychologia zdolności matematycznych. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego MOiW.
 12. Landerl, K., Kaufmann, L. (2015). Dyskalkulia. Gdańsk: Harmonia
 13. Oszwa, U. (2009). Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami w dzieci z trudnościami w matematyce. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.
 14. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Pobrane 10 marca 2020 z http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001591/O/D20171591.pdf
 16. Krawczyński, M. (2017). Siatki centylowe. Masa i długość ciała małego dziecka. Pobrane 10 marca 2020 z http://pediatria.mp.pl/prawidlowyrozwoj/rozwojfizyczny/show.html?id=52272
 17. Thomas, G. (2011). A Typology for the case study in social science following a review of definition, discourse and structure. Qualitative Inquiry, 17, Issue 6, s. 511–521.
 18. Turner, M. (2004). The Dyslexia Screener - A Resource for Schools and Colleges. Dyslexia Review, Vol. 16., No. 1. s. 12-15
 19. What Is Specific Learning Disorder? American Psychiatric Association. Pobrane 10 marca 2020 z https://www.psychiatry.org/patients-families/specific-learning-disorder/what-is-specific-learning-disorder