Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem tekstu jest prezentacja wyników badań dotyczących poziomu wyuczonej bezradności oraz jej deficytów: motywacyjnego, emocjonalnego i poznawczego. Próbę badawczą stanowiło 371 uczniów uczących się w liceach województwa kujawsko-pomorskiego. W badaniu zastosowano Skalę Bezradności Szkolnej (narzędzie autorstwa B. Ciżkowicz). Analiza danych pozwoliła określić poziom wyuczonej bezradności na lekcji języka obcego oraz porównać wyniki badań przeprowadzonych na innych przedmiotach nauczanych w liceum ogólnokształcącym. Wykazano, że poziom wyuczonej bezradności na lekcji języka obcego jest zbliżony do poziomu wyuczonej bezradności na języku polskim oraz matematyce. Ujawniono również, że deficyt motywacyjny jest na najwyższym poziomie.

Słowa kluczowe

wyuczona bezradność młodzież nauka języka obcego dydaktyka

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Magdalena Kolber, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

pedagog, adiunkt Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół edukacji z zakresu dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki języków obcych, autorka publikacji z zakresu wyuczonej bezradności oraz strategii uczenia się, uczestniczy w konferencjach krajowych i zagranicznych, członek projektów badawczych i edukacyjnych


Referencje

 1. Brophy, J. (2012). Motywowanie uczniów do nauki [Motivating students to learn] (wyd. 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Chomczyńska-Rubacha, M. (2019). Szkolne środowisko uczenia się [School learning environment]. In Z. Kwieciński, B. Śliwerski (eds.), Pedagogika [Pedagogy] (p. 240–269). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Ciżkowicz, B. (2009). Wyuczona bezradność młodzieży [School learned helplessness]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 4. Dębska, U., & Tomaszewska, B., (2001). Młodzież epoki przemian. Niektóre osobowościowe wskaźniki trudności w dobrym funkcjonowaniu we współczesnej rzeczywistości
 5. [Youth in an era of change. Some personality indicators of difficultiesin a good functioning in a contemporary reality]. In A. Keplinger (ed.), Młodzież w zmieniającym się świecie [The Youth of the Transition Age] (p.11-21) (Prace Psychologiczne; 54). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Dembo, M. H. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza [Applied educational psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 7. Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1994). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki [Children with specific learning difficulties in mathematics] (wyd. 3 popr.). Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 8. Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się [Three dimensions of learning]. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 9. Keplinger, A. (2008). Poczucie skuteczności alternatywą dla bierności [Self-efficacy as an alternative to passivity]. In A. Keplinger (ed.), Bierność społeczna [Social passivity] (p. 37-53). Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 10. Kolber, M. (2019). The relationship between language learning strategies and learned helplessness. Przegląd Pedagogiczny, (2), 250–262. Retreived from: https://przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/archive/article/113/1/
 11. Komorowska, H. (2005). Metodyka nauczania języków obcych [Teaching foreign languages]. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 12. Kupczyk, T. (2008). Bierność a edukacja i sukces zawodowy w gospodarce opartej na wiedzy [Passivity vs. Education and professional success in a knowledge-based economy]. In A. Keplinger (ed.), Bierność społeczna [Social passivity] (p. 465–481). Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 13. Mroczkowski, A. (2019). Kultura uczenia się matematyki uczniów kończących II i III etap edukacyjny [Learning mathematics culture of students finishing the second and third education stage]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 14. Myers, D. G. (2003). Psychologia społeczna [Social psychology]. Poznań: Zysk i S-ka.
 15. Sędek, G. (1995). Bezradność intelektualna w szkole [Intelectual helplessness at school]. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii.
 16. Sędek, G. (2001). Jak ludzie radzą sobie z sytuacjami, na które nie ma rady? [How to deal with situations one cannot control?]. In M. Kofta, T. Szustowa (eds.), Złudzenia, które pozwalają żyć [Illusions that let one live] (p. 226–248). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Siekańska, M. (2010). Zrozumieć problem motywacji (Understanding the problem of motivation). Psychologia w szkole, (4), 15–24.
 18. Świda-Ziemba, H. (1999). Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych [Existential values of the youth living in the 90s] (wyd. 3). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 19. Zakrzewski, J. (1987). Poczucie skuteczności a samoregulacja zachowania [Self-efficacy and self-regulated behaviour]. Przegląd Psychologiczny, 30(3), 661–677.