Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0, w roku szkolnym 2018/2019 w wybranym przedszkolu, w środowisku wielkomiejskim (Łódź). Całość działań projektowych sprowadziła się do realizacji trzech obszarów: po pierwsze, skonstruowania założeń programowych projektu „Dwa Języki – Jedna Droga” oraz przeprowadzenia analizy rynku edukacyjnego, po drugie, opracowania kulturowego „zestawu narzędzi” (J. Bruner 2010: 35) w postaci plansz demonstracyjnych oraz pomocy metodycznych, po trzecie, testowania produktu finalnego „Dwa Języki – Jedna Droga” przez nauczyciela glottodydaktyka. W badaniach przyjęto strategię dydaktycznego działania interwencyjnego. Badacz występował w roli obserwatora jako uczestnika, zaś materiał pochodził z obserwacji uczestniczącej. Obserwację skoncentrowano wokół zainicjowanych według własnego projektu działań interwencyjnych. Obserwacją objęto czynności uczniów, a także skutki tych czynności. Wyniki badań zrekonstruowały dziecięce umiejętności w zakresie identyfikowania głoski i litery oraz czytania techniką ślizgania się z głoski na głoskę.

Słowa kluczowe

Innovation Incubator project Two Languages – One Way” project children’s skills in identifying sounds and letters culture of innovation in education (or experiencing the culture of innovation) J. S. Bruner theory, propedeutic language education projekt Inkubator Innowacyjności Projekt „Dwa Języki – Jedna Droga” dziecięce umiejętności w zakresie identyfikowania głoski i litery czytanie techniką ślizgania się z głoski na głoskę

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Monika Wiśniewska-Kin - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu

Jak cytować
Wiśniewska-Kin, M. (2020). Doświadczanie kultury innowacji w edukacji językowej – przeciw rutynie w uprawianiu dydaktyki. Forum Oświatowe, 32(1(63), 97–111. https://doi.org/10.34862/fo.2020.1.6

Referencje

 1. Barnes, D. (1988). Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 2. Bauman, Z. (2009). Niecodzienność nasza codzienna… In M. Bogunia-Borowska (Red.), Barwy codzienności (s. 77–94). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 3. Bruner, J. (1971). O poznawaniu. Szkice na lewą rękę. Warszawa: PIW.
 4. Bruner, J. (2010). Kultura edukacji (wyd. 2). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 5. Brzezińska, A. (1987). Gotowość do czytania i pisania i jej rozwój w wieku przedszkolnym. In A. Brzezińska (Red.), Czytanie i pisanie – nowy język dziecka. Warszawa: WSiP.
 6. Brzezińska, A., & Burtowy, M. (1992). Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej (wyd. 2 uzup. i rozsz.). Poznań: Wydaw. Naukowe UAM.
 7. Brzezińska, A., Klus-Stańska, D., & Strzelecka, A. (1999). O nowe podejście w kształceniu nauczycieli. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 8. Brzeziński, J., & Witkowski, L. (1994). Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań–Toruń: Wydaw. Edytor.
 9. Cackowska, M., & Wincencjusz-Patyna, A. (2017). Polska szkoła książki obrazkowej. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury.
 10. Daniecki, W. (2004). Strategie zmian. Teorie i rekomendacje praktyczne. Warszawa: Wydaw. SWPS „Academica”.
 11. Dudzikowa, M. (2010). Esej o codzienności szkolnej z perspektywy metafory. In M. Dudzikowa, & M. Czerepaniak-Walczak (Red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty: T. 5. Codzienność w szkole. Szkoła w codzienności. Gdańsk: GWP.
 12. Dudzikowa, M., & Jaskulska, S. (Red.). (2011). Edukacja szkolna w zmianach? Zmiany w edukacji szkolnej? Problematyzowanie problemów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf. (Studia Pedagogiczne; 64).
 13. Falkowski, A. (2005). Umysł konstrukcyjny: fałszywa pamięć, wolność i demokracja. In U. Jakubowska, & K. Skarżyńska (red.), Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian (s. 161–175). Warszawa: Wydaw. SWPS „Academica”.
 14. Filipiak, E. (2019). Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli – pozory zmiany czy przestrzeń możliwości rozwoju kultury szkoły i jej uczestników. Kwartalnik Pedagogiczny, 251(1), 33–46.
 15. Forgas, J. P., Williams, K. D., & Wheeler, L. (red.). (2005). Umysł społeczny. Gdańsk: GWP.
 16. Gleason, J. B., & Ratner, B. N. (2005). Psycholingwistyka. Gdańsk: GWP.
 17. Gołębniak, B. D. (1996). „Językowy” model nauczania szansą zmniejszania napięć. In M. Dudzikowa (Red.), Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem. Obszary napięć i typy interakcji (s. 103–110) . Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 18. Gołębniak, B. D. (1997). Język w centrum refleksyjnej edukacji nauczycieli. Raport z realizacji „pewnego” projektu. W: H. Kwiatkowska, & M. Szybisz (Red.), Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli (s. 83–101) . Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji. (Studia Pedagogiczne; 62).
 19. Herbert, Z. (1961). Studium przedmiotu. Warszawa: Czytelnik.
 20. Jakubowska, U., & Skarżyńska, K. (Red.). (2005). Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian. Warszawa: Wydaw. SWPS „Academica”.
 21. Jastrzębski, J. (2015). Doświadczanie kultury. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 22. Karwatowska, M., & Tymiakin, L. (2014). Światy uczniowskie. Język, media, komunikacja. Lublin: Wydaw. UMCS.
 23. Klus-Stańska, D. (2009). Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej. In D. Klus-Stańska, & M. Szczepska-Pustkowska (Red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania (s. 25–78). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 24. Klus-Stańska, D. (2010). Ciągłość i zmiana czy bierność i niekontrolowane odruchy – w którym kierunku zmierza szkoła. W: J. Surzykiewicz, & M. Kulesza (Red.), Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej. Społeczne i wychowawcze obszary napięć (s. 35–49). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 25. Klus-Stańska, D. (2011). Dlaczego szkolna kultura dydaktyczna się nie zmienia? In M. Dudzikowa, & S. Jaskulska (red.), Edukacja szkolna w zmianach? Zmiany w edukacji szkolnej? Problematyzowanie problemów (s. 43-50). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf. (Studia Pedagogiczne; 64). Pobrane z: https://journals.pan.pl/Content/98082/mainfile.pdf
 26. Kłakówna, Z. A. (2014). Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wypadków przy reformowaniu szkoły (1989–2013). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 27. Kubacka-Jasiecka, D. (2002). Psychologia wobec problematyki zmiany. W: D. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne (s. 11–20). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 28. Kwieciński, Z. (2000). Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Poznań–Olsztyn: Wydawnictwo Edytor.
 29. Kwieciński, Z. (2007). Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP.
 30. Malmquist, E. (1982). Nauka czytania w szkole podstawowej. Warszawa: WSiP.
 31. Maruszewski, T. (2005). Złote lata 70. czy szara rzeczywistość? W: U. Jakubowska, & K. Skarżyńska (Red.) Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian (s. 31–40). Warszawa: Wyd. SWPS „Academica”.
 32. Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny (wyd. 3 popr.). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 33. Olech, J. (2008, 18 maja). Dziewczyny Juliana. Tygodnik Powszechny, (20). Pobrano z: https://www.tygodnikpowszechny.pl/dziewczyny-juliana-133875
 34. Polanyi, M. (1958). Personal knowledge: Towards a post-critical philosophy. London: Routledge & Kegan Paul.
 35. Mitchell, M. T. (2006). Miachael Polanyi: The art of Knowing. Wilmington, Del.: ISI Books. (Library of Modern Thinkers; 1).
 36. Przyborowska, B. (2013). Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 37. Puzynina, J. (1992). Język wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 38. Schulz, R. (1996). Studia z innowatyki pedagogicznej. Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 39. Skudrzyk, A., & Warchala, J. (2005). Czy dwie kompetencje? Tekst mówiony i pisany w szkole. In J. Porayski-Pomsta (Red.), Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 40. Warchala, J. (1991). Dialog potoczny a tekst. Katowice: Wydaw. UŚ.
 41. Wiśniewska-Kin, M. (2013). Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 42. Wójtowiczowa, J. (1997). O wychowaniu językowym. (Zbiór artykułów dla rodziców i nauczycieli). Warszawa: Wydawnictwo „ABC Font” S. C.