Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0, w roku szkolnym 2018/2019 w wybranym przedszkolu, w środowisku wielkomiejskim (Łódź). Całość działań projektowych sprowadziła się do realizacji trzech obszarów: po pierwsze, skonstruowania założeń programowych projektu „Dwa Języki – Jedna Droga” oraz przeprowadzenia analizy rynku edukacyjnego, po drugie, opracowania kulturowego „zestawu narzędzi” (J. Bruner 2010: 35) w postaci plansz demonstracyjnych oraz pomocy metodycznych, po trzecie, testowania produktu finalnego „Dwa Języki – Jedna Droga” przez nauczyciela glottodydaktyka. W badaniach przyjęto strategię dydaktycznego działania interwencyjnego. Badacz występował w roli obserwatora jako uczestnika, zaś materiał pochodził z obserwacji uczestniczącej. Obserwację skoncentrowano wokół zainicjowanych według własnego projektu działań interwencyjnych. Obserwacją objęto czynności uczniów, a także skutki tych czynności. Wyniki badań zrekonstruowały dziecięce umiejętności w zakresie identyfikowania głoski i litery oraz czytania techniką ślizgania się z głoski na głoskę.

Słowa kluczowe

projekt Inkubator Innowacyjności Projekt „Dwa Języki – Jedna Droga” dziecięce umiejętności w zakresie identyfikowania głoski i litery czytanie techniką ślizgania się z głoski na głoskę

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Monika Wiśniewska-Kin, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu

Jak cytować
Wiśniewska-Kin, M. (2020). Doświadczanie kultury innowacji w edukacji językowej – przeciw rutynie w uprawianiu dydaktyki. Forum Oświatowe, 32(1(63), 97-111. https://doi.org/10.34862/fo.2020.1.6

Referencje

 1. Barnes, D. (1988). Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 2. Bauman, Z. (2009). Niecodzienność nasza codzienna… In M. Bogunia-Borowska (Red.), Barwy codzienności (s. 77–94). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 3. Bruner, J. (1971). O poznawaniu. Szkice na lewą rękę. Warszawa: PIW.
 4. Bruner, J. (2010). Kultura edukacji (wyd. 2). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 5. Brzezińska, A. (1987). Gotowość do czytania i pisania i jej rozwój w wieku przedszkolnym. In A. Brzezińska (Red.), Czytanie i pisanie – nowy język dziecka. Warszawa: WSiP.
 6. Brzezińska, A., & Burtowy, M. (1992). Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej (wyd. 2 uzup. i rozsz.). Poznań: Wydaw. Naukowe UAM.
 7. Brzezińska, A., Klus-Stańska, D., & Strzelecka, A. (1999). O nowe podejście w kształceniu nauczycieli. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 8. Brzeziński, J., & Witkowski, L. (1994). Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań–Toruń: Wydaw. Edytor.
 9. Cackowska, M., & Wincencjusz-Patyna, A. (2017). Polska szkoła książki obrazkowej. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury.
 10. Daniecki, W. (2004). Strategie zmian. Teorie i rekomendacje praktyczne. Warszawa: Wydaw. SWPS „Academica”.
 11. Dudzikowa, M. (2010). Esej o codzienności szkolnej z perspektywy metafory. In M. Dudzikowa, & M. Czerepaniak-Walczak (Red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty: T. 5. Codzienność w szkole. Szkoła w codzienności. Gdańsk: GWP.
 12. Dudzikowa, M., & Jaskulska, S. (Red.). (2011). Edukacja szkolna w zmianach? Zmiany w edukacji szkolnej? Problematyzowanie problemów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf. (Studia Pedagogiczne; 64).
 13. Falkowski, A. (2005). Umysł konstrukcyjny: fałszywa pamięć, wolność i demokracja. In U. Jakubowska, & K. Skarżyńska (red.), Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian (s. 161–175). Warszawa: Wydaw. SWPS „Academica”.
 14. Filipiak, E. (2019). Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli – pozory zmiany czy przestrzeń możliwości rozwoju kultury szkoły i jej uczestników. Kwartalnik Pedagogiczny, 251(1), 33–46.
 15. Forgas, J. P., Williams, K. D., & Wheeler, L. (red.). (2005). Umysł społeczny. Gdańsk: GWP.
 16. Gleason, J. B., & Ratner, B. N. (2005). Psycholingwistyka. Gdańsk: GWP.
 17. Gołębniak, B. D. (1996). „Językowy” model nauczania szansą zmniejszania napięć. In M. Dudzikowa (Red.), Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem. Obszary napięć i typy interakcji (s. 103–110) . Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 18. Gołębniak, B. D. (1997). Język w centrum refleksyjnej edukacji nauczycieli. Raport z realizacji „pewnego” projektu. W: H. Kwiatkowska, & M. Szybisz (Red.), Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli (s. 83–101) . Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji. (Studia Pedagogiczne; 62).
 19. Herbert, Z. (1961). Studium przedmiotu. Warszawa: Czytelnik.
 20. Jakubowska, U., & Skarżyńska, K. (Red.). (2005). Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian. Warszawa: Wydaw. SWPS „Academica”.
 21. Jastrzębski, J. (2015). Doświadczanie kultury. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 22. Karwatowska, M., & Tymiakin, L. (2014). Światy uczniowskie. Język, media, komunikacja. Lublin: Wydaw. UMCS.
 23. Klus-Stańska, D. (2009). Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej. In D. Klus-Stańska, & M. Szczepska-Pustkowska (Red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania (s. 25–78). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 24. Klus-Stańska, D. (2010). Ciągłość i zmiana czy bierność i niekontrolowane odruchy – w którym kierunku zmierza szkoła. W: J. Surzykiewicz, & M. Kulesza (Red.), Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej. Społeczne i wychowawcze obszary napięć (s. 35–49). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 25. Klus-Stańska, D. (2011). Dlaczego szkolna kultura dydaktyczna się nie zmienia? In M. Dudzikowa, & S. Jaskulska (red.), Edukacja szkolna w zmianach? Zmiany w edukacji szkolnej? Problematyzowanie problemów (s. 43-50). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf. (Studia Pedagogiczne; 64). Pobrane z: https://journals.pan.pl/Content/98082/mainfile.pdf
 26. Kłakówna, Z. A. (2014). Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wypadków przy reformowaniu szkoły (1989–2013). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 27. Kubacka-Jasiecka, D. (2002). Psychologia wobec problematyki zmiany. W: D. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne (s. 11–20). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 28. Kwieciński, Z. (2000). Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Poznań–Olsztyn: Wydawnictwo Edytor.
 29. Kwieciński, Z. (2007). Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP.
 30. Malmquist, E. (1982). Nauka czytania w szkole podstawowej. Warszawa: WSiP.
 31. Maruszewski, T. (2005). Złote lata 70. czy szara rzeczywistość? W: U. Jakubowska, & K. Skarżyńska (Red.) Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian (s. 31–40). Warszawa: Wyd. SWPS „Academica”.
 32. Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny (wyd. 3 popr.). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 33. Olech, J. (2008, 18 maja). Dziewczyny Juliana. Tygodnik Powszechny, (20). Pobrano z: https://www.tygodnikpowszechny.pl/dziewczyny-juliana-133875
 34. Polanyi, M. (1958). Personal knowledge: Towards a post-critical philosophy. London: Routledge & Kegan Paul.
 35. Mitchell, M. T. (2006). Miachael Polanyi: The art of Knowing. Wilmington, Del.: ISI Books. (Library of Modern Thinkers; 1).
 36. Przyborowska, B. (2013). Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 37. Puzynina, J. (1992). Język wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 38. Schulz, R. (1996). Studia z innowatyki pedagogicznej. Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 39. Skudrzyk, A., & Warchala, J. (2005). Czy dwie kompetencje? Tekst mówiony i pisany w szkole. In J. Porayski-Pomsta (Red.), Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 40. Warchala, J. (1991). Dialog potoczny a tekst. Katowice: Wydaw. UŚ.
 41. Wiśniewska-Kin, M. (2013). Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 42. Wójtowiczowa, J. (1997). O wychowaniu językowym. (Zbiór artykułów dla rodziców i nauczycieli). Warszawa: Wydawnictwo „ABC Font” S. C.