Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0, w roku szkolnym 2018/2019 w wybranym przedszkolu, w środowisku wielkomiejskim (Łódź). Całość działań projektowych sprowadziła się do realizacji trzech obszarów: po pierwsze, skonstruowania założeń programowych projektu „Dwa Języki – Jedna Droga” oraz przeprowadzenia analizy rynku edukacyjnego, po drugie, opracowania kulturowego „zestawu narzędzi” (J. Bruner 2010: 35) w postaci plansz demonstracyjnych oraz pomocy metodycznych, po trzecie, testowania produktu finalnego „Dwa Języki – Jedna Droga” przez nauczyciela glottodydaktyka. W badaniach przyjęto strategię dydaktycznego działania interwencyjnego. Badacz występował w roli obserwatora jako uczestnika, zaś materiał pochodził z obserwacji uczestniczącej. Obserwację skoncentrowano wokół zainicjowanych według własnego projektu działań interwencyjnych. Obserwacją objęto czynności uczniów, a także skutki tych czynności. Wyniki badań zrekonstruowały dziecięce umiejętności w zakresie identyfikowania głoski i litery oraz czytania techniką ślizgania się z głoski na głoskę.

Słowa kluczowe

projekt Inkubator Innowacyjności Projekt „Dwa Języki – Jedna Droga” dziecięce umiejętności w zakresie identyfikowania głoski i litery czytanie techniką ślizgania się z głoski na głoskę

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Monika Wiśniewska-Kin, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu

Jak cytować
Wiśniewska-Kin, M. (2020). Doświadczanie kultury innowacji w edukacji językowej – przeciw rutynie w uprawianiu dydaktyki. Forum Oświatowe, 32(1(63), 97-111. https://doi.org/10.34862/fo.2020.1.6

Referencje

 1. Barnes, D. (1988). Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia, tłum. J. Radzicki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 2. Bauman, Z. (2009). Niecodzienność nasza codzienna… W: M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 3. Bruner, J. (1971). O poznawaniu. Szkice na lewą rękę. Warszawa: PIW.
 4. Bruner, J. (2010). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.
 5. Brzezińska, A. (1987). Gotowość do czytania i pisania i jej rozwój w wieku przedszkolnym. W: A. Brzezińska (red.), Czytanie i pisanie – nowy język dziecka. Warszawa: WSiP.
 6. Brzezińska, A., Burtowy, M., (1992). Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej. Poznań: Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 7. Brzezińska, A., Klus-Stańska, D., Strzelecka, A. (1999). O nowe podejście w kształceniu nauczycieli. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 8. Brzeziński, J., Witkowski, L. (1994). Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań-Toruń: Edytor.
 9. Cackowska, M., Wincencjusz-Patyna, A. (2017). Polska szkoła książki obrazkowej. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury.
 10. Daniecki, W. (2004). Strategie zmian. Refleksje nad praktyką. Warszawa: Wyd. SWPS „Academica”.
 11. Dudzikowa, M., (2010). Esej o codzienności szkolnej z perspektywy metafory. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, t. 5: Codzienność w szkole. Szkoła w codzienności. Gdańsk: GWP.
 12. Dudzikowa, M., Jaskulska, S. (red.) (2011). Edukacja szkolna w zmianach? Zmiany w edukacji szkolnej? Problematyzowanie problemów, „Studia Pedagogiczne” LXIV, Warszawa: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.
 13. Falkowski, A. (2005). Umysł konstrukcyjny: fałszywa pamięć, wolność i demokracja. W: U. Jakubowska, K. Skarżyńska (red.), Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian. Warszawa: Wyd. SWPS „Academica”.
 14. Filipiak, E. (2019). Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - pozory zmiany czy przestrzeń możliwości rozwoju kultury szkoły i jej uczestników. Kwartalnik Pedagogiczny, R. 64, 1.
 15. Forgas, J. P., Williams, K. D., Wheeler, L. (red.) (2005). Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych. Gdańsk: GWP.
 16. Gleason, J. B., Ratner, B. N. (2005). Psycholingwistyka. Gdańsk: GWP.
 17. Gołębniak, B. D. (1996). „Językowy” model nauczania szansą zmniejszania napięć. W: M. Dudzikowa (red.), Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji. Kraków: Impuls.
 18. Gołębniak, B.D. (1997). Język w centrum refleksyjnej edukacji nauczycieli. Raport z „pewnego” projektu. W: Studia Pedagogiczne, LXII, Warszawa: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.
 19. Herbert, Z. (1961). Studium przedmiotu. Warszawa: Wydawnictwo „Czytelnik”.
 20. Jakubowska, U., Skarżyńska, K. (red.) (2005). Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian. Warszawa: Wyd. SWPS „Academica”.
 21. Jastrzębski, J. (2015). Doświadczenie kultury. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 22. Karwatowska, M., Tymiakin, L. (2014). Światy uczniowskie. Język-media-komunikacja. Lublin: Wyd. UMCS.
 23. Klus-Stańska, D. (2009). Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 24. Klus-Stańska, D (2011). Dlaczego szkolna kultura dydaktyczna się nie zmienia? „Studia Pedagogiczne”, t. 1. XIV. Warszawa: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.
 25. Klus-Stańska, D. (2010). Ciągłość i zmiana czy bierność i niekontrolowane odruchy – w którym kierunku zmierza szkoła. W: J. Surzykiewicz, M. Kulesza (red.), Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej. Społeczne i wychowawcze obszary napięć. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 26. Klus-Stańska, D., Nowicka, M., (2009). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa: WSiP.
 27. Kłakówna, Z. A. (2014). Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wypadków przy reformowaniu szkoły (1989-2013). Kraków: Universitas.
 28. Kubacka-Jasiecka, D. (2002). Psychologia wobec problematyki zmiany. W: D. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 29. Kwiecińska, R., Łukasik J.M. (red.) (2012). Zmiana społeczna. Edukacja – polityka oświatowa – kultura. Kraków: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 30. Kwieciński, Z. (2000). Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Poznań–Olsztyn: Wydawnictwo Edytor.
 31. Kwieciński, Z. (2007). Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP.
 32. Malmquist, E., (1982). Nauka czytania w szkole podstawowej. Warszawa: WSiP.
 33. Maruszewski, T. (2005). Złote lata 70. czy szara rzeczywistość? W: U. Jakubowska, K. Skarżyńska (red.) Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian. Warszawa: Wyd. SWPS „Academica”.
 34. Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 35. Olech, J. (2008). Dziewczyny Juliana. Tygodnik Powszechny 18 maja.
 36. Polanyi, M. (1985). The art of knowing. London, Routledge and Kegan Paul.
 37. Przyborowska, B. (2013). Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 38. Puzynina, J. (1992). Język wartości. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 39. Schulz, R. (1996). Studia z innowatyki społecznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 40. Skudrzyk, A., Warchala, J. (2005). Czy dwie kompetencje? Tekst mówiony i pisany w szkole. W: J. Porayski-Pomsta (red.) Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 41. Warchala, J. (1981). Dialog potoczny a tekst. Katowice: Wyd. UŚ.
 42. Wechterowicz, P., Ignerska M., (2011). Alfabet. Kraków: Znak emoticon.
 43. Wiśniewska-Kin, M. (2013). Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 44. Wójtowiczowa, J. (1997). O wychowaniu językowym. (Zbiór artykułów dla rodziców i nauczycieli). Warszawa: Wydawnictwo "ABC Font" S.C.