Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest przykładem zastosowania metodologii badań w działaniu i etnografii edukacyjnej w kształceniu nauczycieli. Autorka opisuje studium przypadku, dydaktyczny eksperyment, który przeprowadziła wraz z koleżanką ze studentkami 3. roku kierunku Pedagogika na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i wskazuję na przydatność wybranej metodologii nauczania w pracy z przyszłymi nauczycielami. Wskazuję, jak wymienione metodologiczne podejścia mogą wyposażać przyszłych nauczycieli w krytyczne kompetencje ukierunkowane na samodzielne rozwijanie własnego profesjonalizmu. Zastosowanie opisywanej metodologii w ramach seminarium dyplomowego w połączeniu z praktykami nauczycielskimi daję możliwość na jego szersze wprowadzenie w kształcenie nauczycieli.

Słowa kluczowe

badania w działaniu etnografia edukacyjna kształcenie nauczycieli opis gęsty action research educational ethnography teacher education thick description

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Cervinkova, H. (2013). Etnografia edukacyjna i badania w działaniu – z warsztatu kształcenia nauczycieli. Forum Oświatowe, 25(1(48), 123–137. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/72

Referencje

  1. Cervinkova, H. (2012). Nauczanie do zmiany społecznej. Uczestniczące badania w działaniu ludzi młodych i zaangażowane badania etnograficzne: studium przypadku. Forum Oświatowe, 1(46), 267-283.
  2. Cervinkova, H. (w druku). Przywracając pamięć miastu. Z antropologiczno-pedagogicznych badań w działaniu. W: H. Cervinkova i B. D. Gołębniak (Red.), Edukacyjne badania w działaniu (rozdział 8). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  3. Cervinkova, H. (Red.). (2008). Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych: Animacja środowiska na pograniczu. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
  4. Geertz, C. (2005). Opis gęsty – w stronę interpretatywnej teorii kultury. W: M. Kempny i E. Nowicka (Red.), Badanie kultury: Elementy teorii antropologicznej (s. 35-58). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  5. Lewin, K. (2010). Badania w działaniu a problemy mniejszości. W: H. Cervinkova i B. D. Gołębniak (Red.), Badania w działaniu: Pedagogika i antropologia zaangażowane (s. 5-18). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
  6. Reason, P. i Torbert, W. R. (2010). Zwrot działaniowy: Ku transformacyjnej nauce społecznej. W: H. Cervinkova, B. D. Gołębniak (Red.), Badania w działaniu: Pedagogika i antropologia zaangażowane (s. 117-152). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
  7. Wolcott, H. F. (2008). Ethnography: A Way of Seeing. Lanham, MD: AltaMira Press, Rowman & Littlefield Publishers, Inc.