Treść głównego artykułu

Abstrakt

Percepcja zmysłowa, a w szczególności widzenie, nieustannie zwraca uwagę pedagogów. W tym artykule omówiono projekt edukacji moralnej jako kształcenia do widzenia i przez widzenie idei praktycznych, który opracował Johann F. Herbart.


Artykuł dzieli się na trzy sekcje. Najpierw zarysowano dzieje widzenia jako ciągle mało zbadanego problemu dydaktycznego. Następnie omówiono węzłowe punkty koncepcji kształcenia do widzenia i przez widzenie, której Herbart poświęcił swoje wczesne prace pedagogiczne i filozoficzne. Na zakończenie prześledzono idee praktyczne jako fundament edukacji moralnej.

Słowa kluczowe

widzenie kształcenie edukacja moralna Herbart

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Dariusz Stępkowski, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

doktor habilitowany, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: pedagogika ogólna, teoria wychowania moralnego, dydaktyka akademicka. Monografie: "Pedagogika ogólna i religia" (2010), "Kształcenie - moralność - demokracja" (2018, współautor), "Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia" (2019, współautor).
Jak cytować
Stępkowski, D. (2020). Kształcenie – widzenie – moralność. Herbarta aistetyczne podstawy edukacji moralnej. Forum Oświatowe, 32(1(63), 37-56. https://doi.org/10.34862/fo.2020.1.3

Referencje

 1. Arendt H. (2006). Kilka zagadnień filozofii moralnej. W: H. Arendt, Odpowiedzialność i władza sądzenia (s. 80–175). Warszawa, Prószyński i S-ka.
 2. Arendt H. (2010). Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 3. Asmus W. (1968). Johann Friedrich Herbart. Eine pädagogische Biographie, t. 1: Der Denker 1776–1809. Heidelberg: Meyer–Quelle.
 4. Benner D. (1993). Die Pädagogik Herbarts. Eine problemgeschichtliche Einführung in die Systematik neuzeitlicher Pädagogik. Weinheim–München: Juventa Verlag.
 5. Benner D. (2015). Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 6. Benner D. (2018). Pedagogika ogólna a pedagogika specjalna. Rozważania na temat związku między inkluzją i ekskluzją z perspektywy trzech przyczyn procesów wychowania i kształcenia. W: J. Gołkowska, K. Sipowicz I. Patejuk-Mazurek (red.), Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. W 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (s. 124–138). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 7. Benner D., Stępkowski D. (2012). Jaskinia jako metafora opisująca procesy kształcenia. Studium transformacji Platońskiej opowieści o jaskini w dyskursach edukacyjnych. W: S. Sztobryn, M. Wasilewski, M. Rojek (red.), Metamorfozy filozofii wychowania od antyku do współczesności, (s. 15–34). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 8. Benner D., Stępkowski D., von Oettingen A., Peng Zh. (2018). Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
 9. Ehrenspeck Y. (1998). Versprechungen des Ästhetischen. Die Entstehung eines modernen Bildungsprojekts. Opladen: Leske und Budrich.
 10. Etymological Dictionary of Greek (2010). red. B. Beekes. T. 1. Leiden – Boston: Brill.
 11. Fijałkowski A. (2012). Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 12. Fijałkowski A. (2015). Wstęp. W: J. A. Komeński, Świat w obrazach rzeczy dostępnych zmysłom (s. 5–32). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Herbart J. F. (1887a). Über Pestalozzi´s neueste Schrift: Wie Gertrud ihre Kinder lehrte. An drei Frauen. W: K. Kehrbach (oprac.), J. F. Herbart´s Sämtliche Werke, t. 1 (s. 137–150). Langensalza: Verlag Beyer und Söhne.
 14. Herbart J. F. (1887b). Pestalozzi’s Idee eines ABC der Anschauung. W: K. Kehrbach (oprac.), J. F. Herbart´s Sämtliche Werke, t. 1 (s. 151–274). Langensalza: Verlag Beyer und Söhne.
 15. Herbart J. F. (2007). Pedagogika ogólna wywiedzona z celu wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak“.
 16. Herbart J. F. (2008a). Estetyczne przedstawienie świata jako główne zajęcie wychowania, Pedagogika Kultury, 4, 13–27.
 17. Herbart J. F. (2008b). Ogólna filozofia praktyczna. Studia Philosophica Wratislaviensia, 3, 121–148.
 18. Herbart J. F. (2009). Rozważania o podstawach systemu Platońskiego. Studia Philosophica Wratislaviensia, 4, 155–177.
 19. Herbart J. F. (2010). Główne punkty metafizyki. Studia Philosophica Wratislaviensia, 1, 139–165.
 20. Kędzierska J. (2003). Kształcenie. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2 (. 858–862). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 21. Komeński J. A. (1956), Wielka dydaktyka, tłum. K. Remerowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich  Wydawnictwo PAN.
 22. Komeński J. A. (1957). Mowa o książkach, czyli O sprawnym posługiwaniu się tym najprzedniejszym instrumentem kształcenia umysłu. Warszawa: PIW.
 23. Komeński J. A. (2015). Świat w obrazach rzeczy dostępnych zmysłom. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 24. Krawiecka K. (2014). Realizm intelektualny a realizm wizualny w działalności plastycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 25. Kupisiewicz Cz. (2005). Podstawy dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 26. Kupisiewicz Cz. (2010). Szkice z dydaktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 27. Kwieciński Z. (2004). Wstęp. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1 (s. 11–15). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Kwieciński Z., Śliwerski B. (2019). Wstęp. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa (s. 7–10). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 29. Niemierko B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 30. Okoń W. (1998). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 31. Platon (1990). Państwo. Warszawa: AKME.
 32. Prange K. (2005). Die Zeigestruktur der Erziehung. Grundriss der Operativen Pädagogik. Paderborn–München–Wien–Zürich: Schöningh Verlag.
 33. Słownik grecko-polski (1958). red. Z. Abramowicz, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
 34. Stępkowski D. (2007). Karać czy kierować? W sprawie herbartowskiej kategorii „Zucht”. Horyzonty Wychowania, 12, 81–94.
 35. Stępkowski D. (2010a). Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrucja zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D.E. Schleiermachera. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.
 36. Stępkowski D. (2010b). Ukształcalność jako zasada działania edukacyjnego. W sprawie zapomnianej kategorii Herbarta i jej współczesnej reinterpretacji. W: M. Kowalski, A. Pawlak, A. Jamuła-Jurczak (red.), Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne (s. 37–58). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 37. Stępkowki D. (2018a). Relationship between Bildung and seeing. Herbarts concept of aesthetic moral education. W: A. Hogenová, N. Pelcová, D. Rybák (Eds.), Logos in the Education, Art and Sport. International Multidisciplinary Conference (s. 45–65). Charles University, Faculty of Education, Prague.
 38. Stępkowski D. (2018b). Kształcenie ogólne – wizja pedagogiczna czy utopia? W sprawie translokacji teorii kształcenia ogólnego w powojennym dyskursie pedagogicznym w Polsce. Polska Myśl Pedagogiczna, 4, 31–58, https://doi.org/10.4467/24504564PMP.18.002.8641.
 39. Stępkowski D. (2018c). Shaping of Morality under School Conditions: Herbart and beyond. Scientia et Eruditio, 2, 1-13, https://doi.org/10.31262/2585 8556/2018/2/2/1-13.
 40. Stępkowski D. (2018d). Nauczanie wychowujące – dialogiczna rama dla praktyki edukacyjnej i myślenia ogólnopedagogicznego. Studia z Teorii Wychowania, 2(23), 79–100
 41. Stępkowski D. (2019). (Wy)kształcenie w polskiej pedagogice ogólnej. Prolegomena do historii pojęcia. W: K. Maliszewski, D. Stępkowski, B. Śliwerski, Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia (s. 13–72). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 42. Suchodolski B. (1959). Przedmowa. W: B. Suchodolski (red.), Zarys pedagogiki, t. 1 (s. 5–8). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 43. Śliwerski B. (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.