Treść głównego artykułu

Abstrakt

W badaniu poszukiwano związku między doświadczaniem wyobcowania przez młodzież a syndromem wypalenia szkolnego. Analizy przeprowadzono na grupie 84 uczniów z I i II klasy gimnazjum (47 kobiet i 37 mężczyzn) w wieku 12–15 lat (M wieku = 13,70 lat). Poziom poczucia alienacji mierzono inwentarzem PAI, do pomiaru syndromu wypalenia szkolnego wykorzystano skalę ESSBS. Uzyskane wyniki wskazały na istnienie różnic międzypłciowych w zakresie ogólnego poziom wypalenia szkolnego oraz brak takich różnic w odniesieniu do ogólnego poziomu wyobcowania. Wyniki wskazują ponadto na istotne relacje między wyalienowaniem a wypaleniem, przy czym siła związków była znacznie wyższa w grupie dziewcząt. Poziom wyobcowania wyjaśnia 31% wariancji wyniku ogólnego wypalenia szkolnego. Istotnymi predyktorami wypalenia były poczucie anomii i bezsensu.

Słowa kluczowe

poczucie alienacji wypalenie szkolne młodzież gimnazjalna edukacja

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Tomaszek, K. (2022). Poczucie alienacji a syndrom wypalenia szkolnego. Forum Oświatowe, 33(2(66), 47-69. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.3

Referencje

 1. Andersson, L.M. (1996). Employee cynicism: An examination using a contract violation framework. Human Relations, 49, 11, 1395-1418. DOI: https://doi.org/10.1177/001872679604901102
 2. Ang, R.P., & Huan, V.S. (2006). Relationship between academic stress and suicidal ideation: Testing for depression as a mediator using multiple regressions. Child Psychiatry and Human Development, 37(2),133-143. DOI: https://doi.org/10.1007/s10578-006-0023-8
 3. Ang, R.P., Huan, V.S., Teng Chan, W., Cheong, S.A., & Leaw, J. N. (2015, czerwiec). The role of delinquency, proactive aggression, psychopathy and behavioral school engagement in reported youth gang membership. Journal of Adolescence, 41, 148-156. DOI: https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.03.010
 4. Awang-Hashim, R., Kaur, A., & Mohammad, N. (2015). The interplay of socio-psychological factors on school engagement among early adolescents. Journal of Adolescence, 45, 214-224. DOI: https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.10.001
 5. Azimi, M., & Piri, M. (2013). The relationship of academic burnout and learning self-regulation with academic performance among high school students. Journal of Research in Curriculum Development, 10(11), 116-128.
 6. Aypay, A. (2011).Elementary School Student Burnout Scale for Grades 6-8: A Study of Validity and Reliability. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2), 520-527.
 7. Bakker, A., Killmer, Ch.H., Siegrist, J., & Schaufeli, W.B. (2000). Effort-reward imbalance and burnout among nurses. Journal of Advanced Nursing, 31(4), 884-891. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2000.01361.x
 8. Bakker, A.B., & de Vries, J.D. (2021) Job Demands–Resources theory and self-regulation: new explanations and remedies for job burnout. Anxiety, Stress, & Coping, 34(1), 1-21. DOI: https://doi.org/10.1080/10615806.2020.1797695
 9. Bamonti, P., Conti, E., Cavanagh, C., Gerolimatos, L., Gregg, J., Goulet, C., Pifer, M., & Edelstein, B. (2017). Coping, Cognitive Emotion Regulation, and Burnout in Long-Term Care Nursing Staff: A Preliminary Study. Journal of Applied Gerontology, 38(1), 92-111. DOI: https://doi.org/10.1177/0733464817716970
 10. Barnett, M.D., & Flores, J. (2016). Narcissus, exhausted: Self-compassion mediates the relationship between narcissism and school burnout. Personality and Individual Differences, 97, 102–108. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.03.026
 11. Bask, M., & Salmela-Aro, K. (2013). Burned out to drop out: Exploring the relationship between school burnout and school dropout. European Journal of Psychology of Education, 28(2), 511–528. DOI: https://doi.org/10.1007/s10212-012-0126-5
 12. Beauregard, N., Marchand, A., Bilodeau, J., Durand, P., Demers, A., & Haines, V.Y. (2018). Gendered Pathways to Burnout: Results from the SALVEO Study. Annals of Work Exposures and Health, 62(4), 426–437. DOI: https://doi.org/10.1093/annweh/wxx114
 13. Biegasiewcz, M. (2010). Poczucie alienacji a wsparcie społeczne u nieletnich. Studia Psychologica UKSW, 10, 125-152.
 14. Bikar, S., Marziyeh, A., & Pourghaz, A. (2018). Affective Structures among Students and its Relationship with Academic Burnout with Emphasis on Gender. International Journal of Instruction, 11(1), 183-194. DOI: https://doi.org/10.12973/iji.2018.11113a
 15. Brzezińska, A. I. (2016). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 16. Calabrese, R.L., & Adams, J. (1990). Alienation: a cause of juvenile delinquency. Adolescence, 25(98), 435-440.
 17. Case J.M. (2008). Alienation and engagement: development of an alternative theoretical framework for understanding student learning. High Education, 55, 321-332.
 18. Cherniss, C. (1980). Professional Burn-Out in Human Service Organizations. New York: Praeger.
 19. de Cavalcante Almeida, G., de Souza, H.R., de Almeida, P.C., de Cavalcante Almeida, B., & Almeida, G.H. (2016). The Prevalence of Burnout Syndrome in Medical Students. Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo), 43(1), 6-10. DOI: https://doi.org/10.1590/0101-60830000000072
 20. Demerouti, E., Bakker, A., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. (2001). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86(3), 499–512. DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.499
 21. Dolzan M., Sartori R., Charkhabi M., & De Paola F. (2015). The effect of School Engagement on Health Risk Behaviours among High School Students: Testing the Mediating Role of Self Efficacy. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 205, 608-613. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.09.091
 22. Du Plooy, J., & Roodt, G. (2010). Work engagement, burnout and related constructs as predictors of turnover intentions. Journal of industrial psychology, 36(1), 1-13. DOI: https://doi.org/10.1016/ 10.4102/sajip.v36i1.910
 23. Dyląg, A., Jaworek, M., Karwowski, W., Kożusznik, M., & Marek, T.(2013). Discrepancy between individual and organizational values: Occupational burnout and work engagement among white-collar Wolkers. International Journal of Industrial Ergonomics, 43(3), 225-231. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ergon.2013.01.002
 24. Fengler, J. (2001). Pomaganie męczy. Wypalenie zawodowe w pracy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 25. Fyson, S.J. (2008). Using discourse analysis and psychological sense of community understand school transitions. Journal of Community Psychology, 36(4), 452-467. DOI: https://doi.org/10.1002/jcop.20247
 26. Gauthier, L. (2014). Emotional disonance and burnout as a result of value conflict in social Wolkers working in the Ontario Child Welfare System. Master of Arts – Integrated Studies.
 27. Ge, L., Yap, C.W., Ong, R., & Heng, B.H. (2017). Social isolation, loneliness and their relationships with depressive symptoms: A population-based study. PLoS ONE, 12(8), 1-13. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182145
 28. Hascher, T., Hadjar, A. (2018). School alienation – Theoretical approaches and educational research. Journal of Educational Research, 60(2), 171–188. DOI: https://doi.org/10.1080/00131881.2018.1443021
 29. Hejmanowski, Sz. (2004). Okres dorastania - zagrożenia rozwoju. Remedium, 1(131), 4-5.
 30. Hoffmann, M.L., Powlishta, K.K., White, K.J. (2004). An examination of gender differences in adolescent adjustment: The effect of competence on gender role differences in symptoms of psychopathology. Sex Roles, 50, 795–810. DOI: https://doi.org/10.1023/B:SERS.0000029098.38706.b1
 31. Jastrzębski, J., Pasiak, M. (2013). Samoocena i poczucie alienacji jako predykatory jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową, Journal of Modern Science, 4(19), 81-105.
 32. Kanungo, R.N. (1992). Alienation and empowerment: Some ethical imperatives in business. Journal of Business Ethics, 11(5), 413-422. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00870553
 33. Kanungo, R.N. (1979). The concepts of alienation and involvement revisited. Psychological Bulletin, 86(1), 119–138. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.86.1.119
 34. Karger, H.J. (1981). Burnout as Alienation. Social Service Review, 55(2), 270-283. DOI: https://doi.org/10.1086/643917
 35. Kiuru, N., Aunola, K., Nurmi, J. E., Leskinen, E., & Salmela-Aro, K. (2008). Peer group influence and selection in adolescents' school burnout: A longitudinal study. Merrill-Palmer Quarterly, 54, 23–55. DOI: https://doi.org/10.1353/mpq.2008.0008
 36. Kmiecik-Baran, K. (2000). Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole. Wydawnictwo Przegląd Oświatowy.
 37. Knopp, A.K. (2012). Czy kobiety naprawdę są bardziej inteligentne emocjonalnie niż mężczyźni? O różnicach międzypłciowych w zakresie zdolności emocjonalnych. Kwartalnik Naukowy, 4(12), 95-112.
 38. Lee, R.T., & Ashforth, B.E. (1993). A further examination of managerial burnout: Toward an integrated model. Journal of Organizational Behaviour, 14(1), 3-20. DOI: https://doi.org/10.1002/job.4030140103
 39. Lewicka-Zelent, A., & Abramciów, R. (2014). Empatyczność i poczucie alienacji młodzieży uzdolnionej muzycznie. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 7, 38-56.
 40. Lipiński, S. (2001). Poziom poczucia alienacji u nieletnich w zakładach resocjalizacyjnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 5, 25-34.
 41. Maciąg, A. (2017). Obca praca, obce „ja”, obcy bóg – wybrane aspekty teorii alienacji w okresie od XVIII wieku do współczesności. Społeczeństwo i Edukacja, 24(1), 91-102.
 42. Mann, S.J. (2001). Alternative perspectives on the student experience: Alienation and engagement. Studies in Higher Education, 26(1), 7-19. DOI: https://doi.org/10.1080/03075070020030689
 43. Maslach, C., Schaufeli, W.B., & Leiter, M.P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397–422. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397
 44. Mau, R.Y. (1992). The validity and devolution of a concept: Student alienation. Adolescence, 27(107), 731–741.
 45. Michaeili, L., Rajabi, S., Abbasi, M., & Zamanlou, Kh. (2014). The relationship of emotion regulation and positive and negative emotions with academic performance and academic burnout among university students. Educational Psychology, 2(32), 31-54.
 46. Newman, B.M., Newman, P.R. (2012). Development Through Life: A Psychosocial Approach. Stamford: Cengage Learning.
 47. Newman, B.M., Newman, P.R. (2001). Group Identity and Alienation: Giving The We Its Due. Journal of Youth and Adolescence, 30(5),515-538. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1010480003929
 48. Nutbeam, D., Smith, C., Moore, L., & Bauman, A. (1993). Warning! schools can damage your health: alienation from school and its impact on health behaviour. Journal of Paediatric Child Health, 29, 25 -30. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1440-1754.1993.tb02256.x
 49. O’Donohue, W., Nelson, L. (2012). Work engagement, burn-out, and alienation: linking new and old concepts of positive and negative work experiences. British Academy of Management (BAM) Annual Conference. Organizational Psychology, (s. 1-16). https://research-repository.griffith.edu.au/bitstream/handle/10072/53465/81544_1.pdf?sequence=1
 50. Pareek, U. (1988). Organisational Behavior process. Jaipur: Rawat Publications.
 51. Piekarska, J. (2015). Zdolności emocjonalne kobiet i mężczyzn a stosowane strategie radzenia sobie ze stresem. Studia Psychologica, 15(1), 5-18. DOI: https://doi.org/10.21697/sp.2015.15.01.01
 52. Piotrowski, P., & Zajączkowski, K. (1999). Poczucie alienacji chłopców z grupy wysokiego ryzyka. Psychologia Wychowawcza, 5, 428-441.
 53. Powell, W.E. (1994). The Relationship between Feelings of Alienation and Burnout in Social Work. Families in society: the journal of contemporary human services, 75(4), 229-235. DOI: https://doi.org/10.1177/104438949407500404
 54. Purvanova, R., Muros, J. (2010). Gender differences in burnout: a meta analysis. Journal of Vocational Behaviour, 77, 168-185. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvb.2010.04.006
 55. Rayce, S.B., Bjørn, E.H., & Kreiner, S, (2009). Aspects of alienation and symptom load among adolescents. European Journal of Public Health, 19(1), 79-84. DOI: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckn105
 56. Rayce, S.B., Kreiner, S, Damsgaard, M.T., Nielsen, T., & Holstein B.E.(2018). Measurement of alienation among adolescents: construct validity of three scales on powerlessness, meaninglessness and social isolation. Journal of Patient-Reported Outcomes, 2(14), 1-12. DOI: https://doi.org/10.1186/s41687-018-0040-y
 57. Rongińska, T., Vodopyanova, N.E. (2016). Poczucie alienacji w zespole wypalenia zawodowego. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, 2, 145-156.
 58. Rovai, A.P., & Wighting, M.J. (2005). Feelings of alienation and community among higher education students in a virtual classroom. Internet and Higher Education, 8, 97–110. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2005.03.001
 59. Safipour, J., Tessma, M.K., Higginbottom, G., & Emami, A. (2010). Measuring social alienation in adolescence: Translation and validation of the Jessor and Jessor Social Alienation Scale. Scandinavian Journal of Psychology, 51(6), 517–524. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2010.00810.x
 60. Salmela-Aro, K., Kiuru, M., Leskinen, E., & Nurmi, J.E. (2009a). School Burnout Inventory. Europan Journal of Psychological Assesment, 25(1), 48-57. DOI: https://doi.org/10.1027/1015-5759.25.1.48
 61. Salmela-Aro, K., Savolainen, H., Holpainen, L. (2009b). Depressive symptoms and school burnout during adolescence: Evidence from two cross-lagged longitudinal studies. Journal of Youth and Adolescence, 38(10), 1316-1327. DOI: https://doi.org/10.1007/s10964-008-9334-3
 62. Salmela-Aro, K., & Tynkkynen, L. (2012), Gendered pathways in school burnout among adolescents. Journal of Adolescence, 35(4), 929–939. DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.adolescence.2012.01.001
 63. Sankey, M., & Huon, G.F. (1999). Investigating the role of alienation in a multicomponent model of juvenile delinquency. Journal of Adolescence, 22(1), 95–107. DOI: https://doi.org/10.1006/jado.1998.0203
 64. Schaufeli, W.B. (2017), Burnout: A Short Socio-Cultural History. W: S. Neckel, A.K. Schaffner, & G. Wagner (red.), Burnout, fatigue, exhaustion: An interdisciplinary perspective on a modern affliction (s. 105–127). Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-52887-8_5
 65. Schaufeli, W. B., De Witte, H., & Desart, S. (2020). Manual Burnout Assessment Tool (BAT). Version 2.0. Internal report. https://burnoutassessmenttool.be/wp-content/uploads/2020/08/User-Manual-BAT-version-2.0.pdf
 66. Schlichte, J., Yssel, N., & Merbler, J. (2005). Pathways to Burnout: Case Studies in Teacher Isolation and Alienation. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 50(1), 35-40. DOI: https://doi.org/doi:10.3200/PSFL.50.1.35-40
 67. Seeman, M. (1959). On The Meaning of Alienation. American Sociological Review, 24(6), 783-791. DOI: https://doi.org10.2307/2088565
 68. Silvar, B. (2001). The syndrome of burnout, self-image, and anxiety with grammar school students. Horizons of Psychology, 10(2), 21–32.
 69. Tomaschewski-Barlem, J.G., Lunardi, V.L., Ramos, A.M., Da Silveira, R.S., Devos-Barlem, E.L., & Ernandes, C.M. (2014). Characteristic signs and symptoms of the burnout syndrome experienced by undergraduate nursing students. Journal of Nursing and Socio-Environmental Health, 1(1), 79–86. DOI: https://doi.org/10.15696/2358-9884
 70. Tomaszek, K. (2020). Emocjonalność studentów doświadczających syndromu wyczerpania sił. Część I.: Wskaźniki wypalenia akademickiego a regulacja emocji, dobrostan psychiczny i stany depresyjne. Petrus.
 71. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2018). Wybrane środowiskowe przyczyny syndromu wypalenia uczniów ze szkół gimnazjalnych. Kwartalnik pedagogiczny, 2(62), 109-126.
 72. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2019). Polish adaptation of the ESSBS school-burnout scale: pilot study results. Hacettepe University Journal of Education, 34(2), 418-433. DOI: https://doi.org/10.16986/HUJE.20180434621
 73. Tomaszek, K., Tucholska, S. (2012). Psychospołeczne następstwa poczucia alienacji u młodzieży. Paedagogia Christiana, 2(30), 163-178
 74. Walburg V., Moncla D., & Mialhes A. (2015). Burnout Among High-School Students and Cannabis Use, Consumption Frequencies, Abuse and Dependence. Child & Youth Care Forum, 44 (1), 33-42. DOI: https://doi.org/10.1007/s10566-014-9268-8
 75. Weber, A., Jaekel-Reinhard, A. (2000). Burnout syndrome: a disease of modern societies? Occupational Medicine, 50(7), 512-517. DOI: https://doi.org/10.1093/occmed/50.7.512
 76. Williamson, I., Cullingford, C. (1998). Adolescent alienation: its correlates and consequences. Educational Studies, 24, 333–343. DOI: https://doi.org/10.1080/0305569980240306
 77. Willms, J.D. (2003). Student Engagement at school a sense of belonging and participation results from PISA 200. OECD [Organisation for Economic Co-operation and Development]. https://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33689437.pdf
 78. Woźniak-Krakowian, A., Ortenburger, D. (2003). Poczucie alienacji młodzieży i jej konsekwencje. Tolerancja, 10, 273-283.
 79. Zahedbablaan, A., Pourbahram, R., & Rahmani Javanmard, S. (2014). The relationship of perfectionism, goal orientation, and academic performance with academic burnout. Journal of New Approaches in Educational Management, 5, 2(18), 109-123.