Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest namysłem badacza nad jego działalnością podjętą w ramach zrealizowanego projektu sytuującego się w perspektywie badań rekonstrukcyjnych. W obszarze zainteresowania znalazły się doświadczone przez niego trudności i wątpliwości, a także próby odnajdowania się w pracy z metodologią teorii ugruntowanej w danych. Zasygnalizowane zostały następujące kwestie: wybór orientacji badawczej i jego konsekwencje, rola badacza, znaczenie literatury i konsultacji z doświadczonymi badaczami dla działalności badawczej. Przedstawiony został również (za)rys zrealizowanego projektu. Inspiracją do stworzenia ramy konstrukcyjnej tekstu była autoetnografia analityczna.

Słowa kluczowe

reconstruction research difficulties becoming a researcher analytic autoethnography badania rekonstrukcyjne trudności budowanie bycia badaczem autoetnografia analityczna

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szymczak, J. .-. (2020). „Dobre?” (nie)przygotowanie do prowadzenia projektu w jakościowej orientacji badawczej - namysł nad doświadczanymi trudnościami i dylematami. Forum Oświatowe, 32(1(63), 25–35. https://doi.org/10.34862/fo.2020.1.2

Referencje

 1. Andreson, L. (2014). Autoetnografia analityczna. Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom X Numer 3, 144-166.
 2. Berger, P. L., Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Berner, H. (2006). Współczesne kierunki pedagogiczne. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu (s. 195-275). Tom 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
 4. Blumer, H. (2007). Interakcjonizm symboliczny. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 5. Bruner, J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych UNIVERSITAS.
 6. Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (red.). (2009). Metody badań jakościowych. Tom 1, tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Dewey, J. (1988). Jak myślimy? Warszawa: „Książka i Wiedza”.
 9. Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Gergen, K. J. (2009). Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Giddens, A. (2003). Stanowienie społeczeństwa. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 13. Goodman, N. (1997). Jak tworzymy świat. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 14. Goffman, E. (2012). Rytuał interakcyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Goffman, E. (2008). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 16. Hejnicka-Bezwińska, T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 17. Husserl, E. (1990). Idea fenomenologii. Pięć wykładów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 18. Kaufmann, J.-C. (2010). Wywiad rozumiejący. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 19. Konecki, K. T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Kozielecki, J. (1995). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 21. Kvale S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Langer, E. J. (1993). Problemy uświadamiania. Konsekwencje refleksyjności i bezrefleksyjności. W: T. Maruszewski (red.), Poznanie. Afekt. Zachowanie (s. 137-179). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Maciuszek, J. (2013). Automatyzmy i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Sobol, E. (1997). MAŁY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO (1997). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Schütz, A. (2008). O wielości światów. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 26. Silverman, D. (2009a). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. Silverman, D. (2009b). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Szymczak, J. (2017a). Typologia nauczycielskiej refleksji dotyczącej pracy z uczniami. Problemy Wczesnej Edukacji, 3, 50-60.
 29. Szymczak, J. (2017b). Co się dzieje w umysłach nauczycieli, kiedy myślą o pracy z uczniami. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 3, s. 117-130.
 30. Szymczak, J. (2017). REFLEKSJA NAUCZYCIELI WCZESNEJ EDUKACJI DOTYCZĄCA PRACY Z UCZNIAMI (w perspektywie badań rekonstrukcyjnych). Studium teoretyczno-metodologiczne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 31. Szymczak, J. (2016). Bycie (stawanie się) badaczem gotowym do realizowania projektów badawczych „z” drugim człowiekiem. W: K. Heland-Kurzak, M. Szostakowski, M. Trusewicz-Pasikowska (red.), Doktoranckie doświadczenia i refleksje badawcze (s. 9-26). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 32. Szymczak, J. (2015a). Model rozwijania refleksyjności u (przyszłych) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – założenia, istota, motywy konstruowania i nadawania mu wymiaru praktycznego. Problemy Wczesnej Edukacji, 1 (28), 140-153.
 33. Szymczak, J. (2015b). (Współ)bycie/(współ)stawanie się refleksyjnym nauczycielem i uczniem. Portfolio oraz feedback jako strategie działania ku refleksyjności. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce (s. 181-202). Bydgoszcz: Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio.
 34. Urbaniak-Zając, D. (2013). Jakościowa orientacja w badaniach pedagogicznych. W: D. Urbaniak-Zając, E. Kos, Badania jakościowe w pedagogice (s. 19-90). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 35. Zybertowicz, A. (1995). PRZEMOC I POZNANIE. STUDIUM Z NIE-KLASYCZNEJ SOCJOLOGICZNEJ WIEDZY. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.