Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest namysłem badacza nad jego działalnością podjętą w ramach zrealizowanego projektu sytuującego się w perspektywie badań rekonstrukcyjnych. W obszarze zainteresowania znalazły się doświadczone przez niego trudności i wątpliwości, a także próby odnajdowania się w pracy z metodologią teorii ugruntowanej w danych. Zasygnalizowane zostały następujące kwestie: wybór orientacji badawczej i jego konsekwencje, rola badacza, znaczenie literatury i konsultacji z doświadczonymi badaczami dla działalności badawczej. Przedstawiony został również (za)rys zrealizowanego projektu. Inspiracją do stworzenia ramy konstrukcyjnej tekstu była autoetnografia analityczna.

Słowa kluczowe

badania rekonstrukcyjne trudności budowanie bycia badaczem autoetnografia analityczna

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szymczak, J.-. (2020). „Dobre?” (nie)przygotowanie do prowadzenia projektu w jakościowej orientacji badawczej - namysł nad doświadczanymi trudnościami i dylematami. Forum Oświatowe, 32(1(63), 25-35. https://doi.org/10.34862/fo.2020.1.2

Referencje

 1. Andreson, L. (2014). Autoetnografia analityczna. Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom X Numer 3, 144-166.
 2. Berger, P. L., Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Berner, H. (2006). Współczesne kierunki pedagogiczne. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu (s. 195-275). Tom 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
 4. Blumer, H. (2007). Interakcjonizm symboliczny. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 5. Bruner, J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych UNIVERSITAS.
 6. Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (red.). (2009). Metody badań jakościowych. Tom 1, tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Dewey, J. (1988). Jak myślimy? Warszawa: „Książka i Wiedza”.
 9. Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Gergen, K. J. (2009). Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Giddens, A. (2003). Stanowienie społeczeństwa. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 13. Goodman, N. (1997). Jak tworzymy świat. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 14. Goffman, E. (2012). Rytuał interakcyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Goffman, E. (2008). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 16. Hejnicka-Bezwińska, T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 17. Husserl, E. (1990). Idea fenomenologii. Pięć wykładów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 18. Kaufmann, J.-C. (2010). Wywiad rozumiejący. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 19. Konecki, K. T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Kozielecki, J. (1995). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 21. Kvale S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Langer, E. J. (1993). Problemy uświadamiania. Konsekwencje refleksyjności i bezrefleksyjności. W: T. Maruszewski (red.), Poznanie. Afekt. Zachowanie (s. 137-179). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Maciuszek, J. (2013). Automatyzmy i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Sobol, E. (1997). MAŁY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO (1997). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Schütz, A. (2008). O wielości światów. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 26. Silverman, D. (2009a). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. Silverman, D. (2009b). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Szymczak, J. (2017a). Typologia nauczycielskiej refleksji dotyczącej pracy z uczniami. Problemy Wczesnej Edukacji, 3, 50-60.
 29. Szymczak, J. (2017b). Co się dzieje w umysłach nauczycieli, kiedy myślą o pracy z uczniami. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 3, s. 117-130.
 30. Szymczak, J. (2017). REFLEKSJA NAUCZYCIELI WCZESNEJ EDUKACJI DOTYCZĄCA PRACY Z UCZNIAMI (w perspektywie badań rekonstrukcyjnych). Studium teoretyczno-metodologiczne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 31. Szymczak, J. (2016). Bycie (stawanie się) badaczem gotowym do realizowania projektów badawczych „z” drugim człowiekiem. W: K. Heland-Kurzak, M. Szostakowski, M. Trusewicz-Pasikowska (red.), Doktoranckie doświadczenia i refleksje badawcze (s. 9-26). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 32. Szymczak, J. (2015a). Model rozwijania refleksyjności u (przyszłych) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – założenia, istota, motywy konstruowania i nadawania mu wymiaru praktycznego. Problemy Wczesnej Edukacji, 1 (28), 140-153.
 33. Szymczak, J. (2015b). (Współ)bycie/(współ)stawanie się refleksyjnym nauczycielem i uczniem. Portfolio oraz feedback jako strategie działania ku refleksyjności. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce (s. 181-202). Bydgoszcz: Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio.
 34. Urbaniak-Zając, D. (2013). Jakościowa orientacja w badaniach pedagogicznych. W: D. Urbaniak-Zając, E. Kos, Badania jakościowe w pedagogice (s. 19-90). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 35. Zybertowicz, A. (1995). PRZEMOC I POZNANIE. STUDIUM Z NIE-KLASYCZNEJ SOCJOLOGICZNEJ WIEDZY. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.