Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule, w nawiązaniu do myśli Zygmunta Baumana, zostały omówione warunki w społeczeństwie płynnej nowoczesności, które sprawiły, że mobilność stała się dla jego członków jedną z podstawowych wartości (wyznacznikiem sukcesu). Celem tekstu jest próba ustalenia, w jakim stopniu płynnonowoczesny stosunek do mobilności (najogólniej mówiąc: brak przywiązania do określonej przestrzeni fizycznej i społecznej) jest obecny wśród młodych Polaków, wychowanychw Polsce po 2004 roku (po akcesji do Unii Europejskiej). Kwestia jest analizowanana podstawie wyników badań pilotażowych (N=92) nad mobilnością młodzieży akademickiej (studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu). Rozważania kończy próba wyjaśnienia uzyskanych rezultatów badań.

Słowa kluczowe

mobilność studencka płynna nowoczesność Zygmunt Bauman młodzież akademicka

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Mateusz Marciniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

mgr psychologii, dr pedagogiki, adiunkt w Pracowni Pedagogiki Szkolnej na WSE UAM w Poznaniu. Członek Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN.

Najważniejsze publikacje: Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej. Perspektywa Baumanowska (2011, wyd I, 2015, wyd II); współautor: Kapitał społeczny w szkołach rożnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania (2011) oraz Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza - interpretacje - konteksty (2013).

Psycholog w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie oraz psycholog transportu.

Jak cytować
Marciniak, M. (2017). Młodzież akademicka wobec mobilności w czasach płynnej nowoczesności. Forum Oświatowe, 29(1(57), 65-76. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/540

Referencje

 1. Bauman, Z. (2004). Życie na przemiał. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 2. Bauman, Z. (2005). Tożsamość: Rozmowy z Benedetto Vecchim. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Bauman, Z. (2006a). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 4. Bauman, Z. (2006b). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 5. Bauman, Z. (2007a). Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Warszawa: Sic!
 6. Bauman, Z. (2007b). Płynne życie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 7. Bauman, Z. (2007c). Społeczeństwo w stanie oblężenia. Warszawa: Sic!
 8. Bauman, Z. (2007d). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 9. Bauman, Z. (2008a). Płynny lęk. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 10. Bauman, Z. (2008b). Wspólnota. W poszukiwanie bezpieczeństwa w niepewnym świecie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 11. Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 12. Bauman, Z. (2011). 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 13. Bauman, Z, Kubicki, R., Zeidler-Janiszewska, A. (2009). Życie w kontekstach: rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 14. Benedict, R. (1999).Wzory kultury. Warszawa: Muza.
 15. Brown, R., Guereño-Omil, B., Hannam, K., (2014). Erasmus mobility and employability research. W: Bryła, P., Domański, T. (red.), The impact of the Erasmus Programme on mobility and employability (s. 11–26). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Bryant T. (2010). Płynna nowoczesność 2.0. W: Zrozumieć nowoczesność: księga jubileuszowa Zygmunta Baumana (s. 17–29). Łódź: Wydawnictwo Officyna.
 17. Burszta, W.J. (2010). Zygmunt Bauman – nie myśleć tunelowo. W: Zrozumieć nowoczesność: księga jubileuszowa Zygmunta Baumana (s. 31–35). Łódź: Wydawnictwo Officyna.
 18. Giddens, A. (2010). Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.
 19. Klein, N. (2004). No logo. Kraków: Świat Literacki.
 20. Koralewicz, J. (2009). O relacjach i poczuciu więzi młodzieży. W: J. Koralewicz, P. Ruszkowski, J. Bieliński, A. Figiel (red.), Dylematy światopoglądowe młodzieży. Pokolenie JPII (s. 227–245). Poznań: Zysk i S-ka.
 21. Kwieciński, Z. (2000). Pedagogika i edukacja wobec wyzwania kryzysu i gwałtownej zmiany społecznej. W: Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji (s. 7–12). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 22. Marciniak, M. (2015). Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej. Perspektywa Baumanowska. Wyd. 2. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 23. Ritzer, G. (2010). „Płynna globalizacja”: zastosowanie i krytyka pojęcia płynności Zygmunta Baumana. W: Zrozumieć nowoczesność: księga jubileuszowa Zygmunta Baumana (s. 221–241). Łódź: Wydawnictwo Officyna.
 24. Smith, D. (2010). Zygmunt Bauman. Strategiczne zerwanie i hermeneutyka socjologiczna. W: Zrozumieć nowoczesność: księga jubileuszowa Zygmunta Baumana (s. 243–253). Łódź: Wydawnictwo Officyna.
 25. Urry, J. (2009). Socjologia mobilności. Warszawa: PWN.
 26. Zeidler-Janiszewska, A. (2010). Świat w metaforach, świat w obrazach. W: Zrozumieć nowoczesność: księga jubileuszowa Zygmunta Baumana (s. 271–281). Łódź: Wydawnictwo
 27. Officyna.
 28. Ziółkowski, M. (2000). Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.