Treść głównego artykułu

Abstrakt

Teoria usytuowanego uczenia się Etienne’a  Wengera może dostarczyć ramy pojęciowej do objaśniana złożoności uczenia się. Celem artykułu jest ocena użyteczności tej teorii do badania uczenia się kompetencji informacyjnych, czyli badania uczestnictwa w praktyce informacyjnej. Dokonałam rekonstrukcji teorii usytuowanego uczenia się Wengera, wyodrębniając dwa aspekty uczenia się: wewnątrz oraz poza wspólnotą praktyki. Po  przeanalizowaniu czterech tekstów badawczych, których autorzy interpretowali praktykę informacyjną, używając pojęć z teorii Wengera,ustaliłam, że w tym polu badawczym użyteczne są pojęcia związane z uczeniem się w  obrębie wspólnoty praktyki, natomiast mniej użyteczne okazują się pojęcia związane z uczeniem się jako przekraczaniem granic wspólnoty praktyki.

Słowa kluczowe

usytuowane uczenie się wspólnota praktyki kompetencje informacyjne praktyka informacyjna

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rozkosz, E. A. (2017). Teoria Etienne’a Wengera w badaniach usytuowanego uczenia się kompetencji informacyjnych. Forum Oświatowe, 29(1(57), 97-128. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/538

Referencje

 1. Adams, E. (2010). Lifelong Learning and the Learning Culture of a  College Flexible Learning Centre [rozprawa doktorska], University of Stirling. Pobrane 10 października 2016, z: http://ethos.bl.uk/DownloadOrder.do?orderNumber=THESIS00673104
 2. Afeltowicz, Ł. (2012). Modele, artefakty, kolektywy: w perspektywie współczesnych studiów nad nauką. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 3. Bukalska, I. (2015). Koncepcja obiektu granicznego: idea, zastosowania, perspektywy. Seminare, 36(4).
 4. Cox, A. (2005). What are communities of practice? A comparative review of four seminal works. Journal of Information Science, 31(6).
 5. Cox, A. M. (2012). An exploration of the practice approach and its place in information science. Journal of Information Science, 38(2).
 6. Czubak-Koch, M. (2014). Uczenie się w kulturze miejsca pracy. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 7. Davies, B. (2005). Communities of practice. W: K. Fisher i in. (red.), Theories of Information Behavior. Medford, NJ: Information Today.
 8. Eckert, P. (2000). Linguistic Variation as Social Practice. Oxford: Blackwell.
 9. Fox, S. (2002). Studying Networked Learning: Some Implications from Socially Situated Learning Theory and Actor Network Theory. W: C. Steeples, C. Jones (red.), Networked Learning: Perspectives and Issues. London: Springer.
 10. Gullbekk, E. (2016). Apt information literacy? A case of interdisciplinary scholarly communication. Journal of Documentation, 72(4).
 11. Handley, K., Clark, T., Fincham, R., Sturdy, A. (2007). Researching Situated Learning Participation, Identity and Practices in Client – Consultant Relationships. Management Learning, 38(2).
 12. Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się: poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 13. Knorr-Cetina, K. (1999). Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. Harvard: Harvard University Press.
 14. Korthagen, F. A. J. (2010). Situated learning theory and the pedagogy of teacher education: Towards an integrative view of teacher behavior and teacher learning. Teaching and Teacher Education, 26(1).
 15. Kurantowicz, E. (2007). O uczących się społecznościach: wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej TWP we Wrocławiu.
 16. Lave, J., Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.
 17. Lipponen, L. (2010). Information literacy as situated and distributed activity. W: A. Lloyd, S. Talja (red.), Practising Information Literacy: Bringing Theories of Learning Practice and Information Literacy Together. Wagga Wagga: Centre for Information Studies.
 18. Lloyd, A. (2009). Informing practice: Information experiences of ambulance officers in training and on-road practice. Journal of Documentation, 65(3).
 19. Lloyd, A. (2010). Lessons from the workplace: Understanding information literacy as practice. W: A. Lloyd, S. Talja (red.), Practising Information Literacy: Bringing Theories of Learning Practice and Information Literacy Together. Wagga Wagga: Centre for Information Studies.
 20. Lupton, M., Bruce, C. (2010). Windows on information literacy worlds: Genetic, situated and transformative perspectives. W: A. Lloyd, S. Talja (red.), Practising Information Literacy: Bringing Theories of Learning Practice and Information Literacy Together. Wagga Wagga: Centre for Information Studies.
 21. Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się: o paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 22. Moring, C. (2010). Newcomer information practice: Negotiations on  information seeking in and across communities of practice. Human IT, 11(2).
 23. Petersen, J. D. (2015). John Locke, jednostka i pochodzenie komunikacji. W: M. Wendland (red.), Historia idei komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 24. Prior, P. (2003). Are communities of practice really an alternative to discourse communities? Applied Linguistics, May.
 25. Rozkosz, E. (w przygotowaniu). Uczenie się badawczych kompetencji informacyjnych: przegląd literatury.
 26. Savolainen, R., Wilson, T. (2009). The behaviour/practice debate: a  discussion prompted by Tom Wilson’s review of Reijo Savolainen’s Everyday information practices: a social phenomenological perspective. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2008. Information Research, 14(2).
 27. Schatzki, T. R. (1996). Social Practices: A Wittgensteinian Approach to Human Activity and the Social. Cambridge: Cambridge University Press.
 28. Silverman, D. (2009). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 29. Skrzypczak, B. (2015). (Proto)instytucje społecznościowe – przejawy i  formy deinstytucjonalizacji aktywności obywatelskiej i społecznej. W: R. Krenz, S. Mocek, B. Skrzypczak (red.), Efekt motyla: scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w  Polsce. Warszawa: Collegium Civitas i  Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 30. Star, S. L., Griesemer, J. (1989). Institutional ecology, “translations” and boundary objects: Amateurs and professionals in Berkeley’s museum of vertebrate zoology, 1907–1939. Social Studies of Science, 19(3).
 31. Szacki, J. (2012). Historia myśli socjologicznej (wydanie nowe). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 32. Wenger, E. C. (1991). Toward a Theory of Cultural Transparency: Elements of a Social Discourse of the Visible and the Invisible [rozprawa doktorska], Institute for Research on Learning, Palo Alto, CA.
 33. Wenger, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. New York, NY: Cambridge University Press.
 34. Wenger, E. (2004). Learning for a Small Planet: A Research Agenda [raport badawczy]. Pobrane 10 października 2016, z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?
 35. doi=10.1.1.469.4664&rep=rep1&type=pdf
 36. Wenger-Trayner, E. (2013). The practice of theory: Confessions of a social learning theorist. W: V. Farnsworth, Y. Solomon (red.), Reframing Educational Research: Resisting the “what Works” Agenda. New York, NY: Routledge.
 37. Wittgenstein, L. (1958/1972). Dociekania filozoficzne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 38. Yuan, Y., McKelvey, B. (2004). Situated learning theory: Adding rate and complexity effects via Kauffman’s NK model. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 8(1).