Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł ukazuje rolę i znaczenie edukacji międzykulturowej w utrzymaniu pozytywnych relacji z przedstawicielami innych kultur. Wskazuje najczęściej popełniane błędy w wartościowaniu innych kultur. Podejmuje także zagadnienie szoku kulturowego i samotności, z jaką spotykają się studenci wyjeżdżający na studia za granicę.

Słowa kluczowe

uniwersytet mobilność internacjonalizacja studenci internationalization mobility students university

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Magdalena Kapela - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zakład Filozofii Edukacji

Doktorantka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

Zawodowo zajmuje się internacjonalizacją uniwersytetu. Organizuje warsztaty międzykulturowe dla studentów zagranicznych. Bada czy polscy studenci chcą brać aktywny udział w procesie internacjonalizacji uczelni i jakie widzą dla siebie szanse i zagrożenia w  tym procesie.

Jak cytować
Kapela, M. (2014). Poczucie samotności u polskich studentów za granicą. Forum Oświatowe, 26(1(51), 147–156. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/50

Referencje

 1. Chutnik, M. (2007). Szok kulturowy: przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie. Kraków: Universitas.
 2. Drelich, S. (2007). Uniwersytecki ethos w dobie globalizacji i Internetu. Dialogi Polityczne, 7, 53–66.
 3. Erasmus. (b.d.). Statystyki. Pobrano 21 sierpnia 2012, z: http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/statystyki
 4. Krzaklewska, E. (2010). „Tak wiele się nauczyłem/em” – analiza doświadczenia wyjazdu na Erasmusa…. W: D. Pauluk (red.), Student na współczesnym uniwersytecie – ideały i codzienność (s. 199–220). Kraków: Impuls.
 5. Kubiak-Szymborska, E. (2002). Edukacja wobec „bycia zglobalizowanym” i życia we współczesnej mega polis. W: U. Ostrowska, A. M. de Tchorzewski (red.), Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji (s. 28–41). Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego.
 6. Lewowicki, T. (2009). Wielokulturowość i edukacja. W: T. Lewowicki, F. Szlosek (red.), Kształcenie ustawiczne do wielokulturowości (s. 17–32). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji.
 7. Melosik, Z. (2007). Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków: Impuls.
 8. Nussbaum, M. (2008). W trosce o człowieczeństwo: klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 9. Sawczuk, W. (2002). Edukacja wobec problemów globalizacji – wymiar aksjologiczny. W: U. Ostrowska, A. M. de Tchorzewski (red.), Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji (s. 42–51). Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego.
 10. Scherer, Z. (2009, marzec). Pokolenie Y – nowe wyzwanie dla liderów w edukacji. Edukacja, Internet, Dialog. Pobrane 22 kwietnia 2010, z: http://www.eid.edu.pl/archiwum/2009,261 /marzec,278/temat,291/pokolenie_y__nowe_wyzwanie_dla_liderow_w_edukacji,2164.html
 11. Siuta, M. (2004). Australijski Program Plus a wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym. W: B. Krawiec (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego szkolnictwa wyższego (s. 23–34). Kraków: Impuls.
 12. Sztompka, P. (2004). Socjologia: analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 13. Wielka Karta Uniwersytetów Europejskich. (1988). b.w.: Bolonia.