Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja projektu „Umiem się uczyć” realizowanego w latach 2011–2014 w szkołach województwa warmińsko-mazurskiego oraz jego efektów. Projekt miał charakter innowacji edukacyjnej. Udział w nim pozwolił autorce na krytyczny wgląd w zdolności adaptacji nauczycieli szkolnych do zmian rzeczywistości edukacyjnej poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów. Autorka porusza problem oporu wobec zmian i sposobów jego przezwyciężania w kontekście społecznym szkoły. Wnioski wynikające z tej krytycznej refleksji mogą stanowić przyczynek do ewentualnych zmian w obszarze praktycznego doskonalenia kompetencji nauczycielskich.

Słowa kluczowe

edukacja holistyczna innowacje edukacyjne zmiana opór

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Grochalska, M. (2015). Idea edukacji holistycznej a gotowość na zmiany wśród nauczycieli, biorących udział w projekcie „Umiem się uczyć” – refleksja krytyczna. Forum Oświatowe, 27(2(54), 169–191. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/323

Referencje

 1. Bartoszewicz, A. (b.d.). Raport z ewaluacji zewnętrznej projektu „Umiem się uczyć”. Niepublikowane materiały.
 2. Bedeian, A. G. (1980). Organizations, Theory and Analysis. Chicago, IL: Dryden Press.
 3. Bedeian, A. G. (red.). (2001). Management Laureates: A Collection of Autobiographical Essays (tom 5). London: JAI Press LTD.
 4. Bennett, N. (1976). Teaching Styles and Pupil Progress. London: Open Book.
 5. Bernstein, B. (1990). Odtwarzanie kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 6. Bourdieu, P., Passeron, J.-C. (2012). Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania (wyd. 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Duval, E., Koskinen, T. (2014). Learning Analytics and Assessment. E-learning Papers, 36, 2. Pobrane 9 maja 2015, z: http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/old/Issue36.pdf
 8. Gardner, H. (2009). Inteligencje wielorakie: nowe horyzonty w teorii i praktyce. Warszawa: MT Biznes.
 9. Goldratt, E. M. (2007). Cel II: to nie przypadek. Warszawa: MINT Books.
 10. Goldratt, E. M., Cox, J. (2007). Cel I: doskonałość w produkcji (wyd. 3). Warszawa: MINT Books.
 11. Hannaford, C. (1998). Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł: podstawy kinezjologii edukacyjnej. Warszawa: Medyk.
 12. Hetmańczyk-Bajer, H. (2012). Wykorzystanie Teorii Ograniczeń w procesie kształtowania kompetencji społecznych uczniów w młodszym wieku szkolnym. Chowanna, 2(39), 225–236. Pobrane z: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2012-t2/Chowanna-r2012-t2-s225-236/Chowanna-r2012-t2-s225-236.pdf
 13. Instytut Badawczo-Szkoleniowy. (b.d.). Raporty z ewaluacji wewnętrznej projektu „Umiem się uczyć”. Niepublikowane materiały.
 14. Kwieciński, Z. (1997). Rynek edukacyjny a demokracja: sprzeczne wyzwania. W: Z. Kwieciński (red.), Nieobecne Dyskursy (cz. 5). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 15. Markova, D., Powell, A. (1998). Twoje dziecko jest inteligentne: jak poznać i rozwijać jego umysł (wyd. 2). Warszawa: Książka i Wiedza.
 16. Miller, J. P. (2007). The Holistic Curriculum (wyd. 2). Toronto: University of Toronto Press.
 17. Ministry of Education, Singapore. (2007). Preparing Students for a Global Future. Pobrane 3 maja 2015, z: http://www.moe.gov.sg/media/press/2007/pr20070307a.htm
 18. Mizerek, H. (1999). Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej: między tradycjonalizmem a ponowoczesnością. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 19. Potulicka, E., Rutkowiak, J. (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 20. Rutkowiak, J. (2008). Neoliberalizm jako kulturowy kontekst kształtowania się tożsamości współczesnego nauczyciela: (ku problematyce oporu i odporu edukacyjnego). Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1(41), 7–28.
 21. Sadura, P. (2010). Gra w klasy: selekcja i reprodukcja w polskiej szkole. W: Uniwersytet zaangażowany: przewodnik Krytyki Politycznej (s. 238–255). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 22. Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner: How professionals think in action. London: Basic Books.
 23. Szumotalska, E., Santorski, J. (1993). Pomaganie bez oporu (wg J. Enrighta). W: J. Santorski (red.), ABC psychologicznej pomocy: antologia (s. 31–57). Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.
 24. Taraszkiewicz, M. (2000). Jak uczyć lepiej?: czyli Refleksyjny praktyk w działaniu (wyd. 6). Warszawa: CODN.