Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przeobrażenia polityczne w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku oraz bliska perspektywa wejścia do Unii Europejskiej były głównymi przyczynami podjęcia przez polski rząd wprowadzenia zmian w polskim systemie edukacji oraz unowocześnienia kształcenia nauczycieli. W 1990 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało do życia kolegia jaką nową formę organizacyjną zawodowego przygotowania nauczycieli (dotyczyło to zwłaszcza wczesnej edukacji, nauczania języków obcych, matematyki i języka polskiego). Kolegium Nauczycielskie (ZKN) w Szczytnie jest dobrym przykładem przebiegu procesu tych zmian.

Słowa kluczowe

system edukacji kolegium nauczycielskie przeobrażenia zmiany

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Anna Strzelecka-Ristow, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Wydział Socjologii i Pedagogiki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UW),  studia podyplomowe w zakresie zarządzania zmianą w edukacji (Training for Education Reform Management) pod patronatem Brunel University w Londynie ( 1995-1996). W latach 1967–1990 nauczyciel  w zakładach kształcenia nauczycieli w Szczytnie, od 2004 r. nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

W latach 1995–2000 ekspert w zakresie jakości kształcenia nauczycieli przy MEN. W latach 1995–2000 członek Komisji ds. Kształcenia Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej, członek Zespołu ds. akredytacji kolegiów nauczycielskich powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej (1995-  2000). Współautorka programu studiów podyplomowych Mała Szkoła Wiejska. Koordynator krajowy międzynarodowych programów (1991 – 1997) związanych z kształceniem nauczycieli. Redaktor ogólnopolskiego periodyku Biuletyn Kolegiów Nauczycielskich(1992-2005).

Autorka i współautorka opracowań poświęconych różnym aspektom kształcenia nauczycieli,  jakości ich  zawodowej edukacji, wewnętrznemu systemowi zapewniania jakości kształcenia na poziomie instytucjonalnym.

Jak cytować
Strzelecka-Ristow, A. (2015). Kolegia nauczycielskie jako alternatywna forma kształcenia nauczycieli – idee założycielskie, oczekiwania, niepokoje. Forum Oświatowe, 27(2(54), 211–229. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/321

Referencje

 1. Bida, A., Robak, J., Strzemieczny, J. (1992). Kształcenie nauczycieli: stan obecny i perspektywy zmian. Kształcenie Nauczycieli, 1(1), 44–53.
 2. Brzezińska, A. (1997). Refleksja w działalności nauczyciela. Studia Edukacyjne, 3, 113–130.
 3. Brzezińska, A., Klus-Stańska, D., Strzelecka, A. (1999). O nowe podejście w kształceniu nauczycieli. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 4. Departament Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji Narodowej. (1995). System kształcenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania kolegiów nauczycielskich. Dokument wewnętrzny.
 5. Departament Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji Narodowej. (1996a). Akredytacja kolegiów nauczycielskich. Biuletyn Kolegiów Nauczycielskich, 2(22), 3–5.
 6. Departament Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji Narodowej. (1996b). System kształcenia nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania kolegiów nauczycielskich. Biuletyn Kolegiów Nauczycielskich, 1(21), 1–16.
 7. Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej. (2013). Informacja dotycząca zakładów kształcenia nauczycieli (kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych).
 8. Gołębniak, B. D. (1998). Zmiany edukacji nauczycieli: wiedza – biegłość – refleksyjność. Toruń: Edytor.
 9. Klus-Stańska, D. (1996). Kilka refleksji na temat pojęć związanych z akredytacją. Biuletyn Kolegiów Nauczycielskich, 2(22), 24–32.
 10. Klus-Stańska, D. (2005). Publikacje: czy tylko przykłady dobrej praktyki? Biuletyn Kolegiów Nauczycielskich, 1(28), 32–39.
 11. Konarzewski, K. (1994a). Sylwetka absolwenta zakładu kształcenia nauczycieli. Kształcenie Nauczycieli, 1(4), 18–26.
 12. Konarzewski, K. (red). (1994b). Sztuka nauczania: szkoła (tom 2, wyd. 3). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Kruszewski, K. (red.). (1994). Sztuka nauczania: czynności nauczyciela (tom 1, wyd. 3). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Lewowicki, T. (2007). Problemy kształcenia i pracy nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.
 15. Maliszewski, E. (1996). Model procedury akredytacyjnej. Biuletyn Kolegiów Nauczycielskich, 2(22), 6–8.
 16. Mizerek, H. (1994). W stronę refleksyjnego modelu nauczania. Kształcenie Nauczycieli, 1(4), 3–17.
 17. Organisation for Economic Co-operation and Development. (1996). Reviews of National Policies for Education: Poland 1996. B.m.: OECD.
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (1992). Dz. U. 1992, nr 26, poz. 115.
 19. Rutkowiak, J. (1994). Kształcenie nauczycieli dla średnich szkół ogólnokształcących: pytania podstawowe i trzy poziomy kontekstów. W: R. Ossowski (red.), System kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 20. Stępniowski, I. (1992). Sieć kolegiów nauczycielskich w świetle potrzeb kadrowych oświaty. Kształcenie Nauczycieli, 1(1), 54–65.
 21. Strzelecka, A. (1992). Wokół Podstaw edukacji. Kształcenie Nauczycieli, 1, 74–80.
 22. Strzelecka, A. (1996). Przygotowanie dokumentu na temat kolegium dla Zespołu Akredytacyjnego. Biuletyn Kolegiów Nauczycielskich, 2(22), 9–14.
 23. Strzelecka, A., Maliszewski, E. (b.d.). Harmonogram prac nad dalszym rozwojem systemu akredytacji kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich w latach 2000–2004. Nieopublikowany manuskrypt.
 24. Strzelecka, A., Pfeiffer, A., Maliszewski, E. (2001). Pilotażowa akredytacja kolegiów nauczycielskich w ramach programu Phare SMART. W: M. Wójcicka (red.), Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym: słownik tematyczny (s. 94–97). Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.
 25. Tiller, T. (1999). O uczeniu się przez doświadczenie w pracy nauczycieli. Chorzów: Mentor.
 26. Uczniowie klasy III b Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczytnie. (1993/1994). O praktykantach i praktykach. Biuletyn Kolegiów Nauczycielskich, 15, s. 6 - 7.
 27. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (2005). Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365.