Treść głównego artykułu

Abstrakt

Badanie procesu przejścia/integracji nowego nauczyciela sporadycznie jest przedmiotem badań w pedeutologii. Dominujący, funkcjonalistyczny sposób myślenia o roli zawodowej koncentruje się głównie na problemach adaptacji nauczyciela do miejsca pracy i jest zazwyczaj sprowadzony do statycznej diagnozy (bardziej lub mniej udanego) dopasowania się „nowego” do istniejących, zewnętrznie przyjętych standardów. W analizach tych pomija się tak ważne z punktu widzenia procesów stawania się nauczycielem konteksty, które powstają na styku interakcji jednostka-jednostka, jednostka-grupa profesjonalna, jednostka-kultura instytucji.W artykule prezentuję wstępne rezultaty badań dotyczących procesu stawania się nauczycielem na starcie kariery zawodowej, tj. w okresie przejścia/włączania się nauczycieli (nowicjuszy) do grupy zawodowej umiejscowionych w koncepcjach „obcych” dla tradycyjnej pedeutologii – interakcjonizmu symbolicznego i teorii migracyjnych.

Słowa kluczowe

proces stawania się nauczycielem zakotwiczenie w zawodzie nauczyciela nauczyciel na starcie kariery

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Hanna Kędzierska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych

Doktor habilitowany w zakresie nauk humanistycznych, pracownik Katedry Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Prowadzone przez nią badania koncentrują się wokół problematyki pracy i socjalizacji zawodowej nauczycieli oraz jakościowych metodologii w badaniach  pedeutologicznych. Jest autorką i redaktorką prac naukowych z tego zakresu m.in.  Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty -  wzory - pola dyskursu (2012), Człowiek integralny. Holistyczna wizja człowieczeństwa, (2009) z H. Romanowską -Łakomy, Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych (2010), Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych- refleksje na marginesie projektow badawczych (2013) z H.Mizerkiem, Tożsamość zawodowa studentów pedagogiki w narracjach planów życiowych,(w:) Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych (red.) D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk, Gdańsk (2006).

Jak cytować
Kędzierska, H. (2015). Nowicjusze: proces zakotwiczania w zawodzie nauczycielskim. Forum Oświatowe, 27(2(54), 59–73. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/319

Referencje

 1. Becker, H. S. (2012). Wprowadzenie. In K. Kazimierska (ed.), Metoda biograficzna w socjologii (pp.49 – 63). Kraków: Zakład Wydawniczy„NOMOS”.
 2. Blumer, H. (2007). Interakcjonizm symboliczny: perspektywa i metoda. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
 3. Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana: praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). Metody badań jakościowych (tom 1). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
 6. Grzymała-Kazłowska, A. (2013a). Od tożsamości i integracji do społecznego zakotwiczenia – propozycja nowej koncepcji teoretycznej. CMR Working Paper, 64(122). Retrieved from http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/2123
 7. Grzymała-Kazłowska, A. (2013b). Zarys koncepcji społecznego zakotwiczenia: inne spojrzenie na tożsamość, adaptację i integrację migrantów. Kultura i Społeczeństwo, 3, 45–60. Retrieved from http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-6590149a-ea2c-41a8-beb3-06ee88f55fcc?q=56bea8d9-00fd-4bf3-ab3a-b82f3e090a0a$2&qt=IN_PAGE
 8. Hałas, E. (2007). Interakcjonizm symboliczny: społeczny kontekst znaczeń (2nd ed.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Jodłowska, B. (1991). Start – szok zawodowy – twórcza praca nauczyciela klas początkowych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 10. Kacperczyk, A. (2007). Od redakcji. In K. T. Konecki, Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa (pp. i–iv). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Retrieved from http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume3/PSJ_monografie_1.pdf
 11. Kędzierska, H. (2012). Kariery zawodowe nauczycieli: konteksty – wzory – pola dyskursu. Toruń: Adam Marszałek.
 12. Konecki, K. T. (2007). Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Retrieved from http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume3/PSJ_monografie_1.pdf
 13. Konecki, K. T. (2009). Wprowadzenie do wydania polskiego. „Teoretyzowanie w socjologii – czyli o odkrywaniu i konstruowaniu teorii na podstawie analizy danych empirycznych”. In B. G. Glaser, & A. L. Strauss (eds.), Odkrywanie teorii ugruntowanej: strategie badania jakościowego (pp. vii–xxx). Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
 14. Marciniak, Ł. (2010). Kształtowanie tożsamości zawodowej: procesy odniesienia i rozróżnienia. In K. T. Konecki, & A. Kacperczyk (eds.), Procesy tożsamościowe: symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego (pp.181 –195). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. Mydlak, Z. (1993). Funkcjonowanie młodych nauczycieli w sytuacjach szkolnych. Opole: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 16. Strauss, A. L. (2013). Zwierciadła i maski: w poszukiwaniu tożsamości. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
 17. Walczak, D. (2012). Początkujący nauczyciele: raport z badania jakościowego. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Retrieved from http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/163-raport-z-badania/poczatkujacy-nauczyciele/740-poczatkujacy-nauczyciele-raport-z-badania-jakosciowego.html