Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań sondażowych, dotyczących współpracy rodziny i szkoły w percepcji nauczycieli małych wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów, zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim. Podejmowane w nim kwestie odnoszą się do rzeczywistego, deklarowanego i oczekiwanego wymiaru zaangażowania rodziców w życie szkoły.

Słowa kluczowe

rodzina i szkoła partycypacja rodziców w życiu szkoły obszary współpracy nauczycieli i rodziców szkoły na wsi małe szkoły

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Stańczak, M. (2015). Współpraca środowiska szkolnego i rodzinnego w opinii nauczycieli z małych szkół wiejskich. Forum Oświatowe, 27(2(54), 131–151. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/314

Referencje

 1. Anderson, K. J, Minke, K. M. (2007). Parent Involvement in Education: Toward an Understanding of Parents’ Decision Making. Journal of Educational Research, 100(5), 311–323. http://dx.doi.org/10.3200/JOER.100.5.311-323
 2. Frączek, Z., Lulek, B. (2010). Wybrane problemy pedagogiki rodziny. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Główny Urząd Statystyczny. (2014). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Pobrane 3 listopada 2014, z: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/1/8/1/oswiata_i_wychowanie.pdf
 4. Goodall, J., Montgomery, C. (2014). Parental involvement to parental engagement: A continuum. Educational Review, 66(4), 399–410. http://dx.doi.org/10.1080/00131911.2013.781576
 5. Hornby, G. (2000). Improving Parental Involvement. London: Bloomsbury Publishing.
 6. Hornby, G., Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: An explanatory model. Educational Review, 63(1), 37–52. http://dx.doi.org/10.1080/00131911.2010.488049
 7. Janke, A. W. (1995). Wybrane aspekty pedagogicznej relacji rodzina – szkoła w kontekście oczekiwanych zmian. W: A. W. Janke (red.), Pedagogiczna relacja rodzina-szkoła: dylematy czasu przemian (s. 9–15). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 8. Janke, A. W. (2002). Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XIX i XX wieku: perspektywy zmiany społecznej w edukacji. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 9. Kwieciński, Z. (1995). Dynamika funkcjonowania szkoły: studium empiryczne z socjologii edukacji (wyd. 2). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 10. Kwieciński, Z. (2002). Bezbronni: odpad szkolny na wsi (wyd. 2). Toruń: Edytor.
 11. Lulek, B. (2008). Współpraca szkoły, rodziny i środowiska. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 12. Łobocki, M. (1985). Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 13. Łobocki, M. (2004). O współpracy nauczycieli i rodziców w rozumieniu tradycyjnym. W: I. Nowosad, M. J. Szymański (red.), Nauczyciele i rodzice: w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy (s. 85–97). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 14. Łobocki, M. (2007). W trosce o wychowanie w szkole. Kraków: Impuls.
 15. Marzec-Holka, K., Rutkowska, A. (2010). „Małe szkoły” w środowisku lokalnym regionu kujawsko-pomorskiego – założenia badawcze. W: J. Surzykiewicz, M. Kulesza (red.), Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej: społeczne i wychowawcze obszary napięć (s. 241–254). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Marzec-Holka, K., Rutkowska, A. (red.). (2012). Małe szkoły w województwie kujawsko-pomorskim: studium pedagogiczno-socjologiczne. Bydgoszcz: Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio.
 17. Maszke, A. W. (2005). Edukacja wobec zmian (współdziałanie–współpraca–partnerstwo). W: A. W. Maszke, C. Lewicki (red.), Współpraca i partnerstwo w środowisku lokalnym: problemy teoretyczno-praktyczne (s. 35–50). Rzeszów: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.
 18. Mendel, M. (1998). Rodzice i szkoła: jak współuczestniczyć w edukacji dzieci? Toruń: Adam Marszałek.
 19. Mendel, M. (2000). Relacje nauczycieli i rodziców do dyskursu władzy. W: M. Mendel (red.), Człowiek, szkoła, wspólnota: w kręgu edukacji społecznej (s. 105–114). Toruń: Adam Marszałek.
 20. Mendel, M. (2004). Aktywna szkoła – bierni rodzice: anomia, mit czy przemieszczenie znaczeń? W: A. W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku: rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań (s. 297–310). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 21. Mikiewicz, P. (2011). Jak się buduje różnica? Kapitał społeczny na edukacyjnym rynku. W: J. Domalewski, K. Wasielewski (red.), Zmiany w edukacji: szkoła i jej społeczne otoczenie (s. 133–145). Toruń: Adam Marszałek.
 22. Nowosad, I., Olczyk, M. (2001). Wizja szkoły otwartej na potrzeby i oczekiwania rodziców. W: I. Nowosad (red.), Nauczyciele i rodzice: współpraca w wychowaniu (s. 269–276). Zielona Góra: Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 23. Porter, L. (2008). Teacher-Parent Collaboration: Early Childhood to Adolescence. Camberwell Victoria: Australian Council for Education Research.
 24. Segiet, W. (1999). Rozwój dziecka – wspólnotą interesów i działań rodziców i nauczycieli. W: W. Ciczkowski (red.), Bezpieczeństwo człowieka w środowisku lokalnym (s. 364–373). Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie.
 25. Subocz, E. (2014). Kariera szkolna dzieci w rodzinach o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 26. Szymański, M. J. (1996). Selekcyjne funkcje szkolnictwa a struktura społeczna. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 27. Szymański, M. J. (2005). Nierówności społeczne w polskim szkolnictwie. W: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), Edukacja – szkoła – nauczyciele: promowanie rozwoju dziecka (s. 171–177). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 28. Tołwińska-Królikowska, E. (2015a). Wstęp. W: E. Tołwińska-Królikowska (red.), Mała szkoła – problem czy szansa?: poradnik dla samorządowców (s. 5–6). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 29. Tołwińska-Królikowska, E. (2015b). Zasoby i ograniczenia małej wiejskiej szkoły – jak je uwzględniać w nauczaniu i organizacji pracy? W: E. Tołwińska-Królikowska (red.), Mała szkoła: problem czy szansa?: poradnik dla samorządowców (s. 118–119). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 30. Uryga, D. (2013). „Mała szkoła” w środowisku wiejskim: socjopedagogiczne studium obywatelskich inicjatyw. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 31. Waloszek, D. (2005). Czy szkoła może być miejscem wzajemności porozumienia się nauczycieli – rodziców – uczniów? W: M. Nyczaj-Drąg, M. Głażewski (red.), Współprzestrzenie edukacji: szkoła, rodzina, społeczeństwo, kultura (s. 129–141). Kraków: Impuls.
 32. Współpraca w szkole. Raport z badania rodziców dzieci w wieku szkolnym. (b.d.). Pobrane 3 listopada 2014, z: http://www.szkolawspolpracy.pl/2014/attachments/article/29/Badania%20CATI.pdf