Treść głównego artykułu

Abstrakt

Materiał poddany analizie stanowi część danych zgromadzonych podczas ewaluacji zewnętrznych, dotyczących ewaluacji własnej pracy nauczycieli i angażowania do jej realizacji innych. Dane poddano analizie ilościowej i jakościowej. Z badania wynika, że obszary najczęściej poddawane autoewaluacji to metody nauczania, osiągnięcia uczniów, ocenianie oraz dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów. Nieliczni nauczyciele wskazują na formy angażowania innych nauczycieli do prowadzonej ewaluacji, które odnoszą się do procesu badawczego. Kiedy to robią, współpraca najczęściej dotyczy pomocy w opracowaniu narzędzi badawczych i gromadzenia danych.

Słowa kluczowe

ewaluacja ewaluacja własnej pracy współpraca nauczycieli mikrobadania

Szczegóły artykułu

Biogramy autorów

Jakub Kołodziejczyk, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych

Psycholog, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracuje w Zakładzie Zarządzania w Edukacji Instytutu Spraw Publicznych UJ. Jego badania skoncentrowane są wokół przywództwa i zarządzania edukacyjnego. Poszukuje w nich związku między wiedzą o specyfice procesów edukacyjnych a przywództwem i zarządzaniem w edukacji. W badaniach wykorzystuje dane pochodzące z ewaluacji zewnętrznych. Uczestniczył jako ekspert w projektach związanych z ewaluacją zewnętrzną szkół, przygotowaniem modeli kształcenia i doskonalenia dyrektorów i wspierania rozwoju nauczycieli i szkół.

Joanna Kołodziejczyk, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych

Absolwentka filologii polskiej, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracuje w Zakładzie Zarządzania w Edukacji Instytutu Spraw Publicznych UJ. Prowadzone przez nią badania są związane głównie z komunikacją publiczną i perswazyjną, współpracą szkoły z rodzicami uczniów, ewaluacją. Członkini zespołu projektu modernizacji nadzoru pedagogicznego, ekspertka w projekcie dotyczącym przywództwa edukacyjnego. Sekretarz naukowy czasopisma Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ.
Jak cytować
Kołodziejczyk, J., & Kołodziejczyk, J. (2015). Ewaluacja własnej pracy nauczycieli – obszary, rozumienie, współpraca. Forum Oświatowe, 27(2(54), 115–130. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/309

Referencje

 1. Červinková, H., Gołębniak, B. D. (red.). (2010). Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 2. Fullan, M. (2012). Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji. Warszawa: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 3. Hattie, J. A. C. (2009). Visible Learning: A Synthesis of 800+ Meta-Analyses to Achievement. Abingdon: Routledge.
 4. Hopkins, D. (2008). A Teacher’s Guide to Classroom Research. London: Open University Press.
 5. Kasprzak, T. (2013). Laboratorium Mikrobadań IBE. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Pobrane z: http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/170-raport-z-badania/laboratorium-mikrobadan-ibe/875-laboratorium-mikrobadan-ibe-raport-z-badania.html
 6. Kołodziejczyk, J. (2013a). Collaboration of Teachers in Planning and Execution of Educational Processes in School. W: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (red.), ICERI 2013: Proceedings CD (s. 4033–4041). Sewilla: International Association of Technology, Education and Development.
 7. Kołodziejczyk, J. (2013b). Analiza danych dotyczących wymagania „Procesy edukacyjne są wynikiem współdziałania nauczycieli”. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji: dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach 2010–2011 (s. 109–121). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 8. Kołodziejczyk, J. (2013c). Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli. W: B. Niemierko, M. K. Szmigel (red.), Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych: XIX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno, 26-28 września 2013 r. (s. 287–292). Kraków: Grupa Tomami.
 9. Menter, I., Elliot, D., Hulme, M., Lewin, J., Lowden, K. (2011). A Guide to Practitioner Research in Education. London: Sage.
 10. Mizerek, H. (2011). Efektywna autoewaluacja w szkole – jak ją sensownie zaprojektować i przeprowadzić? W: G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: autonomia (s. 19–62). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Mourshed, M., Chijioke, C., Barber, M. (2012). Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze. Warszawa: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 12. Stenhouse, L. (1975). An Introduction to Curriculum Research and Development. London: Hainemann.
 13. Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York, NY: Basic Books.
 14. Schön, D. A. (red.). (1991). The Reflective Turn: Case Studies In and On Educational Practice. New York, NY: Teachers Press, Columbia University.
 15. Tołwińska-Królikowska, E. (red.). (2010). Autoewaluacja w szkole (wyd. 3). Warszawa: Wydawnictwa CODN.