Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule podjęto rozważania, dotyczące temporalnego porządkowania codzienności szkolnej, ukazywane z perspektywy nauczycieli gimnazjum. Celem tekstu jest zaprezentowanie wybranych reguł temporalnego porządkowania codzienności w gimnazjum i ich znaczenia dla funkcjonowania nauczycieli. W tekście zaprezentowano przykłady dopasowywania się nauczycieli do przepisów oraz wymogów stawianych przez dyrekcję. Analiza wyników badań umożliwiła wyłonienie mechanizmów wprowadzania w szkole temporalnego ładu. W tekście zwrócono uwagę na różnice w dopasowywaniu się badanych nauczycieli do temporalnych reguł. Na podstawie analizy wyników badań wyróżniono trzy kategorie osób: nauczycieli „na czasie”, chwilowo „nie na czasie” oraz przynależących do „świata opóźnionych”.

Słowa kluczowe

czas temporalne porządkowanie codzienność szkolna

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Korzeniecka-Bondar, A. (2015). Temporalne porządkowanie codzienności szkolnej w gimnazjum – perspektywa nauczycieli. Forum Oświatowe, 27(2(54), 103–114. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/304

Referencje

 1. Brach-Czaina, J. (1992). Szczeliny istnienia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 2. Covey, S. R. (1997). Zasady działania skutecznego przywódcy (K. Pawłowski, tłum.). Warszawa: Medium.
 3. Czytelniczka z nauczycielskim doświadczeniem. (2012, 12 października). Biurokracja zabija szkołę. Gazeta Wyborcza. Pobrane 5 października 2014, z: http://wyborcza.pl/magazyn/1,128598,12659823,Biurokracja_zabija_szkole.html
 4. Dudzikowa, M., Czerepaniak-Walczak, M. (2010). Codzienność w szkole: szkoła w codzienności. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie (tom 5, s. 9–25). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 5. Griswold, W. (2013). Socjologia kultury: kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie (P. Tomanek, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Kaufmann, J.-C. (2004). Ego: socjologia jednostki (K. Wakar, tłum.). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 7. Kędzierska, H. (2012). Kariery zawodowe nauczycieli: konteksty – wzory – pola dyskursu. Toruń: Adam Marszałek.
 8. Konecki, K. T. (1998). Czas a badania socjologiczne. Acta Universistatis Lodziensis: Folia Sociologica, 27, 179–195. Pobrane z: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/10641
 9. Konecki, K. T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Korzeniecka-Bondar, A. (2011). Czas na pozór... Studia Pedagogiczne, 64, 113–130.
 11. Korzeniecka-Bondar, A. (2012). Oni wiedzą o co chodzi...: czyli o dopasowywaniu jako narzędziu temporalnego porządkowania codzienności szkolnej. W: A. Korzeniecka-Bondar, B. Tołwińska, U. Wróblewska (red.), Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych: eksploracje – analizy – interpretacje (s. 254–262). Białystok: Trans Humana.
 12. Korzeniecka-Bondar, A. (2013). Dyrektor w codzienności szkolnej – perspektywa nauczycieli. W: S. M. Kwiatkowski, J. Madalińska-Michalak (red.), Przywództwo edukacyjne: współczesne wyzwania (s. 236–247). Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Kostera, M. (1998). Opowieści o ludziach, zwyczajach i organizacjach: czyli „wykładki”. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ.
 14. Koźmiński, A. K., Jemielniak, D., Latusek, D. (2009). Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji. E-mentor, 3(30). Pobrane 2 września 2014, z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/30/id/648
 15. Krzychała, S., Zamorska, B. (2008). Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 16. Lakin, J. L., Jefferis, V. E., Cheng, C. M., Chartrand, T. L. (2003). The Chameleon Effect as Social Glue: Evidence for the Evolutionary Significance of Nonconscious Mimicry. Journal of Nonverbal Behavior, 27(3), 145–162. http://dx.doi.org/10.1023/A:1025389814290
 17. Madalińska-Michalak, J. (2012). Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie: studium porównawcze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. Moustakas, C. (2001). Fenomenologiczne metody badań (S. Zabielski, tłum.). Białystok: Trans Humana.
 19. Murawska, A. (2014). Kłopotliwy czas szkolnej codzienności. W: J. M. Łukasik, I. Nowosad, M. J. Szymański (red.), Codzienność szkoły: nauczyciel (s. 19–32). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 20. Nowicki, A. (1983). Czas i człowiek. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 21. Popiołek, K. (2010). Percepcja czasu - czas codzienny i czas życia. W: K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.), Czas w życiu człowieka (s. 86–100). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 22. Rogowski, Ł., Skrobacki, R., Mroczkowska, D. (2010). Codzienność w kryzysie. Kultura i Społeczeństwo, 1, 35–47.
 23. Schütze, F. (2012). Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej. W: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii: antologia tekstów (s. 415–515). Kraków: Wydawnictwo NOMOS.
 24. Sulima, R. (2003). Znikająca codzienność. W: R. Sulima (red.), Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI w. (s. 233–255). Łomża: Oficyna Wydawnicza Stopka.
 25. Szulakiewicz, M. (2011). Czas i to, co ludzkie: szkice z chronozofii i kultury. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 26. Śliwerski, B. (2014, 15 maja). Nauczyciel w gorsecie MEN-skich regulacji. Wykład wygłoszony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
 27. Zabielski, S. (2001). Fenomenologiczne metody badań w psychologii, ich trafność i rzetelność. W: J. Krajewski, T. Lewowicki, J. Nikitorowicz (red.), Problemy współczesnej metodologii (s. 147–164). Olecko: Wszechnica Mazurska w Olecku.