Treść głównego artykułu

Abstrakt

W niniejszym tekście podejmowany jest problem przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji. W pierwszej części opracowania problem kształcenia nauczycieli w różnych krajach europejskich przedstawiony jest w świetle Raportu Eurydice dla Komisji Europejskiej z 2013 r., a także zaprezentowana jest koncepcja Sylvii Yee Fan Tang, dotycząca dynamiki stawania się studentów nauczycielami. W drugiej części prezentowane są badania przeprowadzone przez autorkę wśród studentów Wydziału Nauk Społecznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wyniki badań, poddane interpretacji na podbudowie teorii dwóch racjonalności Roberta Kwaśnicy, ujawniają ich postawę roszczeniową i myślenie (racjonalność) adaptacyjne w zakresie przygotowania do zawodu, z jednej strony, z drugiej zaś widoczne są cechy racjonalności emancypacyjnej, co widać w ich konstruktywnej, choć niezbyt mocno uzasadnionej, propozycji zmian w kształceniu.

Słowa kluczowe

wczesna edukacja kształcenie nauczycieli racjonalność studenci Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Małgorzata Suświłło, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Wczesnej Edukacji

Kierowanie porjektem eduakcyjnym w WSP w Olsztynie w latach 1996-1999 "Dual Subject Education"; udział w kilku programach międzynarodowych; wypromowanie trzech doktorów; recenzowanie 11 doktoratów i 7 habilitacji w tym 2 na Łotwie); autorstwo 2 prac zwartych, współautorstwo 3, redakcja lub współredakcja 1, redakcja 5, 70 publikacji - artykułów i rozdizałów w książkach, w tym kilka zagranicznych i listy Web of Science; wykonanie ponad 30 recencji wydawniczych książek i kilkunastu artykułow m.in dla "Chowanny","Forum Pedagogicznego", "Problemów Wczesnej Edukacji"; Kierowanie Katedrą Wczesnej. Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie.
Jak cytować
Suświłło, M. (2015). Przygotowanie do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji w percepcji studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Forum Oświatowe, 27(2(54), 75–94. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/301

Referencje

 1. Clarke, D., Hollingsworth, H. (2002). Elaborating a model of teacher professional growth. Teaching and Teacher Education, 18(8), 947–967. http://dx.doi.org/10.1016/S0742-051X(02)00053-7
 2. Czerepaniak-Walczak, M. (2006). Pedagogika emancypacyjna: rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Dróżka, W. (2012). Dylematy jakości nauczyciela wobec zmienności kulturowo-społecznego kontekstu jego pracy. W: B. D. Gołębniak, H. Kwiatkowska (red.), Nauczyciele: programowe (nie)przygotowanie (s. 43–55). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 4. Jensen, M. A. (1999). Early childhood teacher education for the 21st century: not by chance. Journal of Early Childhood Teacher Education, 20(2), 173–174. http://dx.doi.org/10.1080/0163638990200216
 5. European Commission, EACEA, Eurydice. (2013). Key Data on Teachers and School Leaders in Europe: Eurydice Report [Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie: raport Eurydice]. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://dx.doi.org/10.2797/91785
 6. Kędzierska, H. (2012). Między powołaniem a strategia maksymalizacji zysków – przemiany dróg wyboru zawodu nauczyciela. W: B. D. Gołębniak, H. Kwiatkowska (red.), Nauczyciele: programowe (nie)przygotowanie (s. 15–41). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 7. Kwaśnica, R. (2007). Dwie racjonalności: od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej (wyd. 2). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 8. Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczycieli: między anomią a autonomią. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 9. Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 10. Suświłło, M. (red.). (2006). Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 11. Suświłło, M. (red.). (2012a). Nauczyciel wczesnej edukacji: konteksty i wyzwania. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 12. Suświłło, M. (2012b). W poszukiwaniu modelu profesjonalnego rozwoju nauczyciela wczesnej edukacji. W: M. Suświłło (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji: konteksty i wyzwania (s. 35–49). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 13. Tang, S. Y. F. (2003). Challenge and support: the dynamics of student teachers’ professional learning in the field experience. Teaching and Teacher Education, 19(5), 483–498. http://dx.doi.org/10.1016/S0742-051X(03)00047-7