Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zbróg, Z. (1). Dynamika rozwoju niepublicznych szkół podstawowych. Forum Oświatowe, 22(2(43), 143-159. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/240

Referencje

 1. Banach, C. (1999). Polska szkoła i system edukacji – przemiany i perspektywy. Toruń.
 2. Bonstingl, J. (1995). Szkoły jakości: wprowadzenie do Total Quality management w edukacji. Warszawa.
 3. Daniecki, W. (2004). Strategie zmian. Warszawa.
 4. Denek, K. (1998). O nowy kształt edukacji. Toruń.
 5. Duraj-Nowakowa, K. (1997). Modelowanie systemowe w pedagogice. Kraków.
 6. Figiel, M. (2001). Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii. Kraków.
 7. Fullan, M. (2006). Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą. Warszawa.
 8. Gęsicki, J., Wiatr, J. J. (2001). Problemy edukacji. Koszalin.
 9. Glasl, F. (2009). Pomocy-konflikty! Kraków.
 10. Gołaszewski, T. (1977). Szkoła jako system społeczny. Warszawa.
 11. Górniewicz, J. (1996). Szkoła a demokracja. Wychowanie na co dzień, 6.
 12. Jung-Miklaszewska, J., Rusakowska, D. (1995). Szkoły społeczne in statu nascendi. Warszawa.
 13. Kamińska-Juckiewicz, M. (2002). Postawy i zachowania nauczycieli. Płock.
 14. Kawecki, I. (2004). Wiedza praktyczna nauczyciela. Kraków.
 15. Kawula, S. (1997). Rodzina a start społeczny i edukacyjny młodych pokoleń. W: S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Toruń.
 16. Kocowski, T. (1982). Potrzeby człowieka: koncepcja systemowa. Warszawa.
 17. Kołodziejczyk, W. (2000). Miejsce wartości w szkole – nowa koncepcja zarządzania. W: Jakość w edukacji. Warszawa.
 18. Kwieciński, Z. (1995). Dynamika funkcjonowania szkoły: studium empiryczne z socjologii edukacji. Toruń.
 19. Kwieciński, Z. (2001). Między patosem a dekadencją: sto pytań o edukację w przejściu stuleci. W: A. Nalaskowski, K. Rubacha (red.), Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Toruń.
 20. Lewowicki, T. (2002). Polityka oświatowa – od demona przeszłości, poprzez chaos okresu przemian ustrojowych – ku nowej polityce edukacyjnej. W: R. Kwiecińska, S. Kowal (red.), Edukacyjne drogi i bezdroża. Kraków.
 21. Lisowski, A. (1998). Badanie potrzeb społecznych. Warszawa.
 22. Masłyk-Musiał, E. (1999). Społeczeństwo i organizacje. Lublin.
 23. Nalaskowski, A. (1995). Szanse szkoły z wyboru. Toruń.
 24. Nowosad, I. (2003). Perspektywy rozwoju szkoły. Warszawa.
 25. Nussbaum, M. (2008). Kształcenie dla zysku, kształcenie dla wolności. W: B. D. Gołębniak (red.), Pytanie o szkołę wyższą: w trosce o społeczeństwo. Warszawa.
 26. Okrasko, J. (1991). Szkoły społeczne, czyli kwadratura koła. Edukacja i Dialog, 2.
 27. Paszyński, W. (2008). Wychowanie w kontekście zmieniającej się polityki oświatowej – czyli od ideologii do ideologii. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie – Pojęcia – Procesy – Konteksty. Gdańsk.
 28. Przyborowska, B. (1997). Szkolnictwo niepubliczne w Polsce: oczekiwania i rzeczywistość. Toruń.
 29. Przyborowska, B. (2003). Struktury innowacyjne w edukacji. Toruń.
 30. Putkiewicz, E. (2004). Wiłkomirska A., Szkoły publiczne i niepubliczne: porównanie środowisk edukacyjnych. Warszawa.
 31. Radziewicz, J. (1989). Samorządność szkolna podstawą wychowania demokratycznego. Rocznik Pedagogiczny, 15.
 32. Radziewicz-Winnicki, A. (1997). Dylematy w przekazie wartości edukacyjnych w warunkach zmiany społecznej. Edukacja, 2.
 33. Radziewicz-Winnicki, A. (2004). Społeczeństwo w trakcie zmiany. Gdańsk.
 34. Rychard, A. (1995). Ludzie i instytucje. Kto tworzy nowy ład? W: A. Sułek, J. Styk, I. Machaj (red.), Ludzie i instytucje: stawanie się ładu społecznego. Lublin.
 35. Sałaciński, L. (2003). Obowiązek, odpowiedzialność oraz powinność aksjologiczna nauczyciela. W: Szanse na sukces w szkole. Zielona Góra.
 36. Schulz, R. (1992). Szkoła – instytucja – system – rozwój. Toruń.
 37. Schulz, R. (1993). Szkoła jako organizacja. Toruń.
 38. Senge, P., Kleiner, A., Roberts, C., Ross, R., Smith, B. (2002). Piąta dyscyplina: materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się. Kraków.
 39. Smolińska-Theiss, B. (2000). Szkoła w służbie rodziny. W: Miejsce i rola rodziców w polskim systemie edukacyjnym. Warszawa.
 40. Starzyński, W. (2003). Nowy rok szkolny. Szkoły Dialogu, 14.
 41. Szymański M. J. (2001). Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Kraków.
 42. Szymański, M. J. (2004). W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce. Kraków.
 43. Szymański, M. J. (2010). Szanse i bariery tworzenia demokratycznej szkoły we współczesnym społeczeństwie. W: T. Gumuła, T. Dyrda (red.), Szkoły, nauczyciele, uczniowie: dyskusja o programie, metodzie, uczeniu się w Europie. Radom.
 44. Śliwerski, B. (red.). (2001). Nowe konteksty (dla) pedagogiki alternatywnej XXI wieku. Kraków.
 45. Śliwerski, B. (2008). Jak zmienić szkołę? Kraków.
 46. Tołwińska, B. (2009). Style zachowania się dyrektorów szkół w sytuacjach konfliktowych. W: K. Błaszczyk, M. Drzewowski, W. J. Maliszewski (red.), Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole. Toruń.
 47. Tuohy, D. (2002). Dusza szkoły. Warszawa.
 48. Wilk, T. (2002). Możliwości zaspokojenia potrzeb edukacyjnych młodzieży w warunkach zmiany społecznej w Polsce. Katowice.
 49. Wiłkomirska, A. (1997). Szkoła i nauczyciele w oczach ucznia. Edukacja i Dialog, 6.
 50. Zahorska, M. (2002). Szkoła; między państwem, społeczeństwem a rynkiem. Warszawa.
 51. Zbróg, Z. (2005). Wybrane założenia podstawy programowej a praktyka szkolna. W: Z. Ratajek (red.), Uczeń we współczesnej szkole. Kielce.
 52. Zbróg, Z. (2006). Potrzeby organizacji a sytuacja szkolna nauczycieli – znamiona obecnego kryzysu szkoły. W: B. Muchacka (red.), Szkoła w nauce i praktyce społecznej (t. 2). Kraków.
 53. Zbróg, Z. (2006). Identyfikowanie potrzeb nauczycieli. Edukacja, 3.
 54. Zbróg, Z. (2008). Funkcjonowanie niepublicznych szkół podstawowych w kontekście potrzeb społecznych – raport z badań własnych. Przegląd Badań Edukacyjnych, 6.
 55. Zbróg, Z. (2009a). Kryzysy podmiotowe i koncepcyjne w niepublicznych szkołach podstawowych. W: M. Walancik (red.), Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej. Toruń.
 56. Zbróg, Z. (2009). Wypalenie zawodowe jako skutek niezaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych nauczycieli. W: S. Popek, A. Winiarz (red.), Nauczyciel. Zawód. Pasja. Powołanie. Lublin.
 57. Zbróg, Z. (2009). Satysfakcja ze szkoły najważniejszych podmiotów szkolnych: uczniów, nauczycieli i rodziców. Kwartalnik Pedagogiczny, 1.