Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wiśniewska-Kin, M. (1). „Stan hibernacji” dziecięcych możliwości a ożywczy potencjał metody przekładu intersemiotycznego. Forum Oświatowe, 22(2(43), 67-78. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/234

Referencje

 1. Adamczykowa, Z. (2004). Baśń z perspektywy szkolnej. W: Literatura dziecięca. Funkcje – kategorie – gatunki. Warszawa.
 2. Bachelard, G. (1975). Dom oniryczny i dom rodzinny. W: Wyobraźnia poetycka. Warszawa.
 3. Baluch, A. (1982). Narracja słowna a znaki ikoniczne: przekład obrazu literackiego na wypowiedź plastyczną. Oświata i Wychowanie, 17.
 4. Baluch, A. (1984). Poezja współczesna w szkole podstawowej. Warszawa.
 5. Baluch, A. (1994). Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury. Wrocław.
 6. Bettelheim, B. (1985). Cudowne i pożyteczne: o znaczeniach i wartościach baśni (t. 2, D. Danek, tłum.). Warszawa.
 7. Boniecka, B. (2004). Z dziecięcego punktu widzenia. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 19.
 8. Bruner, J. S. (1965). Proces kształcenia. Warszawa.
 9. Chrząstowska, B. (1985). Jak wprowadzić dzieci w świat poezji. W: B. Chrząstowska, E. Polański, Nauczanie języka polskiego w klasie 5. Warszawa.
 10. Chrząstowska, B. (1987). Lektura i poetyka. Warszawa.
 11. Cyniak, E. (red.). (1994). Z dydaktyki literatury i kultury w szkole. Łódź.
 12. Donaldson, M. (1986). Myślenie dzieci. Warszawa.
 13. Dryden, G., Vos, J. (2000). Rewolucja w uczeniu. Poznań.
 14. Dyduchowa, A. (1985). Jak systemy znaków pozajęzykowych pomagają w rozwijaniu sprawności mowy. W: B. Chrząstowska, E. Polański (red.), Nauczanie języka polskiego w klasie 5. Warszawa.
 15. Eliot, L. (2003). Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Poznań.
 16. Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce: czego o umyśle uczą nas małe dzieci (E. Haman, P. Jackowski, tłum.). Poznań.
 17. Klus-Stańska, D. (2006). Wiedza ucznia w nauczaniu zintegrowanym – od formalistyki do konstruowania znaczeń. W: D. Klus-Stańska (red.), Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych. Gdańsk.
 18. Kwieciński, Z. (1999). Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. W: Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Warszawa.
 19. Kwieciński, Z. (2000). Dynamika funkcjonowania szkoły: studium empiryczne z socjologii edukacji. Poznań.
 20. Kwieciński, Z. (2000). Pedagogika i edukacja wobec wyzwania kryzysu i gwałtownej zmiany społecznej. W: Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa.
 21. Kwieciński, Z. (2000). Tropy – ślady – próby: studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Poznań.
 22. Kwieciński, Z. (2007). Między patosem a dekadencją: studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław.
 23. Limont, W. (1994). Myślenie metaforyczne i myślenie przez analogię. Ojczyzna–Polszczyzna, 4.
 24. Patrzałek, T. (1980). Postawy uczniów dziesięcioletnich wobec lektury. Polonistyka, 6.
 25. Patrzałek, T. (1982). Postawy uczniów jedenastoletnich wobec lektury. Polonistyka, 3.
 26. Polakowski, J. (1980). Badania odbioru prozy artystycznej w aspekcie dydaktycznym: zarys teorii badań – próby diagnozy. Kraków.
 27. Polakowski, J. (1982). Metoda przekładu intersemiotycznego w kształceniu sprawności językowej. Oświata i Wychowanie, 17.
 28. Weaver, T. W., Prince, G. M. (1992). Synektyka i jej znaczenie dla edukacji. W: Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dyskursy (cz. 2). Toruń.
 29. Witkowki, L. (2007). Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. Warszawa.
 30. Wood, D. (2006). Jak dzieci uczą się i myślą (R. Pawlik, A. Kowalcze-Pawlik, tłum.). Kraków.
 31. Żuchowska, W. (1992). Oswajanie ze sztuką słowa: początki edukacji literackiej. Warszawa.
 32. Żuchowska, W. (1997). Zachować i rozwijać to, co naturalne: o pracy nad metaforą z młodszymi dziećmi. Nowa Polszczyzna, 2.
 33. Żuchowska, W. (1998). Szansa w metodzie. Nowa Polszczyzna, 2.
 34. Żuchowska, W. (2000). Medice, cura te ipsum. Nowa Polszczyzna, 5.
 35. Żuchowska, W. (2000). Memento w sprawie metod. Nowa Polszczyzna, 3.