Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule opisujemy fazę życia jednostki określaną jako czas tranzycji (przejścia). Interesuje nas ten rodzaj „przejścia”, który pojawia się na skutek decyzji młodych dorosłych o opuszczeniu świata szkoły na rzecz świata pracy. W pierwszej części uzasadniamy złożoność kontekstów interesującej nas tranzycji począwszy od cech współczesnej pracy, przez charakterystykę okresu debiutu młodych w świecie dorosłych, do wykazania zmienności natury samej tranzycji. Następnie prezentujemy syntetyczny model komparatystycznego ujęcia zróżnicowanych faz przejścia w różnych krajach OECD. Ostatnia częśc tekstu odnosi się do praktyki społecznej, ale w sposób szczególny. Prezentujemy zalecenia, jakie są przedkładane różnym krajom OECD (w tym Polski) w odniesieniu do realizowanych przez te kraje działań dotyczących faz przejścia ze szkoły do pracy.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nizińska, A., & Kurantowicz, E. (1). Młodzi dorośli między światem szkoły a światem pracy. Polityka – badania – rekomendacje. Forum Oświatowe, 22(2(43), 19-35. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/226

Referencje

 1. Allmendinger, J. (1989). Education Systems and Labor Market Outcomes. European Sociological Review, 5(3), 231–250.
 2. Bańka, A. (2007). Psychologiczne doradztwo karier. Wydawnictwo PRINT-B.
 3. Breen, R., Hannan, D. F., O’Leary, R. (1995). Returns to Education: Taking Account of Employers’ Perceptions and Use of Educational Credentials. European Sociological Review, 11(1), 59–73.
 4. Dorsett, R. (2006). The New Deal for Young People: Effect on the Labour Market Status of Young Men. Labour Economics, 13, 405–422.
 5. Drabik-Podgórna, W. (2009). Poradnictwo w perspektywie personalizmu dialogicznego. W: A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Hannan, D., Raffe, D., Smyth, E. (1996). Cross-National Research on School to Work Transitions: An Analytical Framework.
 7. Inquiry into combining school and work: supporting successful youth transitions – Response. Raport Chamber of Commerce and Industry of Western Australia, 2009.
 8. Kurantowicz, E., Mikiewicz, P., Nizinska, A. (2008). Education and training in Poland: Comparative research in the Education and training of 15–20 years-olds. Formazione & Insegnamento, 1–2, 43–68.
 9. Martin, J. P., Grubb, D. (2001). What Works and for Whom: a Review of OECD Countries’ Experiences with Active Labour Market Policies. Swedish Economic Policy Review, 8(2), 9–56.
 10. Minta, J. (2007). Pozornie dorośli – zawieszenie między młodzieńczością a dorosłością. Dyskursy Młodych Andragogów, 8.
 11. Minta, J. (2009). Poradnictwo światem uczenia się w perspektywie wybranych koncepcji andragogicznych. W: A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. OECD. (2008). Jobs for Youth. Canada, Multilingual Summaries.
 13. OECD. (2008a). Raport Education at a Glance 2008, OECD Indicators.
 14. How successul are student in moving from education to work? Quintini G., Martin J., Martin P., The Changing Nature of the School-to-Work Transition Process in OECD Countries, IZA Discussion Paper No. 2582, January 2007.
 15. Rosenbaum, J. E., Kariya, T., Settersten, R., Maier, T. (1990). Market and Network Theories of the Transition from High School to Work. Annual Review of Sociology, 16, 263–299.
 16. Schochet, P., Brughardt, J., Glazerman, S. (2000). National Job Corps Study: The Short-Term Impacts of Job Corps on Participants’ Employment and Related Outcomes. Washington, DC: US Department of Labour Employment and Training Administration.
 17. Schupp, J., Buchtemann, C. F., Soloff, D. (1994). School to Work Transition Patterns in (West) Germany and the United States. Paper to ESF Workshop on Transitions in Youth, Seelisberg, Switzerland.
 18. Sztanderska, U., Wojciechowski, W. (2008). Czego (nie) uczą polskie szkoły: system edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce. Raport przygotowany przez Fundację Rozwoju Obywatelskiego oraz Fundację im. Friedricha Eberta.