Treść głównego artykułu

Abstrakt

Article deals with possibility of engaging problem of school catechesis with radical and critical paradigm of education. The main problem refers to freedom of religion as a one of the human rights and necessary conditions of freedom in education.

A school catechesis is considered as a potential arena of ideological struggle between different world views, what in case of hierarchical educational system can provoke unacceptable, in democratic states, infringement of human rights. All kinds of religion pedagogy brig up danger of illegitimate proselytism.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Stańczyk, P. (2011). Pedagogiczne kontrowersje wokół prawa wyznaniowego w Polsce – przypadek katechezy szkolnej. Forum Oświatowe, 23(2(45), 189–205. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/205

Referencje

 1. Bourdieu, P., Passeron, J.-C. (2006). Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: PWN.
 2. Europejski Trybunał Praw Człowieka Czwarta Sekcja, Sprawa Grzelak przeciwko Polsce. (2010). (Skarga nr 7710/02), Wyrok, Strasburg, 15 czerwca 2010 r. (Paweł Borecki, tłum.). W: Przegląd Prawa Wyznaniowego, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (t. 2). Lublin.
 3. Gawlicz, K., Starnawski, M. (2011). Obcy polskiego systemu edukacyjnego 20 lat po zmianie systemowej. W: M. Nowak-Dziemianowicz, P. Rudnicki (red.), Pedagogika: zakorzenienie i transgresja. Wrocław: DSW.
 4. Krukowski, J. (2008). Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: LexisNexis.
 5. Kwieciński, Z. (2000). Tropy – ślady – próby. Poznań: Edytor.
 6. Leszczyński, P. A. (2001). Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP. Warszawa: Semper.
 7. Mezglewski, A. (2009). Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Lublin: KUL.
 8. Mezglewski, A., Misztal, H., Stanisz, P. (2008). Prawo wyznaniowe. Warszawa: C. H. Beck.
 9. Misztal, H. (1996). Polskie prawo wyznaniowe. Lublin: KUL.
 10. Pietrzak, M. (2010). Prawo wyznaniowe. Warszawa: LexisNexis.
 11. Potulicka, E., Rutkowiak, J. (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Impuls.
 12. Rakoczy, B. (2008). Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Szkudlarek, T. (2009). Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Kraków: Impuls.
 14. Zamojski, P. (2010). Pytanie o cel kształcenia – zaproszenie do debaty. Gdańsk: Wyd. UG.