Treść głównego artykułu

Abstrakt

The economic, cultural, and social transformation, growth of women's economic strength as well as the level of their education, and development of ideas of equal rights of women and men on the labour market and in social life cause changes in gender relation in the family. Poles more and more often declare and support egalitarian family, and a new model of a family appears among existing ones – dual-career family.

The main aim of the article is to consider the sources of its rise, description of gender positions in marital relation, the division of tasks and responsibilities, possible dilemmas and conflicts, but also emotional, intellectual and social advantages. The analysis were put into context of changes in defining and describing family, and also in context of different family discourses. One of them was underlined the most – egalitarian one as the most approximate to the way of defining and understanding dual-career family model.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ostrouch-Kamińska, J. (2011). Rodzina z równoległymi karierami zawodowymi rodziców (dual-career family) jako przykład rodziny partnerskiej. Forum Oświatowe, 23(2(45), 77–92. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/198

Referencje

 1. Adamski, F. (2002). Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 2. Balswick, J., Balswick, J. (1995). The Dual-Earner Marriage: The Elaborate Act, Fleming H. Revell. Grand Rapids.
 3. Biedroń, M. (2008). Czemu „winien” jest feminizm? Dylematy związane z redefinicją ról rodzinnych i społecznych kobiety. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość. Wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 4. Budrowska, B. (2008). Stosowanie rozwiązań z zakresu praca-rodzina jako istotny element polityki promowania równości kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach. W: C. Sadowska-Snarska (red.), Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie rodzina. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 5. Burke, R. J., Weir, T. (1976). Relationship of wives' employment status to husband, wife and pair satisfaction and performance. Journal of Marriage and the Family, 38(2).
 6. Duch-Krzysztoszek D. (2007). Kto rządzi w rodzinie: socjologiczna analiza relacji w małżeństwie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 7. Ellingseater, A. L., Leira, A. (2006). Introduction: politicising parenthood in Scandinavia. W: A. L. Ellingseater, A. Leira (red.), Politicising parenthood in Scandinavia: gender relations in welfare states. Bristol: The Policy Press.
 8. Firkowska-Mankiewicz, A. (1999). Zdolnym być… Kariery i sukces życiowy warszawskich trzydziestolatków. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 9. Freeman, S. J. M. (1990). Managing Lives. Corporate Women and Social Change. Amherst: The University of Massachusetts Press.
 10. Giddens, A. (2006). Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Giddens, A. (2006). Przemiany intymności: seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Giddens, A. (2004). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Giza-Poleszczuk, A. (2005). Rodzina a system społeczny: reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Hertz, R. (1986). More Equal Than Others: Women and Men in Dual-Career Marriages. Berkeley: University of California Press.
 15. Hiller, D. V., Dyehouse, J. (1987). A Case for Banishing ‘Dual-Career Marriages’ from the Research Literature. Journal of Marriage and the Family, 49, 4.
 16. Hiller, D.V., Philliber, W.W. (1982). Predicting Marital and Career Success Among Dualworker Couples. Journal of Marriage and the Family, 44, 1.
 17. Kawula, S. (2008). Alternatywne kształty rodziny współczesnej: tendencje przemian w początkach XXI wieku. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość. Wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 18. Kawula, S., Brągiel, J., Janke, A. W. (2001). Pedagogika rodziny. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 19. Kawula, S. (2006). Kształt rodziny współczesnej: szkice familologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 20. Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 21. Kwieciński, Z. (2000). Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego. W: Z. Kwieciński, Tropy-Ślady-Próby: studia i szkice z pedagogii pogranicza. Poznań: EDYTOR.
 22. Kwieciński, Z. (2007). Somatyzacja problematyki socjologii edukacji. W: Z. Kwieciński, Między patosem a dekadencją: studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 23. Leira, A. (2002). Working Parents and the Welfare State: Family Change And Policy Reform in Scandinavia. Cambridge: Cambridge University Press.
 24. Lirio, P., Lizuchy, T. R., Montserrat, S. I., Olivas-Lujan, M. R., Duffy, J. A., Fox, S., Gregory, A., Punnett, B. J., Santos, N. (2007). Exploring career-life success and family social support of successful women in Canada, Argentina and Mexico. Career Development International, 12(1).
 25. Lisowska, E. (2008). Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.
 26. Lisowska, E. (2009). Kobiety i gospodarka. W: RAPORT Kobiety dla Polski: Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009. Warszawa: Fundacja Feminoteka.
 27. Majkowski, W. (2008). Etos rodziny a postmodernistyczna filozofia. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość: wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 28. Nowak-Dziemianowicz, M. (2002). Doświadczenia rodzinne w narracjach: interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 29. Ostrouch, J. (2005). (Re)socjalizacja a edukacja w rodzinie o równoległych karierach rodziców (dual-career family). W: R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (red.), Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE.
 30. Ostrouch, J. (2006). Kobieta nieustannie (u)wikłana. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania, 16(378).
 31. Ostrouch-Kamińska, J. (2010). „Choroba wiecznego prymusa” – rozważania wokół znaczenia pracy zawodowej w rodzinie o równoległych karierach. W: W. Muszyński (red.), Rodzina w świecie wartości: religia, praca i czas wolny. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 32. Ostrouch-Kamińska, J. (2010). E(ga)litarny model rodziny: między możliwością wyboru a świadomością konfliktu. W: D. Wajsprych (red.), Poszukiwanie człowieka w (nie) egalitarnym świecie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 33. Parker, P., Arthur, M. B. (2004). Giving voice to the dual-career couple. British Journal of Guidance and Counselling, 32(1).
 34. Rabin, C. (1996). Equal partners – good friends: empowering couples through therapy. London: Routledge.
 35. Rapoport, R., Rapoport, R. (1976). Dual-Career Families Re-examined: New Integrations of Work and Family. New York, NY: Harper Colophon Books.
 36. Rapoport, R., Rapoport, R. (1971). Dual-Career Families. Hardmondsworth: Penguin Books.
 37. Rapoport, R., Rapoport, R. (1969). The Dual-Career Family: A Variant Pattern and Social Change. Human Relations, 22(1).
 38. Rostowska, T. (red.). (2009). Psychologia rodziny: małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań. Warszawa: Difin.
 39. Schlebinger, L., Henderson, A. D., Gilmartin, S. K. (2008). Dual-Career Academic Couples: What Universities Need to Know. Stanford: Michelle R. Clayman Institute for Gender Research, Stanford University.
 40. Sekaran, U. (1986). Dual-Career Families: Contemporary Organizational and Counseling Issues. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 41. Silberstein, L. R. (1992). Dual-career Marriage: A System in Transition. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
 42. Slany, K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
 43. Strykowska, M. (1992). Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 44. Szlendak, T. (2010). Rodzina. W: Encyklopedia socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 45. Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny: ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 46. Tichenor, V. J. (2005). Earning More and Getting Less: Why Successful Wives Can’t Buy Equality. New Brunswick: Rutgers University Press.
 47. Titkow, A., Duch-Krzystoszek, D., Budrowska, B. (2004). Nieodpłatna praca kobiet: mity, realia, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 48. Titkow, A. (2007). Tożsamość polskich kobiet: ciągłość, zmiana, konteksty. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 49. Tyszka, Z. (2002). Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 50. VanEvery, J. (1999). From modern nuclear family households to postmodern diversity? The sociological construction of ‘families’. W: G. Jagger, C. Wright (red.), Changing Family Values: Feminist Perspectives. London: Routledge.
 51. Więckiewicz, B. (2008). Katolicki model rodziny a wierność jego zasadom. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość: wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 52. Wojtasik, B. (2003). Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, numer specjalny.
 53. Wolf-Wendel, L. E., Twombly, S., Rice, S. (2000). Dual-Career Couples: Keeping Them Together. The Journal of Higher Education, 71(3).