Treść głównego artykułu

Abstrakt

In the paper I present changes occurring within the realm of educational diagnostics which are initiated (1) by educational diagnostics itself (as a developing sub-discipline of pedagogy); (2) by education, the new diagnostic needs of which can be fulfilled (a) as diagnoses “in” schools conducted by teachers for their own purposes, students and establishments; (b) as diagnoses “with regard” to schools conducted by external institutions. Currently there appears a dominance of the diagnosis “with regard to” school, which, given its common approval, needs to the teacher-run “internal” diagnosis being appropriated or deformed. As a result, the diagnoses of the state of education prove incomplete, sometimes abstract, and while being only seeming, they favour the running of seeming education and upbringing at school.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Groenwald, M. (2011). Diagnostyka edukacyjna „w” i „wobec”szkolnej rzeczywistości. Forum Oświatowe, 23(2(45), 57–76. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/197

Referencje

 1. Betenbenner, D. W. (2009). Growth, Standards and Accountability, National Center for the Improvement of Educational Assessment. Pobrane z: http://www.nciea.org/publications/growthandStandard_DB09.pdf
 2. Daszkiewicz, M. (2004). Pierwsze kroki „klasometrii”. W: B. Niemierko, H. Szaleniec (red.), Standardy wymagań i normy testowe w diagnostyce edukacyjnej. Kraków: PODE.
 3. Dąbrowski, M. (2008). Pozwólmy dzieciom myśleć. Warszawa: Wyd. Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 4. Dolata, R. (2007). Krytyczna analiza metody edukacyjnej wartości dodanej, Egzamin. Biuletyn Badawczy, 14. Pobrano z: http://www.cke.edu.pl
 5. Dolata, R. (2006). Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania. Pobrano z: http://www.codn.edu.pl/struktura/prkzso
 6. Dziennik Ustaw z dn. 01.09.1991 r., art. 9d, s. 20.
 7. Egzamin. Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. (2007). Ekonomiczne oraz geopolityczne uwarunkowania zróżnicowania wyników egzaminów (nr 11). Pobrane z: http:// www.cke.edu.pl/images/stories/badania/biul_11.pdf
 8. Egzamin. Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. (2007). Społeczne uwarunkowania zróżnicowania wyników egzaminów (nr 12). Pobrane z: http:// www.cke.edu.pl/images/stories/badania/biul_12.pdf
 9. Jakubiak, M. (2007). Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej, Egzamin. Biuletyn Badawczy CKE, 14. Pobrane z: http://www.cke.edu.pl/images/stories/biul_14.pdf
 10. Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.
 11. Kawula, S. (2003). Diagnostyka pedagogiczna środowiska. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.
 12. Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.
 13. Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Warszawa: WSiP.
 14. Konarzewski, K. (2007). PIRLS 2006. Jak czytają dzieci w Polsce i na świecie. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 15. Kruszewski, K. (2005). Test wiadomości dobrego i złego dziesięć lat później. W: M. Groenwald, G. Szyling, M. Daszkiewicz (red.), Diagnostyka edukacyjna: niemierkowskie spotkania i inspiracje. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 16. Kutajczyk, T., Przychodzeń, B. (2010). Uwarunkowania osiągnięć gimnazjalistów w powiatach rypińskim i sępoleńskim: materiały Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Gdańsk.
 17. Kutnick, P., Sebba, J., Blatchford, P., Galton, M., Thorp, J. (2005). The Effects of Pupil Grouping, Literature Review. Department for Education and Skills, Research Report RR688. Pobrano z: http:// www.dfes.go.uk/research
 18. Kwiatkowska, H. (2010). Pojęcia systemu teoretycznego Pedagogiki Profesora Wincentego Okonia – czy wytrzymują próbę czasu? Forum Oświatowe, 1(42).
 19. Kwieciński, Z. (2002). Próba analizy krytycznej pierwszych egzaminów zewnętrznych w szkolnictwie powszechnym w roku 2002. W: K. Wenta, W. Seidler (red.), Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych. Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 20. Merton, R. K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna (E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, tłum.). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 21. Mieszalski, S. (1997). O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej. Warszawa: WSiP.
 22. Mikiewicz, P. (2009). Ekspansja edukacji i jej konsekwencje. Ars Educandi, 6.
 23. Muszyński, H. (2001). Diagnostyka edukacyjna a humanizacja szkoły. W: B. Niemierko, W. Małecki (red.), Dawne i nowe formy egzaminowania. Wrocław: Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji.
 24. Marynowicz-Hetka, E. (2006). Pedagogika społeczna (t. 1). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 25. Niemierko, B. (1990). Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Warszawa: PWN.
 26. Niemierko B. (1994). Międzynarodowe seminarium na temat „Diagnostyka edukacyjna”: informacja ogólna i przegląd dorobku. W: B. Niemierko (red.), Diagnostyka edukacyjna. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 27. Niemierko, B. (2002). Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.
 28. Niemierko, B. (2010). Między prawdą a skutecznością – perspektywy oceniania szkolnego. W: B. Niemierko, M. K. Szmigel (red.), Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego. Kraków: Wyd. Grupa TOMAMI.
 29. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.
 30. PISA – wyniki badania w Polsce. (raporty z 2006 i wcześniejsze). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 31. Piwowarski, R., Krawczyk, M. (2009). Nauczanie – wyniki badań 2008 (raport z badań TALIS). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych.
 32. Potulicka, E. (2010). Teoretyczne podstawy neoliberalizmu a jego praktyka. W: E. Potulicka, J. Rutkowiak (red.), Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Wyd. „Impuls”.
 33. Pytka, L. (2005). Pedagogika resocjalizacyjna. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.
 34. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U., nr 168, poz. 1324).
 35. Rutkowiak, J. (2010). Neoliberalizm jako kulturowy kontekst kształtowania się tożsamości współczesnego nauczyciela: ku problematyce oporu i odporu edukacyjnego. W: E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Wyd. „Impuls”.
 36. Rybicka, K. (2010). Uczniowskie planowanie w luce między ocenianiem wewnątrzszkolnym a ocenianiem zewnętrznym. W: B. Niemiecko, M. K. Szmigiel (red.), Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego. Kraków: Wyd. Grupa TOMAMI.
 37. Marshall, G. (red.). (2005). Słownik socjologii i nauk społecznych (M. Tabin, tłum.). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 38. Centralna Komisja Egzaminacyjna. (b.d.). Sprawozdania ze sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych i matury. Pobrane z: http://www.cke.edu.pl
 39. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (oraz Dziennik Ustaw z dn. 1.09.1991 r., art. 9d, s. 20).
 40. Witkowski, L. (2009). Cztery ligi w nauce polskiej. Ars Educandi, 6.
 41. Wysocka, E. (2008). Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 42. Zadania i cele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. (b.d.). Pobrane z: http://www.cke.edu.pl