Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przebieg kariery edukacyjnej może zmieniać swą postać w czasie, a zmianę tę determinują czynniki tkwiące w samej osobie, jej rodzinie, grupie rówieśniczej, środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym. Przeprowadzone badania pokazują, że szczególną i decydującą rolę w procesie kształtowania się karier edukacyjnych odgrywa szkoła. Indywidualizacja procesu kształcenia, a więc zarazem położenie większego nacisku na wypełnianie przez szkołę w szerszym zakresie funkcji emancypacyjnej (obok adaptacyjnej i rekonstrukcyjnej), ma szczególne znaczenie w odniesieniu do osób z zaburzeniami rozwoju, w tym także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, których biografie edukacyjne stanowią podstawę prezentowanych wyników badań.

Słowa kluczowe

autobiografia droga edukacyjna funkcje szkoły osoby z dysleksją rozwojową biography educational path people with developmental dyslexia school functions

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Alina Grażyna Tomaszewska - Wydział Nauk Społecznych. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Wybrane publikacje:

A. Tomaszewska, Prawo do nauki dziecka z dysleksją rozwojową w świadomości nauczycieli, IMPULS, Kraków 2001.

A. Tomaszewska, Kompetencje nauczyciela a sukces edukacyjny ucznia z dysleksją rozwojową, „Oświatowiec” 2010, nr 1-2.

U. Morcinek, A. Tomaszewska, The competences of an early school education teacher within the frames of the pupils’ preparation for displaying positive social attitudes towards people with developmental disorders – research project, Special pedagogy towards new challenges, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, (współautorstwo: U. Morcinek), Szczecin 2011.

Jak cytować
Tomaszewska, A. G. (2013). Funkcja emancypacyjna szkoły w narracjach osób z dysleksją. Forum Oświatowe, 25(1(48), 57–71. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/1

Referencje

  1. Czerepaniak-Walczak, M. (1995). Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  2. Kwieciński, Z. (1995). Socjopatologia edukacji. Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska.
  3. Rimm, S. (2000). Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole. Poznań: Wydawnictwo Moderski i S-ka.
  4. Skorny, Z. (1980). Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.