Czy praktyczny profil studiów wymaga nowej organizacji programów nauczania i innowacyjnych metod edukacji?

Kinga Kurowska, Jacek Lewicki

Abstrakt


Zmiany społeczno-gospodarcze, jakie zachodzą we współczesnym świecie, związane z rozwojem nauki i technologii, wymagają nowych, innowacyjnych podejść do edukacji, a w tym do szkolnictwa wyższego. Egalitaryzm przejawia sięprzede wszystkim masową dostępnością do szkolnictwa wyższego. Proces ten zmusza szkoły wyższe do rozwijania, nie tylko elitarnych kursów akademickich, lecz także programów zorientowanych zawodowo. Konieczność wykorzystania nowych narzędzi i metod edukacyjnych staje się oczywistością. W artykule przedstawiono podstawy prawne profilu studiów praktycznych na kierunki akademickie w Polsce po reformie szkolnictwa wyższego w 2014 r., a także kontekst kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie europejskich oraz polskich ram kwalifikacji odnośnie uczenia się przez całe życie (LLL). Przedstawiono także przykłady nowych form edukacji przydatnych w rozwijaniu kompetencji i umiejętności wymaganych od dzisiejszych absolwentów szkół wyższych.


Słowa kluczowe


profil studiów; profil praktyczny; szkolnictwo wyższe; nowoczesne metody kształcenia

Bibliografia


European Centre for the Development of Vocational Training. (2011). Vocational education and training at higher qualification levels. Research Paper No 15. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from: http://dschool.stanford.edu/dgift/

The European Students’ Union (2015). Overview on Student-Centered Learning in higher education in Europe. Research study. Brussels. Retrieved from: https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2016/07/Overview-on-Student-Centred-Learning-in-Higher-Education-in-Europe.pdf

The European Students’ Union (2010). Student-Centered Learning Toolkit for students, staff and higher education institutions. Brussels. Retrieved from: http://www.aic.lv/bolona/2010/Reports/SCL_toolkit_ESU_EI.pdf

Healey, M. (2012). Paper presented at the UNICA Student Conference. Retrieved from: http://www.unica-network.eu/

Hofman-Kozłowska, D. (2013). Educational models in digital Times. In. M. Wieczorek-Tomaszewska (Ed.), Digital teaching of smartphone Times. Analyses of digital aspects of teaching at junior high and high-school. Expert report: Association “Cities online.” Jobs for the future, Students at the centre. Retrieved from: http://www.studentsatthecenter.org/

Jones, L. (2007). The Student-Centered Classroom, Cambridge: University Press. Retrieved from: http://www.brettwilkin.com/phocadownload/StudentCentredClassroom/jones-student-centered.pdf

Kolasa, A. (2015). Uwarunkowania prawne i formalne kształcenia zawodowego jako trwałego segmentu systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. In J. Woźnicki (Ed.), Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku (pp. 99–107.). Warszawa: FRP, KRASP.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. (2015). Podstawa programowa kształcenia w zawodach. Retrieved from: http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz

Kraśniewski, A. (2014). Innovations in teaching, paper presented. REA Conference. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kraśniewski, A. (2012). Development of the National Qualifications Framework for Higher Education in Poland, Journal of the European Higher Education Area, /2012, 19–48.

Kurowska, K., Kraśniewski, A. (2015). In Student Centred-Learning in learning outcomes based curricula. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.), ICERI2015 Proceedings. 8th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI Proceedings, IATED (pp. 1629–1638). Seville: ICERI.

Kurowska, K. (2015). Modele studiów zaawansowanych w zarządzaniu instytucją akademicką. Doctoral thesis. Warszawa: Warsaw University of Technology (unpublished).

Lewicki, J., Kurowska, K. (2016). Practical profile of studies in Poland after the 2014 reform. In INTED2016 Proceedings, 10th International Technology, Education and Development Conference Valencia, 2930–2939. doi: 10.21125/inted.2016.1662

Lewicki, J. (2016). Między teorią a praktyką – jak wykształcić studenta na potrzeby rynku. Retrieved from: http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/miedzy-teoria-a-praktyka-jak-wyksztalcic-studenta-na-potrzeby rynku-pracy

Maniak, G. (2013). Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie – finalny raport podsumowujący wyniki przeprowadzonych badań. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych (unpublished report).

NQF Ordinance. (2011). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Dz. U. 2011 r., nr 253, poz. 1520. Warszawa.

PSW. (2014). Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014 r. poz. 7, 821, 1004, 1146, 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268.

Piotrowska, D. (2013). Pilotaż koncepcji systemu przenoszenia i akumulowania osiągnięć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych (unpublished report).

The Bologna Process 2020. The European Higher Education Area in the new decade. (2009). Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. Leuven and Louvain-la-Neuve.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452