Kształcenie PJM w narracjach nauczycieli – komunikat z badań

Anna Irasiak

Abstrakt


W artykule przedstawiony jest projekt zrealizowany w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej. Badania zostały przeprowadzone w wyniku dostrzeżenia potrzeby wypracowania standardów kształcenia polskiego języka migowego,z uwzględnieniem założeń edukacji międzykulturowej. W części eksploracyjnej projekturealizowane było rozpoznanie stanu kształcenia PJM w Polsce. Dane, uzyskanew tym etapie, pozwoliły na przeprowadzenie uczestniczących badań w działaniu,w ramach których zrealizowany został projekt edukacyjny. W tekście zostały omówionewstępne rezultaty analiz zgromadzonych danych.


Słowa kluczowe


edukacja międzykulturowa; polski język migowy; kultura Głuchych; badania w działaniu

Bibliografia


Babbie, E. (2013). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bachtin, M. (1997). W stronę filozofii czynu. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Bandura, E. (2011). Cele nauki języka obcego – kompetencja interkulturowa. W: H. Komorowska (red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Bartnikowska, U. (2010). Głuchota – mniejszość językowa, kulturowa, pogranicze…, czyli społeczny kontekst badania zjawisk związanych z uszkodzeniem słuchu. Niepełnosprawność. Półrocznik naukowy, 4, 27–41.

Czajkowska–Kisil, M., Siepkowska, A., Sak, M. (2014). Edukacja głuchych w Polsce. W: M. Świdziński (red.), Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (s. 13–27). Warszawa: Biuro

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Czerpaniak–Walczak, M. (2013). Etyczne aspekty badania w działaniu: poszanowanie praw uczestników badań. W: H. Cervinkova, B. D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Denzin, N., Lincoln, Y. (red.). (2010). Metody badań jakościowych, (T. 1). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gołębniak, B. D. (2013). Edukacyjne badania w działaniu – miedzy akademicką legitymizacją a realizacyjnymi uproszczeniami. W: B. D. Gołębniak i H. Cervinkova (red.), Edukacyjne badania w działaniu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gołębniak, B. D., Teusz, G. (1999). Edukacja poprzez język, o całościowym uczeniu się. Warszawa: Wydawnictwa CODN.

Jemielniak, D. (red.). (2012a). Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, D. (red.). (2012b). Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Kemmis, S., McTaggart, R. (2012). Uczestniczące badanie interwencyjne. Działanie komunikacyjne i sfera publiczna. W: N. Denzin, Y. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (T. 1). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lane, H. (1996). Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – WSiP.

Podgórska–Jachnik, D. (2013). Głusi. Emancypacje. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

Reason, P., Torbert, W. (2010). Zwrot działaniowy. Ku transformacyjnej nauce społecznej. W: H. Cervinkova i B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej

Szkoły Wyższej.

Sacks, O. (1998). Zobaczyć głos. Podróż do świata ciszy. Poznań: Zysk i S-ka.

Urbaniak–Zając, D., Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wołoszynow, W. N. (1983). Marksizm i fiłosofija jazyka. W: E. Czaplejewicz, E. Kasperski (red.), Z. Saloni (Tłum.), Bachtin: dialog, język, literatura (s. 96–103). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Woźnicka, E. (red.). (2007). Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.

Wygotski, L. S. (1960). Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Żyłko, B. (1994). Michaił Bachtin. W kręgu filozofii języka i literatury. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452