Kontekst międzykulturowy w nauczaniu polskiego języka migowego (PJM) – komunikat z badań

Anna Irasiak

Abstrakt


W artykule przedstawiony jest projekt zrealizowany w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej. Badania zostały przeprowadzone w wyniku dostrzeżenia potrzeby wypracowania standardów kształcenia polskiego języka migowego,z uwzględnieniem założeń edukacji międzykulturowej. W części eksploracyjnej projekturealizowane było rozpoznanie stanu kształcenia PJM w Polsce. Dane, uzyskanew tym etapie, pozwoliły na przeprowadzenie uczestniczących badań w działaniu,w ramach których zrealizowany został projekt edukacyjny. W tekście zostały omówionewstępne rezultaty analiz zgromadzonych danych.


Słowa kluczowe


edukacja międzykulturowa; polski język migowy; kultura Głuchych; badania w działaniu

Bibliografia


Babbie, E. (2013). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bachtin, M. (1997). W stronę filozofii czynu. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Bandura, E. (2011). Cele nauki języka obcego – kompetencja interkulturowa. W: H. Komorowska (red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Bartnikowska, U. (2010). Głuchota – mniejszość językowa, kulturowa, pogranicze…, czyli społeczny kontekst badania zjawisk związanych z uszkodzeniem słuchu. Niepełnosprawność. Półrocznik naukowy, 4, 27–41.

Czajkowska–Kisil, M., Siepkowska, A., Sak, M. (2014). Edukacja głuchych w Polsce. W: M. Świdziński (red.), Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (s. 13–27). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Czerpaniak–Walczak, M. (2013). Etyczne aspekty badania w działaniu: poszanowanie praw uczestników badań. W: H. Cervinkova, B. D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Denzin, N., Lincoln, Y. (red.). (2010). Metody badań jakościowych, (T. 1). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gołębniak, B. D. (2013). Edukacyjne badania w działaniu – miedzy akademicką legitymizacją a realizacyjnymi uproszczeniami. W: B. D. Gołębniak i H. Cervinkova (red.), Edukacyjne badania w działaniu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gołębniak, B. D., Teusz, G. (1999). Edukacja poprzez język, o całościowym uczeniu się. Warszawa: Wydawnictwa CODN.

Jemielniak, D. (red.). (2012a). Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, D. (red.). (2012b). Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Kemmis, S., McTaggart, R. (2012). Uczestniczące badanie interwencyjne. Działanie komunikacyjne i sfera publiczna. W: N. Denzin, Y. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (T. 1). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lane, H. (1996). Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – WSiP.

Podgórska–Jachnik, D. (2013). Głusi. Emancypacje. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

Reason, P., Torbert, W. (2010). Zwrot działaniowy. Ku transformacyjnej nauce społecznej. W: H. Cervinkova i B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Sacks, O. (1998). Zobaczyć głos. Podróż do świata ciszy. Poznań: Zysk i S-ka.

Urbaniak–Zając, D., Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wołoszynow, W. N. (1983). Marksizm i fiłosofija jazyka. W: E. Czaplejewicz, E. Kasperski (red.), Z. Saloni (Tłum.), Bachtin: dialog, język, literatura (s. 96–103). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Woźnicka, E. (red.). (2007). Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.

Wygotski, L. S. (1960). Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Żyłko, B. (1994). Michaił Bachtin. W kręgu filozofii języka i literatury. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452