Koncepcja pola Bourdieu: implikacje dla badań nad kulturami wiedzy i uczenia się w środowisku akademickim

Monika Grochalska, Emilia Wasilewska

Abstrakt


Wiedza stała się jedną z najważniejszych cech życia w nowoczesnym społeczeństwie – produktywną siłą, która stworzyła społeczeństwo oparte na wiedzy. W tej rzeczywistości, ze względu na swą funkcję, znaczące miejsce powinny zajmować uniwersytety. Procesy edukacyjne w środowisku akademickim są przecież w dużej mierze zależne od przyjętych sposobów gromadzenia i przetwarzania informacji, a także dzielenia się nimi. Naszym celem jest przedstawienie teoretycznych ram umiejscawiających te procesy w kontekście kultur: wiedzy, epistemicznych oraz uczenia się. Z uwagi na to, że wymienionym pojęciom brakuje spójnej, wspólnej podstawy teoretycznej, podejmujemy próbę wykorzystania koncepcji pola Bourdieu, która wydaje się mieć potencjał wyjaśniania struktury relacji i działań aktorów edukacyjnych w rzeczywistości akademickiej.


Słowa kluczowe


kultury wiedzy; kultury epistemiczne; kultury uczenia się; pole akademickie; habitus

Bibliografia


Arnold, R., & Schüßler, I. (1998). Wandel der Lernkulturen. Ideen und Bausteine für ein lebendiges Lernen (Change of learning cultures. Ideas and building blocks for a lifelong learning). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Becher, T. (1989). Academic Tribes and Territories. Intellectual Enquiry and the Cultures of Disciplines. Milton Keynes: SRHE/ Open University Press.

Bourdieu, P. (1984). Specyfika dziedziny naukowej i społeczne warunki rozwoju wiedzy. In E. Mokrzycki (Ed.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej (pp. 87–136). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bourdieu, P. (1988). Homo Academicus. Stanford, CA: Stanford University Press.

Bourdieu, P. (2006). Medytacje pascaliańskie. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Bourdieu, P. (2009). O telewizji: panowanie dziennikarstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bourdieu, P, & Passeron, J. C. (2006). Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: PWN.

Celiński, P., & Hudzik, J. P. (2012). Wstęp. In P. Celiński, & J. P. Hudzik (Eds.), Kultura wiedzy (pp. 7–10). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Georg, W. (2004). Cultural Capital and Social Inequality in the Life Course. European Sociological Review, 20(4), 333–344.

Hodkinson, P., Biesta, G., & James, D. (2007). Understanding learning cultures. Educational Review, 59(4), 415–427.

Hudzik, J. P. (2012). Wariacje na kulturę wiedzy. In P. Celiński, & J. P. Hudzik (Eds.), Kultura wiedzy (pp. 11–30). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Kłoskowska, A. (2006). Teoria socjologiczna Pierre’a Bourdieu. Wstęp do wydania polskiego. In P. Bourdieu, & J. C. Passeron, Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania (pp. 11–52). Warszawa: PWN.

Knorr Cetina, K. (1999). Epistemic cultures. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Knorr Cetina, K. (2006). Knowledge in a knowledge society: Five transitions. Knowledge, Work and Society, 4(3), 23–41.

Kondrasiuk, G. (2012). ESK, wiedza kultury, instrumentalizacja. In P. Celiński, & J. P. Hudzik (Eds.), Kultura wiedzy (pp. 97–110). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Kowzan, P., Zielińska, M., Kleina-Gwizdała, A., & Prusinowska, M. (2016). Raport „Nie zostaje mi czasu na pracę naukową”: Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach. Gdańsk: Nowe Otwarcie Uniwersytetu.

Maton, K. (2005). A question of autonomy: Bourdieu’s field approach and higher education. Journal of Education Policy, 20(6), 687–704.

Męczkowska-Christiansen, A. (2014). „Epistemologia” społeczeństwa wiedzy w kontekście rozważań nad problematyką edukacji. In M. Piasecka, & A. Irasiak (Eds.), Podstawy edukacji: trendy cywilizacyjne (pp. 21–38). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Nerland, M., & Jensen, K. (2012). Epistemic practices and object relations in professional work. Journal of Education and Work, 25(1), 101–120.

Nizińska, A. (2012). Uspołecznianie studentów – uspołecznianie uniwersytetów: szkoły wyższe jako instytucjonalne środowiska edukacyjne. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4(60), 115–126.

Pajdzińska, A. (2012). O kulturze wiedzy kilka uwag językoznawczych i pragmatycznych. In P. Celiński, & J. P. Hudzik (Eds.), Kultura wiedzy (pp. 131–138). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Przybylska, E. (2014). Kultury uczenia się: kilka refleksji w kontekście uczenia się przez całe życie. Rocznik Andragogiczny, 21, 119–131.

Trutkowski, C., & Mandes, S. (2005). Kapitał społeczny w małych miastach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Weinert, F. E. (1997). Lernkultur im Wandel. In E. Beck, T. Guldimann, & M. Zutavern, Lernkultur im Wandel. Tagungsband der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung (pp. 11–29). St. Gallen: UVK.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452