Życie wartościowe według nauczycieli. Porównanie pokoleniowe i epokowe

Wanda Dróżka

Abstrakt


Artykuł zawiera analizę wyników badań na temat wartości nauczycieli. Badania przeprowadzono na przełomie 2014 i 2015 r. z zastosowaniem ankiety nt. Aspiracji życiowych, wartości i potrzeb nauczycieli oraz wypowiedzi autobiograficznej nt. Sens i godność mojego życia i pracy. Ogółem zgromadzono 405 ankiet oraz 112 wypowiedzi od nauczycieli w trzech grupach wiekowych, nauczycieli młodych, w średnim wieku oraz starszych. Podjęto próbę porównania wartości społecznych, życiowych i zawodowych obecnie pracujących nauczycieli, z ich obrazem sprzed 25 lat, z początku transformacji w Polsce, w świetle przeprowadzonych wówczas takich samych badań. Istotne jest ponadto poznanie, jakie wartości cenią nauczyciele z różnych pokoleń, których habitus i dalsze losy życiowe oraz zawodowe kształtowały odmienne warunki społeczno-polityczne, kulturowe i ekonomiczne.


Słowa kluczowe


nauczyciele; pokolenia; wartości; potrzeby; aspiracje

Bibliografia


Bauman, Z. (2008). Zindywidualizowane społeczeństwo. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dróżka, W. (1992). Wartości i cele życiowe nauczycieli. Edukacja, 1.

Dróżka, W. (1993). Pokolenia nauczycieli. Kielce: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Dróżka, W. (1997/2004). Młode pokolenie nauczycieli: studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych. Kielce: Wydawnictwo UJK.

Dróżka, W. (2008). Generacja wielkiej zmiany: studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004. Kielce: Wydawnictwo UJK.

Dróżka, W. (2015). Nauczyciel zależny, niezależny czy współzależny – wobec wyzwań wartościowej edukacji i życia społecznego (Przyczynek do dyskusji). W: A. Wileczek, A. Miernik (red.), Słowo – Dziecko – Edukacja. Aspekty literackie, językowe i pedagogiczne. Kielce: Wydawnictwo UJK.

Dróżka, W., Miko-Giedyk, J., Miszczuk, R. (red.). (2012). Doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników oświaty. Kielce: Wydawnictwo UJK.

Malinowski, T. (1989). Postawy zawodowe nauczycieli. Studia Pedagogiczne, 54.

Marody, M. (2015). Jednostka po nowoczesności: perspektywa socjologiczna Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Ossowska, M. (1963). Koncepcja pokolenia. Studia Socjologiczne, 2.

Szafraniec, K. (2012). Czas na młodych. O konieczności wymiany pokoleniowej w Polsce. W: K. Frysztacki, P. Sztompka (red.), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452