Przygotowanie do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji w percepcji studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Małgorzata Suświłło

Abstrakt


W niniejszym tekście podejmowany jest problem przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji. W pierwszej części opracowania problem kształcenia nauczycieli w różnych krajach europejskich przedstawiony jest w świetle Raportu Eurydice dla Komisji Europejskiej z 2013 r., a także zaprezentowana jest koncepcja Sylvii Yee Fan Tang, dotycząca dynamiki stawania się studentów nauczycielami. W drugiej części prezentowane są badania przeprowadzone przez autorkę wśród studentów Wydziału Nauk Społecznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wyniki badań, poddane interpretacji na podbudowie teorii dwóch racjonalności Roberta Kwaśnicy, ujawniają ich postawę roszczeniową i myślenie (racjonalność) adaptacyjne w zakresie przygotowania do zawodu, z jednej strony, z drugiej zaś widoczne są cechy racjonalności emancypacyjnej, co widać w ich konstruktywnej, choć niezbyt mocno uzasadnionej, propozycji zmian w kształceniu.


Słowa kluczowe


wczesna edukacja; kształcenie nauczycieli; racjonalność; studenci; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bibliografia


Clarke, D., Hollingsworth, H. (2002). Elaborating a model of teacher professional growth. Teaching and Teacher Education, 18(8), 947–967. http://dx.doi.org/10.1016/S0742-051X(02)00053-7

Czerepaniak-Walczak, M. (2006). Pedagogika emancypacyjna: rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dróżka, W. (2012). Dylematy jakości nauczyciela wobec zmienności kulturowo-społecznego kontekstu jego pracy. W: B. D. Gołębniak, H. Kwiatkowska (red.), Nauczyciele: programowe (nie)przygotowanie (s. 43–55). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Jensen, M. A. (1999). Early childhood teacher education for the 21st century: not by chance. Journal of Early Childhood Teacher Education, 20(2), 173–174. http://dx.doi.org/10.1080/0163638990200216

European Commission, EACEA, Eurydice. (2013). Key Data on Teachers and School Leaders in Europe: Eurydice Report [Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie: raport Eurydice]. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://dx.doi.org/10.2797/91785

Kędzierska, H. (2012). Między powołaniem a strategia maksymalizacji zysków – przemiany dróg wyboru zawodu nauczyciela. W: B. D. Gołębniak, H. Kwiatkowska (red.), Nauczyciele: programowe (nie)przygotowanie (s. 15–41). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kwaśnica, R. (2007). Dwie racjonalności: od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej (wyd. 2). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.

Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczycieli: między anomią a autonomią. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Suświłło, M. (red.). (2006). Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Suświłło, M. (red.). (2012a). Nauczyciel wczesnej edukacji: konteksty i wyzwania. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Suświłło, M. (2012b). W poszukiwaniu modelu profesjonalnego rozwoju nauczyciela wczesnej edukacji. W: M. Suświłło (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji: konteksty i wyzwania (s. 35–49). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Tang, S. Y. F. (2003). Challenge and support: the dynamics of student teachers’ professional learning in the field experience. Teaching and Teacher Education, 19(5), 483–498. http://dx.doi.org/10.1016/S0742-051X(03)00047-7


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452