Treść głównego artykułu

Abstrakt

Obecnie dokonuje się wiele zmian w postrzeganiu autyzmu – można dostrzec dwie perspektywy jego ujmowania. Pierwsza jest oparta na dyskursie medycznym, w którym spektrum autyzmu definiowane jest jako całościowe zaburzenie rozwoju, niepełnosprawność. Druga perspektywa, wynikająca ze zmian diagnostycznych,
ujmuje autyzm jako odmienny, unikalny model rozwojowy (który występuje wśród ludzi wszystkich kultur i narodowości, o każdym możliwym poziomie intelektualnym czy genotypie). Definiując spektrum autyzmu jako spektrum odmienności rozwojowej (a nie jako zaburzenie czy chorobę), możemy dostrzec ogromne zróżnicowanie i indywidualizm tej grupy osób (Ławicka, 2019, s. 11–14). Jednak, ze względu na zaburzenia integracji sensorycznej, trudności w koncentracji uwagi oraz współwystępujące problemy natury emocjonalnej i psychicznej, wiele osób z autyzmem doświadcza problemów w nauce, na różnych etapach edukacyjnych. Osobą, która może zmniejszyć ryzyko doznawania przez nich niepowodzeń oraz sytuacji traumatyzujących jest Asystent ucznia/studenta. Przykładem wdrożenia takiego rozwiązania na poziomie szkolnictwa wyższego jest projekt „Asystent studenta z ASD”.

Słowa kluczowe

uczeń o SPE inkluzja edukacja włączająca spektrum autyzmu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Pachowicz, M. (2024). Model wsparcia osoby neuroróżnorodnej na różnych etapach edukacji. Forum Oświatowe, 36(nr 2(70), 97–108. https://doi.org/10.34862/fo.2023.2.5

Referencje

 1. DGA S.A.; Fundacja Sowelo. (2022). Asystent studenta z ASD. https://www.dga.pl/projekty/asystent-studenta-z-asd [dostęp 09.07.2023].
 2. Domagała-Zyśk, E. (2018). Personel pomocniczy w szkołach ogólnodostępnych w Europie i USA – wyniki badań nad modelem i skutecznością wsparcia. Ministerstwo Edukacji Narodowej. https://www.power.gov.pl/media/69358/Asystent_ucznia_
 3. pdf
 4. Fundacja Aktywnych „Furia” (b.d.a). Studia neuronietypowe. Przewodnik dla pracowników uczelni wyższych. Materiały zebrane. http://fundacja-furia.pl/studia-asd/?3d-flip-book=dla-pracownika-v2 [dostęp: 04.06.2023].
 5. Fundacja Aktywnych „Furia”. (b.d.b). Tłumacz/adwokat społeczny ASD. WINS Wielkopolskie Innowacje Społeczne. https://innowacje.rops.poznan.pl/tlumacz-adwokat-spoleczny-asd/ [dostęp: 04.06.2023].
 6. Fundacja Aktywnych „Furia”. (b.d.c). Wstęp [o projekcie]. http://fundacja-furia.pl/studia-asd/?page_id=4 [dostęp: 04.06.2023].
 7. Gołębniak, B. D., Pachowicz, M. (red.). (2018). Ku inkluzji społeczno-kulturowej w szkole. Od pedagogiki klasy do pedagogiki włączającej. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; Collegium Da Vinci. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16376
 8. Gołubiew-Konieczna, M. (2019). Asystent ucznia. Wsparcie czy ograniczenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej. Rekomendacje dotyczące przydzielania asystenta. Ośrodek Rozwoju Edukacji. https://www.ore.edu.pl/2019/10/asystent-ucznia/
 9. Grandin, T., Moore, D. (2022). Autyzm. Przewodnik. 9 postaw wspierających rozwój dzieci w spektrum. Wydawnictwo Copernicus Center Press.
 10. Grandin, T., Panek, R. (2016). Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. Wydawnictwo Copernicus Center Press.
 11. Innowacje Społeczne. Inkubator Wielkich Jutra. Dostępność +. (2019–2023). http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/asd/ [dostęp: 20.11.2023].
 12. Janiak, W., Janiak, J. (2022). Książka o człowieku w spektrum autyzmu. Wydawnictwo Natuli.
 13. Ławicka, J. (2019). Człowiek w spektrum autyzmu. Podręcznik pedagogiki empatycznej. Fundacja Prodeste.
 14. Ośrodek Rozwoju Edukacji [ORE]. (2020). Asystent Dziecka/Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (ASPE) – projekt konkursowy MEN. https://efs.mein.gov.pl/wp-content/uploads/2020/01/Zalacznik_nr_10_Asystent-DzieckaUcznia-ze-Specjalnymi-Potrzebami-Edukacyjnymi-ASPE-%E2%80%93-standard-pracy-i-profil-kompetencyjny.pdf [dostęp: 20.11.2023].
 15. Ośrodek Rozwoju Edukacji [ORE]. (2021). Czas na SCWEW – dzieci czekają! Prezentujemy Model Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. https://www.ore.edu.pl/2021/04/czas-na-scwew-dzieci-czekaja-2/ [dostęp: 20.11.2023].
 16. Pachowicz, M. (2018). Mechanizmy ekskluzyjne ukryte w procesie inkluzji. W: B. D. Gołębniak, M. Pachowicz (red.), Ku inkluzji społeczno-kulturowej w szkole. Od pedagogiki klasy do pedagogiki włączającej (s. 77-93). Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; Collegium Da Vinci. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16376/inkluzja_int_2.pdf?sequence=1
 17. Pachowicz, M. (2023). Student neuroróżnorodny w procesie studiowania. Podręcznik dobrych praktyk. DGA; Fundacja Sowelo. https://sowelo.net.pl/wp-content/uploads/2023/10/Student_neuroroznorodny_podrecznik_final-2.pdf