Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań jakościowych w nurcie interpretatywnym przeprowadzonych w czasie pandemii COVID-19 wiosną 2021 roku na grupie 10 rodziców dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz nastolatków kończących szkołę podstawową. Badanie miało na celu sprawdzenie jak wyglądało codzienne funkcjonowanie rodzin podczas pierwszej fali Covid-19 w Polsce (marzec-czerwiec 2020). W badaniach zastosowano wywiad częściowo ustrukturyzowany. W przedstawionym fragmencie badań opracowano wyniki odnoszące się do trzech głównych kategorii: nawyki żywieniowe i higieniczne, zdrowie psychiczne rodziców (emocje i stres) oraz relacje rodzic-dziecko i dziecko-rówieśnicy. Najważniejsze zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę to zjawisko wspólnego bycia i wspólnego czasu, czego większości badanym rodzicom brakowało w okresie przed pandemicznym.

Słowa kluczowe

parenting mental health relationship COVID-19 health habits rodzicielstwo zdrowie psychiczne bliskie relacje COVID-19 nawyki zdrowotne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Mazurowska, A., Nymś-Górna, A., & Adamczewski, J. (2024). Rodzicielstwo w zdrowiu i w chorobie. : Jakościowe badanie codziennych nawyków w polskich rodzinach w czasie pandemii Covid-19. Forum Oświatowe, 36(nr 2(70), 109–128. https://doi.org/10.34862/fo.2023.2.6

Referencje

 1. Bąk-Sosnowska M., Kołodziej S., Gojdź K., Skrzypulec-Plinta V. (2015). Podmiotowe czynniki ryzyka zachowań antyzdrowotnych w grupie lekarzy medycyny, Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine, 18(3), 18.
 2. Bishop, G. D. (2000). Psychologia zdrowia. ASTRUM.
 3. Bobrowski K., Czabała J., Brykczyńska C. (2005). Zachowania ryzykowne jako wymiar oceny stanu zdrowia psychicznego młodzieży, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 14 (4), 286.
 4. Brzezińska A.I. (Red.). (2019). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. GWP.
 5. CBOS, Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków 2016. Pobrano: 19.04.2021, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_138_16.PDF
 6. Dzielska A. (2017). Zachowania ryzykowne, Instytut Matki i Dziecka, Narodowy Program Zdrowia, 5-7.
 7. Gniazdowski A. (1995). Promocja zdrowia w miejscu pracy. Teoria i zagadnienia praktyczne. IMR.
 8. Gruszczyńska, M., Bąk-Sosnowska, M., Plinta, R. (2015). Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia. Hygeia Public Health, 50(4), 558–565.
 9. Hanh T., Weare K. (2018). Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat. Mamania.
 10. Heszen, I., Sęk, I. (2008). Psychologia zdrowia. PWN.
 11. Heszen-Celińska I., Sęk H. (2020). Psychologia zdrowia, PWN.
 12. Heszen I., Sęk H. (2010). Zdrowie i stres. In J. Strelau, D. Doliński (Red.), Psychologia akademicka. Podręcznik. t. 2, 682-733. GWP.
 13. Hildt-Ciupińska K., Bugajska J. (2011). Rola zachowań prozdrowotnych w promocji zdrowia pracowników, Bezpieczeństwo pracy – nauka i praktyka, 9(480), 11.
 14. Kosiba G., Gacek M., Bogacz-Walanciak A., Wojtowicz A. (2017). Zachowania prozdrowotne a satysfakcja z życia studentów kierunków nauczycielskich, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 20, 2(78), 80.
 15. Krzych L. (2004). Analiza stylu życia studentów Śląskiej Akademii Medycznej, Zdrowie Publiczne, 114, 67–70.
 16. Łuszczyńska A. (2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają. GWP.
 17. Makarowski R., Lipowski M., Marszałł M., Czarnowski W. (2008). Zachowanie antyzdrowotne jako forma poszukiwania ryzyka – próba konstrukcji modelu, Medycyna Sportowa, 24(6), 398.
 18. Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (Red.). (2018). Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC, Instytut Matki i Dziecka, 87-165.
 19. Miller, N. E. (1984). Learning: Some facts and needed research relevant to maintaining health. In J. D. Matarazzo, S. M. Weiss, J. A. Herd, N. E. Miller, & S. M. Weiss (Red.), Behavioral health: A handbook of health enhancement and disease prevention. Wiley Interscience.
 20. Norrish J. (2015). Positive Education. The Geelong Grammar School Journey, Oxford University.
 21. Ogińska-Bulik, N. (2017). Czynniki warunkujące zdrowie. In B. Woynarowska (Red.). Edukacja zdrowotna. PWN.
 22. Ostaszewski K. (2014). Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 35.
 23. Penick, S. B., Filion, R., Fox, S., & Stunkard, A. J. (1971). Behavior modification in the treatment of obesity. Psychosomatic Medicine, 33(1), 49–55. https://doi.org/10.1097/00006842-197101000-00003
 24. Różycka, J. (2020). Wybrane zagadnienia psychodietetyki. Narzędzia i metody pracy z osobami z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi. Wydawnictwo Difin.
 25. Rotter I., Stachura P., Mroczek B., Żułtak-Bączkowska K., Kemicer-Chmielewska E., Jurczak A., Jasińska M. (2012). Zachowania antyzdrowotne młodzieży w wieku gimnazjalnym, Family Medicine & Primary Care Review, 14(2), 210.
 26. Słońska Z. A. (2016). Promocja zdrowia i jej rola w zmniejszaniu społecznych nierówności w zdrowiu, Postępy Nauk Medycznych, 5, 353.
 27. Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia akademicka, tom 2. GWP, 681- 733.
 28. Woynarowska B., (2008). Edukacja zdrowotna. PWN, pp. 51-52.
 29. Woynarowska B., Oblacińska A. (2014). Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. Najważniejsze problemy zdrowotne, Studia BAS, 2.
 30. Woynarowska-Sołdan M., Tabak I. (2013). Zachowania prozdrowotne nauczycieli i innych pracowników szkoły, Medycyna Pracy, 64 (5), 660.
 31. Zadworna-Cieślak, M. (2010). Zachowania zdrowotne rodziców i ich dorastających dzieci. In N. Ogińska-Bulik (Red.). Zachowania ryzykowane i szkodliwe dla zdrowia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 32. Zajęcka B. (2014). Zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 23, 318-319.
 33. Ziarko M. (2006). Zachowania zdrowotne młodych dorosłych – uwarunkowania psychologiczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 34. Zięba-Kołodziej B. (2012). Na marginesie zdrowia czyli o zachowaniach zdrowotnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, Nowiny Lekarskie, 81(4), 330.