Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badania empirycznego, w ramach którego przeprowadzono wywiady z nauczycielami szkół ponadpodstawowych
na temat barier zmian w edukacji niezależnych od nauczyciela. Na podstawie wypowiedzi uczestników wyłonione zostały cztery główne kategorie
zewnętrznych barier zmian. Są nimi: (1) uwarunkowania prawno-biurokratyczne w ramach których szkoła musi działać, (2) sposób wprowadzania zmian w oświacie,
(3) problemy z przywództwem w szkole oraz (4) presja wywierana na nauczycieli oraz ograniczanie ich autonomii.

Słowa kluczowe

bariery zmiany zmiana edukacyjna nauczyciele barriers to change educational change teachers

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Bartosz Atroszko - Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych

Doktorant Uniwersytetu Gdańskiego
Jak cytować
Atroszko, B. (2024). Zewnętrzne bariery zmian w edukacji:: analiza wypowiedzi nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Forum Oświatowe, 36(nr 2(70), 27–51. https://doi.org/10.34862/fo.2023.2.2

Referencje

  Bibliografia:
  Alonso, R., Romão, P., & Delgado, P. (2022). Teacher bureaucracy in Portugal: Knowing to act. Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado, 26(2), 341-365. https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i2.21268
  Atroszko, B. (2019). Bariery zmiany edukacyjnej – przegląd literatury. Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja, 22, 2(86), 25-40.
  [Anonimizacja danych] (2023). Zmiany edukacyjne i bariery zmian w wypowiedziach nauczycieli-innowatorów i nauczycieli nie będących innowatorami. Problemy Wczesnej Edukacji, w druku.
  [Anonimizacja danych] (2022). Znaczenia nadawane przez nauczycieli barierom zmiany dominującego modelu kształcenia. Niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk.
  Babicka-Wirkus, A. (2016). (Nie)normatywność rytuałów oporu w szkole. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 19, 1(73), 73-86.
  Berkovich, I. (2011). No we won't! Teachers' resistance to educational reform. Journal of Educational Administration, 49(5), 563-578. https://doi.org/10.1108/09578231111159548
  Cai, Y., & Tang, R. (2021). School support for teacher innovation: Mediating effects of teacher self-efficacy and moderating effects of trust. Thinking Skills and Creativity, 41. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100854
  Dylak, S. (1994). Skąd opór kadr pedagogicznych wobec zmian? Forum Oświatowe, 2(11), 93-103.
  Ford, J.D., Ford, L.W., & D'Amelio, A. (2008). Resistance to change: The rest of the story. Academy of Management Review, 33(2), 362-377. https://doi.org/10.5465/amr.2008. 31193235
  Fullan, M. (2011). Change leader. Learning to do what matters most. Jossey-Bass.
  Fullan, M. (2014). Leading in a culture of change. Jossey-Bass.
  Fullan, M. (2016). The new meaning of educational change. Teachers College Press.
  Fullan, M.G. (1993). Why teachers must become change agents. Educational Leadership, 50, 1-13.
  Gitlin, A., & Margonis, F. (1995). The political aspect of reform: Teacher resistance as good sense. American Journal of Education, 103(4), 377-405. https://doi.org/10.1086/444108
  Humes, W. (2022). The ‘iron cage’ of educational bureaucracy. British Journal of Educational Studies, 70(2), 235-253. https://doi.org/10.1080/00071005.2021.1899129
  Hunter, J., & Larsen, D. (2016). Challenges and barriers in the change process: Developing an innovative educational administrative preparation program. The National Social Science Journal, 47(1), 30-35.
  Kanafa-Chmielewska, D. (2012). Umacnianie (Empowerment) - pojęcie i istota. Współczesne Zarządzanie, 1.
  Kanjanakan, P., Wang, P.Q., & Kim, P.B. (2023). The empowering, the empowered, and the empowerment disparity: A multilevel analysis of the integrated model of employee empowerment. Tourism Management, 94. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2022.104635
  Kazimierczyk, I. (2021). Czy nuda w szkole może stanowić barierę w edukacji? Problemy Wczesnej Edukacji, 2(53), 106-119. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.53.08
  Kędzierska, H. (2002). Źródła oporu nauczycieli wobec reform oświatowych. In M. Nowicka (Red.), Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły. Szkice z teorii i praktyki kształcenia (s. 131-139). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
  Klus-Stańska, D., & Nowicka, M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.
  Lukacs, K. (2015). 'For me, change is not a choice': The lived experience of a teacher change agent. American Secondary Education, 44(1), 38-49.
  Lunenburg, F.C. (2010). Managing change: The role of the change agent. International Journal of Management, Business, and Administration, 13(1), 1-6.
  Moczydłowka, J.M. (2013). Empowerment – upodmiotowienie we wspólnocie. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11, 15-23.
  Nalaskowski, A. (1995). Niepokój o szkołę. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
  Nikolopoulou, K., Gialamas, V., & Lavidas, K. (2023). Mobile learning-technology barriers in school education: Teachers’ views. Technology, Pedagogy and Education, 32(1), 29-44. https://doi.org/10.1080/1475939X.2022.2121314
  Palumbo, R., & Manna, R. (2019). Making educational organizations able to change: A literature review. International Journal of Educational Management, 33(4), 734-752. https://doi.org/10.1108/IJEM-02-2018-0051
  Potulicka, E. (2001). Paradygmat zmiany edukacyjnej Michaela Fullana. In E. Potulicka (Red.), Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej (s. 11-60). Wydawnictwo Eruditus.
  Przyborowska, B. (2013). Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Rusakowska, D. (1994). Praktyczne implikacje ateoretycznego podejścia do zmian edukacyjnych w Polsce (na przykładzie szkół społecznych). Forum Oświatowe, 2(11), 105-114.
  Schulz, R. (1984). Od biurokracji do organizacji twórczej (O systemowy i długofalowy program odnowy szkoły). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania, 5(145), 59-72.
  Starr, K. (2011). Principals and the politics of resistance to change. Educational Management Administration & Leadership, 39(6), 646-660. https://doi.org/10.1177/1741143211416390
  Śliwerski, B. (2008). Edukacja autorska. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
  Śliwerski, B. (2013). Pozory sprawstwa reform oświatowych w III RP. In M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (Red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej (s. 103-130). Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
  Van der Heijden, H.R.M.A., Geldens, J.J., Beijaard, D., & Popeijus, H.L. (2015). Characteristics of teachers as change agents. Teachers and Teaching, 21(6), 681-699. https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1044328
  Wan, W., Liu, L., Long, J., Fan, Q., & Wu, Y.J. (2021). The bottom-line mentality of leaders in education and training institutions: where to go for innovation? Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.689840

  Źródła internetowe:
  Internetowa Encyklopedia PWN, hasło: kompatybilność. Pobrano 21 września 2023 r. z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kompatybilnosc;3924591.html