Strategie nauczyciela/i kształcących uczniów zdolnych. Komunikat z badań

Violetta Agata Jaśkiewicz

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych, którymi objęto 4 nauczycieli uczniów zdolnych pracujących w liceach ogólnokształcących, posiadających kwalifikacje zawodowe określone rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty, różnymi stopniami awansu zawodowego oraz stażem pracy od 13 do 36 lat. W badaniach wykorzystany został wywiad indywidualny półstandardowy. Celem badań było poznanie strategii kształcenia uczniów zdolnych z perspektywy doświadczeń nauczyciela. Badania pozwoliły także na poszerzenie wiedzy na temat pracy nauczyciela uczniów zdolnych.


Słowa kluczowe


zdolności, uczeń zdolny, nauczyciel uczniów zdolnych, strategia, kształcenie ucznia zdolnego

Bibliografia


Cieślikowska J. (2005). Nauczyciel ucznia zdolnego w teorii i badaniach. [w] Limont W., Cieślikowska J. (red.). Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gardner H., Kornhaber M.L., Wake K. (2001). Inteligencja. Wielorakie perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Gardner H. (2002). Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

Góralski A. (1989). Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Gołębniak B.D. (2004). Nauczanie i uczenie się w klasie. [w] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.). Pedagogika, t.2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gutek G.L. (2003). Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Karwowski M. (2005). Konstalacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kohlberg L., Mayer R. (1993). Rozwój jako cel wychowania. [w] Kwieciński Z., Witkowski L. (red.). Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Warszawa – Toruń: IBE.

Kozielecki J. (1980). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kwieciński Z. (2000) Tropy – Ślady – Próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza, Poznań–Olsztyn: Wydawnictwo Edytor.

Leppert R. (1996). Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Limont W. (red.) (2004). Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Limont W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Limont W., Cieślikowska J. (red.). (2005). Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. t.1,2, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mönks F.J. (2014). Zdolności a twórczość. [w] Limont W. (red.). Teoria i praktyka uczniów zdolnych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mönks F.J., I.H. Ypenburg (2017). Jak rozpoznać uzdolnione dziecko. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Panek W. (1990). Zróżnicowanie intelektualne w populacji uczniów szkolnych i opieki nad uzdolnionymi. Białystok: Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku.

Partyka M. (2000). Modele opieki nad dzieckiem zdolnym. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Polak K. (1999). Indywidualne teorie nauczycieli. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJ.

Rutkowiak J. (red.). (1995). Odmiany myślenia o edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Siekańska M. (2000). Koncepcje zdolności a identyfikacja uczniów zdolnych. [w] Sękowski A.E. (red.). Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sękowski A.E. (2004). Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tyszkowa M. (1990). Zdolności, osobowość i działalność uczniów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452