Krytyczna analiza codziennej pracy kuratora społecznego w świetle koncepcji władzy i rządomyślności Foucault

Katarzyna Wanagiel

Abstrakt


Artykuł wskazuje na sposób funkcjonowania instytucji kuratora społecznego w Polsce  przy zastosowaniu koncepcji władzy i rządomyślności M. Foucault. Opisuje dysonans pomiędzy sferą idealizacyjną, teorią, założeniami instytucji kuratora, a sferą instrumentalną, praktyką, czyli sposobem sprawowania  nadzorów kuratorskich. Pomimo założeń ustawowych, które przedstawiają kuratelę jako instytucję pomocową, moje doświadczenia jako kuratora społecznego, jak również wyniki moich badań autoetnograficznych - wskazują na trudności w spełnianiu tego celu w praktyce. Praca kuratora wydaje się polegać przede wszystkim na zbieraniu informacji, które służą sprawowaniu władzy przez państwo. Dominująca kontrolna funkcja kuratora wymagana przez sądy jest często sprzeczna  z pomocowymi założeniami ustawowymi jak również z prospołecznym nastawieniem wielu kuratorów.


Słowa kluczowe


kurator, rządomyślność, Foucault, autoetnografia

Bibliografia


Agamben, G. (2010). Czym jest urządzanie? W: G. Agamben, Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Archacka, M. (2015). Rządomyślność versus urządzanie. Michela Foucaulta nowa koncepcja władzy. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja,1.

Bałandynowicz, A. (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa.Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.

Berger, L., Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Borkowska-Beszta, B. (2009). W tym cieniu jest tyle słońca. Pedagogika kultury 5

Chutorański, M. ( 2013). Pojęcia i konteksty wychowania w pracach Michela Foucaulta. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Czyżewski, M. (2009). Między panoptyzmem i »rządomyślnością« – uwagi o kulturze naszych czasów. Kultura Współczesna, 2.

Dean, M. (2010). Governmentality. Power and rule in modern society. London: Sage.

Dzięcioł, B. (2002). Poza kontrolą. Funkcjonowanie kontroli społecznej wobec dziecka w wielkim mieście. Poznań

Foucault, M. (1988). Gry władzy, tłum. T. Komendant. W: Literatura na Świecie 6/88, 319.

Foucault, M. (1998). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Foucault, M. (2010). Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gromek, K. (2009). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Heine, M. (1982a). Warunki efektywności resocjalizacji nieletnich poddanych dozorowi sądowych kuratorów społecznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heine, M. (1986b). Wprowadzenie do metodyki pracy kuratora sądowego dla nieletnich.

Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heurtaux, J. Przemyśleć z Michelem Foucaultem działania publiczne. W: L. Banasiak,

K. M. Jaksender, A. Kucner. (red.). (2011). Deleuze, Derrida. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Hindess, B. (1999). Filozofowie władzy, przeł. Leszczyński D., Rasiński L.Warszawa- Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jadach, K. (2011). Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza.

Jedynak, T. Stasiak, K. (2008). Zarys metodyki pracy kuratora sadowego, Warszawa: Wydawnictwo Lexis Neksis.

Kacperczyk, A. (2016). Nie muszę się tak bratać. Rola autoetnografi w analizie emocjonalnych aspektów działania wspinaczkowego W: Kafar, M. (red.). Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łudzkiego

Kalinowski., M. Pełka, J. (2003). Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Lemert, Ch. C., Gillan, G. (1999). Michael Foucault teoria społeczna i transgresja. Warszawa - Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Męczkowska, A. (2006). Podmiot i pedagogika Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Mielczarek, M. (2009). Władza doradcy w relacjach z radzącym się. W: A. Kargulowa (red.) Poradnictwo- kontynuacja dyskursu.

Monist-Czerwińska, M. (2008). Aspekty wychowawcze w pracy społecznych kuratorów rodzinnych. W: Skuteczna resocjalizacja: doświadczenia i propozycje., red. Z. Bartkowicz, A. Węgliński. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Nowak, J.(2017). Pojęcie władzy w ujęciu Michela Foucaulta i Hannah Arend, Studia z Historii Filozofii 1 (8)

Ostrihanska , Z. (2010). W: Bojarski T., Kodeks Karny. Komentarz. , Wydawnictwo Lexis Neksis,

Ostrihanska, Z., Paszkiewicz A. (2012). Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora społecznego. Lublin: Wydawnictwo Norbertinum,

Ostrowicka, H. (2015). Pojęcie i badania "urządzania" czyli o recepcji idei Michela Foucaulta raz jeszcze. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 1

Rasiński, L. (2010). Dyskurs i władza. Zarys polityki agonistycznej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,

Rasiński, L. (2012). Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna bez teorii krytycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,

Siarkiewicz, E. (2000). Ostatni bastion. Jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola. Kraków: Oficyna Wydawnicza impuls,

Siarkiewicz, E. (2004). Niejednoznaczność poradnictwa. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szkudlarek, T. (2000). Wyzwanie pedagogiki krytycznej. W: B. Śliwierski, Wyzwanie pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls,

Szkudlarek, T. (1993) Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls,

Węgliński, A. (2008). Tożsamość zawodowa kuratorów rodzinnych a skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych rodzinnych. W: Bartkowicz, Z.,Węgliński, A. (red.). Skuteczna resocjalizacja: doświadczenia i propozycje. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej,

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1071


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452