(1)
Solecka-Drew, E. Umiędzynarodowienie Szkolnictwa wyższego W Polsce a Model Australijski. FO 1, 21, 5–15.