Etyka i religia jako przedmioty nauczania: konkurencyjność czy komplementarność?

Joanna Maria Madalińska-Michalak, Antoni Józef Jeżowski

Abstrakt


W niniejszym artykule mając na względzie fakt, że akty prawne regulujące nauczanie religii i etyki w szkołach publicznych w Polsce wciąż sytuują lekcje etyki jako alternatywne dla religii, postanowiliśmy odpowiedzieć na pytanie o to, czy etyka jako przedmiot nauczania w szkole jest wciąż uznawana za konkurencyjną w stosunku do religii. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był wystandaryzowany, autorski kwestionariusz ankiety „Nauczanie etyki w szkole”. Dobór próby był celowy. Badania miały charakter ogólnopolski i zostały przeprowadzone pod koniec 2015 roku. Badaniem objęto nauczycieli etyki ze wszystkich polskich szkół, w których jest nauczany ten przedmiot. Analiza uzyskanych danych i wnioski z badań przyczyniają się do poszerzenia wiedzy pedagogicznej na temat relacji między etyką i religią jako przedmiotami nauczania w szkole i kieruje uwagę w stronę wyzwań, jakie stoją przed szkołami, aby przedmioty te nie były traktowane w opozycji w stosunku do siebie.


Słowa kluczowe


dydaktyka; polityka oświatowa; szkoła; nauczyciel; nauczanie; etyka jako przedmiot nauczania; religia jako przedmiot nauczania; Polska

Bibliografia


Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz, M. Bucholc, P. Gadomski, J. Haman, A. Jasiewicz-Betkiewicz, A. Kloskowska-Dudzińska, M. Kowalski, M. Mozga. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe? Metodologia praktyczna, wyd. 1, Warszawa: WSiP.

Madalińska-Michalak, J., Jeżowski, A. J., Więsław, S. (2017). Etyka w systemie edukacji w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.

Pawlik, W., Sobolewski, W., Żurkowska, D. (2015). Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej. Analiza i zalecenia. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, nr 6. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 20.04.1993 r. w sprawie gwarancji wolności sumienia i wyznania (U 12/92; OTK ZU 1993, poz. 9).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155; uwzględniono zmiany: Dz.U. z 1993 r. Nr 83, poz. 390; Dz.U. z 2014 r. poz. 478).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.06.1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 67, poz. 753).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.03.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 2014 r. poz. 478).

Ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425) z kolejnymi nowelizacjami i tekstami jednolitymi (uwzględniono zmiany ujęte w tekstach jednolitych: Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329; Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. Dz.U. z 1998 r. Nr 117, poz. 759).


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452