Przemiany związków intymnych w dyskursach kobiecych – na marginesie projektu badawczego

Monika Grochalska

Abstrakt


Związki intymne jako konstrukty społeczne, ulegają różnorodnym przemianom. Przyczynia się do tego demokratyzacja życia osobistego opisywana przez A. Giddensa. Jego zdaniem, oddzielenie seksualności od prokreacji jest główną przyczyną przemiany związków w kierunku tzw. czystych relacji, opartych na głębokiej intymności. Tego typu związki wciąż jednak pozostają niedoścignionym ideałem z powodu subtelnych relacji władzy kształtujących bliskie relacje, niezauważalnie zawłaszczających obszar intymności, rzeźbiących codzienne praktyki tak, aby poddanie się ich dyktatowi wydawało się jedynym słusznym, samodzielnie dokonanym wyborem. Artykuł jest próbą ukazania sposobów postrzegania przemian zachodzących w relacjach intymnych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat przez współczesne kobiety. Zostaną one zaprezentowane na podstawie danych uzyskanych z wywiadów fokusowych oraz wywiadów indywidualnych przeprowadzonych w ramach projektu „Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne” (NCN 2011/01/D/HS6/02470).


Słowa kluczowe


intymność, zmiana, bliskie związki, czysta relacja, dyskurs, władza

Bibliografia


Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych. W N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Red.), Metody badań jakościowych (ss. 19–62). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Erikson, E. H. (2004). Erikson E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: the critical study of language. New York: Longman Publishing. Pobrano z http://www.felsemiotica.org/site/wp-content/uploads/2014/10/Fairclough-Norman-Critical-Discourse-Analysis.-The-Critical-Study-of-Language.pdf

Flick, U. (2006). An introduction to qualitative research. Sage. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

Gawlik, K. (2012). Badania focusowe. W D. Jamielniak (Red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia (ss. 131–162). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens, A. (2007). Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jamieson, L. (1999). Intimacy Transformed? A Critical Look at the `Pure Relationship’. Sociology, 33(3), 477–494. http://doi.org/10.1177/S0038038599000310

Jefferson, G. (2004). Glossary of transcript symbols with an introduction. W G. H. Lerner (Red.), Conversation analysis: Studies from the first generation (ss. 13–31). Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Ostrowicka, H. (2014). Kategoria dyskursu w języku i w badaniach edukacyjnych – w poszukiwaniu osobliwości pedagogicznie zorientowanej analizy dyskursu. Forum Oświatowe, 2(52), 47–68. Pobrano z http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/viewFile/228/182

Rapley, T. (2010). Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Łośgraf.

Van Dijk, T. A. (2009). Critical discourse studies: a sociocognitive approach. W R. Wodak & M. Meyer (Red.), Methods for Critical Discourse Analysis (2nd wyd., ss. 63–85). London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage.

Wodak, R., & Krzyżanowski, M. (2011). Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa: Łośgraf.

Wojciszke, B. (2010). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452