Matematyczne kompetencje przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji jako potencjalne źródło realizowanej przez nich metodyki. Perspektywa konstruktywistyczna

Alina Kalinowska

Abstrakt


Matematyczna wiedza dydaktyczna nauczyciela wczesnej edukacji potocznie postrzegana jest jako zestaw instruktażowych metod przekazywania uczniom podstawowych pojęć. Studenci wczesnej edukacji dysponują osobistymi doświadczeniami szkolnymi oraz skonstruowanymi na tej podstawie matematycznymi przekonaniami. Umiejętność (lub jej brak) rozwiązywania zadań matematycznych z poziomu klas początkowych przez przyszłych nauczycieli również odsłania określone ich rozumienie, czym jest wiedza matematyczna oraz jej rozwijanie w szkole. Wyniki badań studentów wczesnej edukacji ukazują ich potoczne koncepcje związane z nauczaniem matematyki najmłodszych uczniów. Badani studenci rozumieją ten proces przede wszystkim jako przekaz pojęć i gotowych strategii postępowania. Odsłaniają również niewielkie zaufanie do uczniowskich możliwości samodzielnego poznawania matematyki, Oprócz niskiej wiedzy merytorycznej, ujawniane w badaniach przekonania wskazują również na ich znacząco ograniczone kompetencje dydaktyczne w zakresie wczesnej edukacji matematycznej.


Słowa kluczowe


studenci wczesnej edukacji; wiedza matematyczna; rozumienie relacji matematycznych

Bibliografia


Arends R.I. (1994), Uczymy się nauczać. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA.

Bruner J., Poza dostarczone informacje. Warszawa 1978, PWN.

Czajkowska M., Jasińska A., Sitek M. (2010), Kształcenie nauczycieli w Polsce. Wyniki międzynarodowego badania TEDS-M 2008. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Dagiel M., Żytko M. (red.) (2009), Nauczyciel kształcenia zintegrowanego 2008 – wiele różnych światów?. Raport z badań. Warszawa: CKE.

Dąbrowski M. (2008), Pozwólmy dzieciom myśleć. Wyd. II. Warszawa: CKE.

Dąbrowski M.. (2013), Za trudne, żeby myśleć. Warszawa: CKE.

Dumont H., Istance D., Benavides F. (2013), Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Dylak S. (1995), Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Dylak S. (2000), Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Współczesność a kształtowanie nauczycieli. Warszawa: WSP ZNP.

Rumelhart D. E. (2007), Schematy – cegiełki poznania. W: Z. Chlewiński (red.), Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku. Gdańsk: GWP.

Klus-Stańska D. (2017), Dydaktyka – między potocznością a nauką – W druku.

Klus-Stańska D. (2017), Paradygmaty interpretatywno- konstruktywistyczne - W druku.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2014), Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Murphy G. L., Medin D. L. (2007). Rola teorii w spójności pojęć. W: Z. Chlewiński (red.), Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku. Gdańsk: GWP.

Piotrowska E. (2008), Społeczny konstruktywizm a matematyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Strykowski W. (2005), Kompetencje współczesnego nauczyciela. Neodidagmata, 27/28.

Treliński G. (2015), Integracja nauczania – uwarunkowania, praktyka. W: Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczołt, M. Czajkowska, Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o. o.

Turnau S. (1988), Wprowadzenie do nauki o ułamkach. W: Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki. Podręcznik dla nauczyciela. tom 4. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452