Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Forum Oświatowe jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne prace z pedagogiki i powiązanych z nią dziedzin humanistyki i nauk społecznych.

Zapraszamy do publikowania na jego łamach oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych, prac badawczych, doniesień z praktyki. Redakcja przyjmuje również recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych - teksty te nie podlegają procedurze recenzyjnej.

 

Działy

Sekcja tematyczna

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Studia i rozprawy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Z badań

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Z praktyki

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Opinie

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Ogłoszenia

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sekcja tematyczna: Studia i rozprawy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sekcja tematyczna: Z badań

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sekcja tematyczna: Z praktyki

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sekcja tematyczna: Opinie

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Pożegnania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Wszystkie nadesłane artykuły poddawane są procesowi recenzowania. Procedura recenzyjna zgodna jest z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych):

 1. Recenzja składa się z dwóch etapów, recenzji wewnętrznej i zewnętrznej.
 2. Recenzja wewnętrzna - prowadzona jest przez zespół redakcyjny i wewnętrznych recenzentów. Autorzy, których artykuły przeszły pozytywnie recenzję wewnętrzną mają możliwość naniesienia poprawek i uzupełnień przed kolejnym etapem recenzji.
 3. Recenzja zewnętrzna - przeprowadzana przez dwóch recenzentów niezależnych (spoza jednostki). Recenzenci są merytorycznie kompetentni w zakresie tematyki ocenianego artykułu lub w obszarze nauki, do której się ten artykuł odnosi. Powoływani są przez Redaktora Naczelnego. W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Redakcja pilnuje, aby między żadnym z recenzentów i autorem (autorami) nie zachodził konflikt interesów. Stosuje tzw. podwójną ślepą recenzję (double-blind review), autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości, co pozwala zapewnić bezstronność oraz rzetelność recenzji.
 4. Recenzja dokonywana jest pisemnie w oparciu o formularz recenzji. Zawiera jednoznaczny wniosek, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. Dwie pozytywne recenzje dokonywane przez recenzentów zewnętrznych decydują o przyjęciu artykułu do publikacji, dwie negatywne o odrzuceniu. W przypadku, gdy recenzje są sprzeczne, powoływany jest trzeci recenzent, a jego ocena jest decydująca.
 6. Po zakończeniu recenzowania autor jest informowany o wynikach oceny. Otrzymuje wgląd do oceny, aby poprawić artykuł zgodnie ze wskazaniami recenzentów.
 7. Raz do roku publikowana jest na stronie czasopisma zbiorcza lista recenzentów z danego roku kalendarzowego.
 8. Proces recenzyjny trwa ok. 6 miesięcy.

 

Polityka Open Access

Czasopismo Forum Oświatowe wydawane jest w modelu otwartego dostępu (open access). Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji:
Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe

Szczegółowe informacje dla autorów:

 1. Opłaty: czasopismo nie pobiera żadnych opłat od autorów, ani za zgłoszenie, ani za proces redakcyjny.
 2. Właściciel praw autorskich: autorzy.
 3. Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY SA)
 4. Samoarchiwizacja: zgoda na archiwizację wersji preprint, postprint oraz wersji wydawniczej, pod warunkiem podania informacji źródłowych (w tym tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).
 5. Dostępność tekstów na stronie internetowej czasopisma: niezwłocznie po opublikowaniu.

 

Zasady etyczne publikacji

Forum oświatowe kieruje się wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE). Oznacza to, że redaktor naczelny czasopisma oczekuje od autora, że zgłaszana przez niego praca jest napisana w pełni samodzielnie. Autor korzysta z cudzych prac zgodnie z zasadami prawa autorskiego i nie narusza praw osób trzecich oraz oznajmia, że przedkładana praca nie była już wcześniej publikowana. Czasopismo przykłada szczególną wagę do wykrywania wszelkiego rodzaju nadużyć publikacyjnych zwłaszcza plagiatów, ghostwriting i guest-authorship. W przypadkach wykrycia nadużyć, redakcja czasopisma będzie powiadamiała odpowiednie zainteresowane instytucje (więcej o zasadach COPE: https://publicationethics.org/core-practices).

Zasada niedyskryminacji.

Wszystkie zgłoszenia artykułów będą oceniane w oparciu o ich zawartość merytoryczną, bez względu na wiek, płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, kraj pochodzenia, niepełnosprawność lub przekonania polityczne autorów.

Poufność

Wszystkie artykuły zgłoszone do recenzowania są ściśle poufne. Redaktor Naczelny i Zespół Redakcyjny nie mogą ujawniać żadnych informacji o nadesłanym tekście żadnym osobom poza samym autorem, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, w razie potrzeby innymi doradcami redakcyjnymi.

Niwelowanie niepożądanych zjawisk typu „ghostwriting” i „guest authorship”.

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przykładami tych praktyk są „ghostwriting” i „guest authorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem / współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma wprowadza następujące zasady:

 1. Autorzy są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Autorzy mają obowiązek zgłoszenia źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 3. Informacje, o których mówi pkt. 1 i 2 należy zamieścić w dołączanym do artykułu oświadczeniu.
 4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Przypominamy, że „ghostwriting", „guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Publikacja wielokrotna lub jednoczesna

Nadesłane treści nie mogą zostać opublikowane w innym miejscu i nie mogą być obecnie poddawane recenzji w innym miejscu. Przesyłanie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma jednocześnie stanowi nieetyczne zachowanie w zakresie publikowania i jest niedopuszczalne.

Wykazywanie źródeł

Konieczne jest właściwe wykazywanie źródeł a tym samym uznanie pracy innych osób. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na określony charakter zgłaszanej pracy.

Znaczące błędy w opublikowanych pracach

Jeśli autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim własnym opublikowanym dziele, jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy czasopisma i współpraca z nimi w celu wycofania lub poprawienia pracy.

Prawo autorskie

Podczas procesu zgłaszania prosimy autorów o zaakceptowanie warunków Creative Commons Attribution 4.0 International Copyright Notice, które będą miały zastosowanie do zgłoszonych treści, jeśli zostaną one opublikowane w ninejszym czasopiśmie.

RECENZENCI:

Terminowość

Każdy wybrany recenzent, który nie czuje się kompetentny, aby dokonać recenzji zgłoszonego tekstu lub wie, że jego szybka recenzja będzie niemożliwa, powinien powiadomić redaktora i wycofać się z procesu recenzji.

Poufność

Wszelkie artykuły otrzymane do wglądu muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie wolno ich pokazywać ani omawiać z innymi osobami, za wyjątkiem upoważnionych przez redaktorów.

Standardy obiektywności

Recenzje powinny być prowadzone z zachowaniem zasady obiektywności. Personalna krytyka autora jest niewłaściwa. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie, popierając je argumentami.

Wykazywanie źródeł

Recenzenci powinni zidentyfikować odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały wymienione przez autorów. Każdemu stwierdzeniu, że obserwacja, derywacja lub argument zostały wcześniej opublikowane, powinno towarzyszyć odpowiednie cytowanie. Recenzent powinien również zwrócić uwagę redaktora na wszelkie istotne podobieństwa lub części wspólne między recenzowanym tekstem a jakimkolwiek innym opublikowanym dokumentem, o istnieniu którego posiada wiedzę.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Informacje lub pomysły pozyskane w wyniku recenzji muszą pozostać poufne i nie mogą być wykorzystane dla osobistej korzyści. Recenzenci nie powinni przyjmować artykułów, w których występują konflikty interesów wynikające z konkurencyjnych, kolaboracyjnych lub innych relacji a także powiązań z którymkolwiek z autorów, firm lub instytucji powiązanych z recenzowanym artykułem.
Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452